Årsredovisning

En årsredovisning är en ekonomisk sammanställning av föregående räkenskapsår. Årsredovisningen innehåller bl.a. balansräkning och resultaträkning och är utkomsten av bokföringen som gjorts under året. Den ska upprättas på ett sådant sätt så att den är tydlig, överskådlig samt i enlighet med god redovisningssed. Årsredovisningen ska undertecknas av styrelseledamöter eller verkställande direktörer.

Årsredovisningens innehåll

Årsredovisningen styrs av årsredovisningslagen. Enligt årsredovisningslagen skall en årsredovisning innehålla:

Större företag ska även en kassaflödesanalys inkluderas i årsredovisningen.

Årsredovisningar utöver det vanliga: 10 årsredovisningar med nytänkande design 

Årsredovisning eller årsbokslut

Bokslutet som görs varje år kan presenteras antingen som en årsredovisning eller som ett årsbokslut. Reglerna kring de båda skiljer sig något beroende på den juridiska bolagsformen. Du som har en enskild näringsverksamhet med en omsättning under tre miljoner kan få göra ett förenklat bokslut. Ett förenklat bokslut består endast av företagets balansräkning samt resultaträkning. Den juridiska formen aktiebolag registrerar deras årsredovisning hos Bolagsverket. Handels och kommanditbolag kan välja mellan att antingen göra bokslut eller årsredovisning. En ekonomisk förening är skyldig att ha en revisor samt att skriva en årsredovisning. Observera att dessa regler kan skilja något beroende på företagets storlek. På bolagsverkets hemsida kan du ta reda på vad som gäller för just ditt företag.

De fyra redovisningsprinciperna

En årsredovisning följer ett antal olika redovisningsprinciper. Fortlevnadsprincipen och är en princip som gör tydligt att företaget tros fortsätta sin verksamhet inom den närmaste framtiden. Konsekvensprincipen säkerställer att värderingen som görs vid företagets årsredovisning blir konsekvent. Kontinuitetsprincipen säger att ingående balansräkning måste matcha utgående balansräkning från föregående år. Bland redovisningsprinciperna finner vi även försiktighetsprincipen som säger att värderingen av ens tillgångar och skulder, intäkter och kostnader ska göras varsamt. Vill man läsa mer om de olika principerna kan man läsa om de tidigare nämnda, eller om Periodiseringsprincipen, Kvitteringsprincipen, Realisationsprincipen och Principen om individuell värdering, här.