Goodwill

Goodwill är ett vanligt förekommande begrepp inom företagsekonomi. Goodwill uppstår vid företagsförvärv när ett företag blir uppköpt för en summa som är högre än det egna kapitalet och det som utgör goodwill är då priset utöver det egna kapitalet. Man kan säga att ”goodwillen” är värdet på ett företags processer, kompetens, status och anseende. Nystartade företag som tidigare inte haft någon verksamhet brukar generellt inte ha någon goodwill. Goodwill räknas som en tillgång och bokförs i balansräkningen.

Goodwill är en tillgång

Goda kundrelationer, konkurrenskraftiga anställda, innehavande av patent, unik teknologi eller starka varumärken har en positiv verkan på goodwill. Dessa faktorer ökar nämligen företagets chanser att lyckas. Eftersom dessa faktorer inte går att ta på men ändå ökar företagets konkurrenskraftighet har man bestämt att de ska räknas med i redovisningen under rubriken goodwill. Goodwill hamnar i sin tu under kategorin immateriella tillgångar men tas endast in i beräkningen vid företagsfusioner eller förvärv. 

En immateriell tillgång är motsatsen till en materiell tillgång. Materiella tillgångar går, till skillnad från immateriella tillgångar, att ta på. Varulager, fastigheter och maskiner är exempel på sådana. En immateriell tillgång å andra sidan är värdefull trots att den inte går att ta på eftersom den kan köpas, säljas, hyras ut, bytas eller överföras. Trots att bokföringen tar upp goodwill som en immateriell tillgång faller den inte helt under definitionen. Goodwill är nämligen en oidentifierbar immateriell tillgång. Tidigare kunde man skriva av sin goodwill helt vilket innebar vissa skattelättningar för företagen, men sedan en ny lag trädde i kraft 2005 är detta inte längre möjligt. Idag skrivs den istället ner, likt inventarier, om värdet anses minska.

Är du osäker på vilka immateriella tillgångar ditt företag har? Gör Patent- och registreringsverkets test och få tips om hur du hanterar dina tillgångar på bästa sätt.

Behöver du beräkna eller redovisa goodwill? 

Få gratis offerter från specialister som passar dina behov

Exempel

Etablerade varumärken såsom Apple, Harley-Davidsson, Dell, Coca-cola och IKEA har en stor, unik teknik/design och ett starkt etablerat varumärke. Vid en försäljning skulle dessa bolag ha en hög goodwill. Ett nystartat företag inom samma bransch skulle däremot ha ingen eller en relativt låg goodwill.

Vid försäljning av ett bolag kan man se hur mycket goodwill ett företag haft. Det gör man genom att ta försäljningspriset minus nettovärdet (företagets tillgångar - skulder). Om ett bolag har 15 miljoner kronor i eget kapital säljs för 18 miljoner kronor är det differensen på 3 miljoner kronor som är företagets goodwill.

Negativ goodwill

När ett företags rykte har en negativ verkan på marknadsvärdet brukar man säga att företaget har en negativ goodwill. En annan term som används för att beskriva samma sak är badwill. Negativ goodwill eller badwill kan vara ett resultat av att företaget inte skött sina räkenskaper eller redovisat enligt god redovisningssed. Negativ goodwill gör att företagets värde sjunker men kan också leda till minskade intäkter.

Hur uppskattar man goodwill?

Att räkna ut hur mycket goodwill ett företag ska ha är ingen lätt uppgift. Därför görs detta oftast av erfarna personer med analytisk förmåga och som är vana att ta hänsyn till många olika faktorer. När man räknar ut goodwill tittar man på alla de faktorer som påverkar företagets rykte. Dessa kan vara immateriella rättigheter, kundnöjdhet, varumärkeskännedom, osv. För att mäta varumärkeskännedom kan man exempelvis behöva göra en marknadsundersökning. För att kunna visa upp goodwill krävs ett kvalitativt underlag för att den som bokför ska kunna grunda den bokförda goodwillen på något.