Externredovisning

Vad menas med externredovisning?

Redovisning görs huvudsakligen med syfte informera ett företags interna samt externa intressenter om företagets verksamhet och situation. Det är den externa redovisningen som ger denna information till intressenter utanför företaget, dvs. de som inte arbetar på företaget men av andra olika anledningar har intresse av företagets resultat och verksamhet. Det kan till exempel vara aktieägare, investerare, analytiker eller Skatteverket. Läs mer om intern redovisning här – intern redovisning.

Behöver du externredovisning i ditt företag? Med Ageras kostnadsfria tjänst hittar du enkelt en redovisningskonsult eller revisor som matchar behoven i ditt företag. Du kan läsa mer om vår tjänst här

Beskriv ditt ärende här. Få information om hur vi kan hjälpa dig.

Innehållet i den externa redovisningen

Innehållet i den externa redovisningen är lagligt reglerad och därför kan utformningen se väldigt standardiserad ut om man kikar på olika företags rapporter. Mer specifikt så innehåller den bokföringen, årsredovisningen och en balansräkning. Ibland ingår även koncernredovisningen. Denna ska sedan mynna ut i en resultaträkning och en balansräkning och ibland även en kassaflödesanalys.

Skillnad mellan intern- och extern redovisning

Förutom skillnaden att den interna redovisningen är riktad till de interna intressenterna och den externa redovisningen är riktad till de externa intressenterna så finns det andra skillnader mellan de två olika rapporterna. Den främsta skillnaden är att innehåller och upprättandet i den externa redovisningen styrs av lag medan det inte finns någon lagstiftad reglering för den interna redovisningen. Med det menas att man själv får bestämma hur den interna redovisningen ska utformas och vad den ska innehålla.

Ibland slås även dessa två ihop till en redovisning istället för att hålla de två rapporterna separata. Då är det en del av rapporten vars utformning och innehåll är lagligt reglerad samt en mer fri del.

Hur upprättar man den externa redovisningen

Upprättandet av den externa redovisningen är en pågående process där man kontinuerligt under året samlar in information, rapporter och ekonomisk data. All denna information är historisk vilket innebär att det omfattar ekonomiska händelser som redan inträffat. Detsamma gäller för den interna redovisningen.

Den externa redovisningen görs årsvis men för börsnoterade företag finns krav om kvartalsvis rapportering.

Vilka lagar styr den externa redovisningen?

Civillagstiftningen och skattelagstiftningen reglerar vilken typ av information samt när den ska lämnas till de externa intressenterna. Under civillagstiftningen faller Bokföringslagen (1999:1078) och Årsredovisningslagen (1995:1554) som bland annat reglerar innehållet i delårsrapporter och årsredovisningen och när de ska lämnas in.