Årsbokslut

Företag är enligt årsredovisningslagen skyldiga att avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut vid slutet av ett räkenskapsår. Detta kan ske antingen i form av ett årsbokslut eller årsredovisning. Formen beror på vilken företagsform det gäller och hur stort företaget är. Kortfattat behövs endast ett förenklat årsbokslut innehållande balansräkning och resultaträkning göras om ditt företag har en omsättning på högst 3 miljoner kr. Handels- och kommanditbolag kan oftast välja om de vill göra årsbokslut eller en årsredovisning. För större företag samt aktiebolag krävs dock en årsredovisning som ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter, revisionsberättelse samt (beroende på storlek) även en kassaflödesanalys. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska också skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Mer information om vad som bör finnas med i årsredovisningen finns på Bolagsverkets hemsida

Uppdatering av årsredovisningslagen

Det gäller att vara uppdaterad på de regler som gäller årsbokslut i och med att dessa förändras relativt ofta. Till exempel skedde flera ändringar i årsredovisningslagen under 2016 som påverkar årsbokslut för räkenskapsårs som innefattar 2016 och kommande år. En sammanfattning av dessa ändringar kan du läsa här nedan:

Nytt gränsvärde

En stor förändring är ÅRLs nya gränsvärde för vad som anses vara ett stort eller litet företag. Om du uppfyller två av följande kriterier under de två senaste räkenskapsåren räknas företaget som större (annars räknas det som ett mindre):

  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
  • Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

Färre upplysningskrav

Vidare har också begreppet fullharmonisering införts som innebär att vissa regler för mindre företag gäller lika i hela EU. Detta har inneburit en del lättnader i upplysningskrav vilket för många är goda nyheter. Bland annat behöver inte mindre företag lämna upplysningar om löner, information om dotterföretag samt antal aktier och dess fördelning på olika aktieslag.

Förändring i årsredovisningen

’Informationen om årets förändring av eget kapital’ har flyttats från not till förvaltningsberättelsen medan ’information om viktiga händelser efter årets slut’ flyttats från förvaltningsberättelsen till not.

Skärpt krav för stora företag 

I december förra året skärptes kravet om hållbarhets- och mångfaldsrapportering för stora företag vilket innebär krav om rapportering och upplysning om hur de arbetar med frågor så som mänskliga rättigheter, miljö och motverkande av korruption. Mer om denna förändring finns att läsa på Regeringens hemsida.

Vad visar årsbokslutet?

Ett årsbokslut visar hur det har gått för företaget under räkenskapsåret. Man kan säga att årsbokslutet är som ett kvitto på hur verksamheten gått eftersom den gr en viktig överblick över tillgångar och skulder, vilket är en perfekt bas för nya målsättningar och visioner.  Det är också bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Allmänna tips för ett mer effektivt och kvalitativt bokslut:

  • Konton – Gå först och främst igenom alla konton i balansräkningen för att se att det finns verkliga underlag som bekräftar alla poster. Det är också viktigt att se till att det finns reservering för upplupna/förutbetalda intäkter och kostnader. Har du under året gjort en avstämning månadsvis förenklas denna process i och med att du då säkert redan lyckats fånga upp oklarheter som istället hanterats löpande. Har dock inte detta gjorts, krävs en mer grundlig genomgång och uppklaring av eventuella fel inför det att bokslutet ska göras.
  • Fakturor – Slutför alla fakturering från föregående år. Fakturor fås i regel tas in på föregående år med moms fram till och med företagets bryttidspunkt, vilket brukar vara ungefär två till tre veckor in på det nya året. En förutsättning är dock att dessa intäkter eller kostnader verkligen hör till föregående år.
  • Avsättningar – Se till att ha koll på dina avsättningar. Har du förpliktelser som hör till föregående räkenskapsår som är säkra eller sannolika att inträffa men vars belopp eller tidpunkt ännu är oviss kan dessa rapporteras under denna punkt. Exempel på en avsättning kan vara ett garantiåtagande.
  • Var ute i god tid! – Ett sista tips är att vara ute i god tid då. Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut för att inte råka ut för förseningsavgifter.