När man skiljer sig är det många frågor som aktualiseras och som måste lösas. Parterna behöver ofta lösa frågor kring ekonomi och ägodelar, men framför allt vårdnaden och boendet för sina barn. Förutom detta måste man även kunna hantera sina egna känslor, kriser och kanske ett brustet hjärta.

Ofta är det inte lätt att tänka klart och rationellt, vilket kan leda till felaktiga och irrationella beslut med förödande konsekvenser både när det gäller ekonomi och barnens välmående. Därför är det oerhört viktigt att samla alla sina krafter och hitta rätt stöd för varje fråga som skall lösas. Gällande barn och ekonomin är det superviktigt att så snabbt som möjligt hitta en bra jurist.

När det gäller vårdnaden om barn finns det ett begrepp eller juridisk princip som heter barnens bästa. Barnens bästa åberopas som grund för parternas yrkanden i målet under en pågående rättsprocess. Denna grund är ofta svårtolkad i och med att varje part tror sig veta vad ens barns bästa är, och det är inte sällan som båda tvistande parter har olika uppfattningar om samma frågeställning.

Det är dock bra att notera att domstolen oftast gör en samlad bedömning utifrån alla åberopade fakta. Föräldrarna måste således se till att sätta sina egna behov åt sidan, för att istället tillfredsställa barnens behov. Det får aldrig handla om föräldrarnas rättigheter utan enbart om barnens rättigheter, trots att det ofta blir så att en part behöver offra sin tid, pengar och mycket annat för att barnens behov skall anses vara tillfredsställda.

Det är naturligt och mänskligt att parter ofta tänker på rättvisan samt att väldigt mycket känns orättvist, om den ena parten gör eller behöver göra mer än den andra som kanske har begått flera misstag eller svikit familjen m.m. Då är det viktigt att tänka på att vårdnadstvister är dynamiska processer, vilket innebär att de inte utgår ifrån en avslutad situation som det brukar vara inom andra rättsområden. Vårdnadstvister är snarare pågående och man har ofta möjlighet att påverka framtiden. Så för att framtiden skall vara bättre för alla inblandade är det viktigt att kunna gå vidare och titta framåt. Det är bättre att försöka hitta lösningar istället för att älta det som har varit.

Väldigt många jurister ser inte sina ärenden utifrån detta perspektiv, utan anser att man alltid skall strida oavsett omständigheter i målet. Detta anser jag vara en felaktig inställning när det gäller vårdnadstvister, eftersom barn mår bäst av att ha föräldrar som kan kommunicera och samarbeta med varandra. Om det däremot inte går att hitta lämpliga kommunikationsvägar, måste man vända sig till domstolen för att få ett beslut eller en dom.

Innan man bestämmer sig för att inleda en vårdnadstvist är det bra att veta att vårdnadstvister kräver väldigt mycket tid och energi. Framför allt krävs det tålamod för var och en som har bestämt sig att vandra den vägen.

Mina bästa tips vid en skilsmässa:

  1. Tänk på barnens bästa
  2. Var alltid samarbetsvillig
  3. Försök att komma överens med den andra parten
  4. Om det inte går att komma överens på egen hand, initiera samtal hos familjerätten
  5. Om ni fortfarande inte är överens ta kontakt med en jurist som kan föra din talan i domstolen
  6. Ha tålamod
  7. Smutskasta inte motparten framför barnen eller myndigheter
  8. Ge inte upp om du har rätt, ändra ditt beteende om du har fel 

Innehåll

Få 3 offerter