Oavsett vart ditt företag befinner sig, om det är i början av det nya året eller mitt i, är det bra att ta en stund att reflektera över de månader som har varit eller det året som tagit slut. Hur mår företaget egentligen? Känner du dig osäker på hur du ska läsa balansräkningen och resultaträkningen - ta hjälp av din redovisningskonsult!

För att ta reda på hur företaget mår bör följande frågor besvaras:

  • Hur ser betalningsförmågan ut på lång sikt?
  • Hur ser avkastningen ut till ägarna?
  • Viktigast av allt: Hur ser företagets överlevnad ut på lång sikt? Om företaget skulle tappa några kunder, hur skulle det påverka företaget? Skulle det bli märkbart eller en kamp om överlevnad?

Fundera över vart vill du att ditt företag ska vara nästa år - sätt upp mål!

Nedan följer ett par exempel:

  • Omsättning
  • Hur stort täckningsbidrag behöver företaget ha för att det ska vara lönsamt?
  • Hur stor vinstmarginal behövs för att företaget ska generera en vinst?

Nyckeltal - överskådlig bild över företagets hälsa

Här följer en rad exempel på hur de vanligaste nyckeltalen räknas ut. Det ger en snabb och överskådlig bild över företagets hälsa.

1. Soliditet: ett mått som visar hur företaget skulle överleva på lång sikt

För att företaget ska kunna överleva på långsikt bör detta mått vara minst 25 %. Soliditet räknas ut genom totala tillgångarna (balansomslutningen) / med justerat eget kapital (justerat eget kapital = eget kapital x 78 % av obeskattade reserver)

Räkneexempel:

Ett bolag har år 1 ett justerat eget kapital på 360 tkr och en balansomslutning på 1 500 tkr. Soliditeten blir då 24 %.

År 2 ökar det justerade egna kapitalet till 480 tkr och balansomslutningen till 1 800 tkr. Soliditeten förstärks därmed till 27 %, d.v.s. en förbättring jämfört med föregående år.  En djupare analys kan behöva göras för att ta reda på orsaken, som dock i det här fallet kan förklaras med en god lönsamhet år 2 och en återinvestering i bolaget då ägarna har begränsat sitt vinstuttag.  

2. Kassalikviditet: ett mått som mäter företaget betalningsförmåga på kort sikt

För att betalningsförmågan ska anses som bra hos företaget för den vara på 100 % eller 1

Räkneexempel:

Ett bolag har år 1 omsättningstillgångar (exkl. lager och pågående arbeten) som uppgår till 2.300 kkr. De kortfristiga skulderna är 2.000 kkr. Kassalikviditeten blir då: 2.300/2.000*100=115%.

År 2 är omsättningstillgångarna (exkl. lager och pågående arbeten) 2.400 kkr och de kortfristiga skulderna 2.600 kkr. Kassalikviditeten blir då 2.400/2.600*100=92%. Det innebär alltså att kassalikviditeten har försämrats. En djupare analys krävs för att få reda på orsaken och vad som kan göras för att förbättra situationen. 

3. Räntabilitet: eller avkastning på eget kapital är de måtten visar hur lönsamhet företaget är

Räntabilitet räknas ut genom att ta rörelseresultat + finansiella intäkter / balansomslutningen.

Räkneexempel:

Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 200 kkr och finansiella intäkter på 10 kkr och en balansomslutning på 3.980 kkr. Avkastningen på totalt kapital blir då 200+10/3 980*100=5,2%.

År 2 är rörelseresultatet 330 kkr och finansiella intäkter 15 kkr och en balansomslutning på 4500 kkr, vilket innebär att avkastningen på totalt kapital blir 330+15/4 500*100=7,6%, d.v.s. en förbättring jämfört med föregående år. Förbättringen påverkas främst av ett högre resultat. Andra åtgärder som påverkar är en högre omsättning eller minskade inköpspriser.

4. Skuldsättningsgrad: visar hur skuldsatt förtaget är i förhållande till sina tillgångar

Räkneexempel:
Ett bolag har år 1 skulder inkl. uppskjuten skatt och avsättningar på 1 300 tkr och justerat eget kapital på 360 tkr. Skuldsättningsgraden är då 1 300/360=3,6 ggr. 
 
År 2 amorterar företaget kraftigt på sina lån samtidigt som vinsten har ökat. Det ger som resultat en förbättring eftersom ett lägre värde för detta nyckeltal är positivt.

Min rekommendation

Min rekommendation är att ta en halvårskontroll. Det finns då fortfarande en möjlighet att jämföra nyckeltalen mot förgående års siffror för det första året. Finns behov går det att sätta in resurser. Kanske behövs en justering av prissättningen för att öka företaget omsättning. Ett annat alternativ är även att se över företagets kostnader. Kanske finns det något som företaget kan minska på?

Om företaget i slutet av året har gjort en vinst är min rekommendation att rusta företaget för sämre tider. Genom att ta ut mindre del i aktieutdelning och låta resterande kapital stanna i bolaget. En del kan vara som periodiseringsfond. Genom att använda sig av en periodiseringsfond minskas vinstskatten för bolaget för det innevarande året. 

(Periodiseringsfonden får endast finnas i bolaget i fem år därefter måste den lösas upp. Därmed måste bolaget skatta för den uppskjuta vinsten, möjlighet finns dock för bolaget att det införs en ny periodiseringsfond samma år som den gamla löses upp).

Har man en koncern, kan det vara bra att istället fokusera på att stärka moderbolaget. Detta kan göras genom att dotterbolagen ger kapital till moderbolaget, det vill säga ett koncernbidrag. Möjlighet finns att boka upp en periodiseringsfond i ett dotterbolag likväl som i ett moderbolag. Fördelen med att både använda sig av en periodiseringsfond och ett koncernbidrag i ett dotterbolag är att skatten minskas och moderbolaget stärks, vilket är bra utifrån ett kreditperspektiv.

Klicka här för att läsa mer om hur du blir en gästbloggare hos Ageras!

Innehåll

Få 3 offerter