Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags totala tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Soliditeten mäter hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital och hur stor del som består av lån. Soliditeten anger hur stor andel av företagets tillgångar (=balansomslutningen) som är finansierade med eget kapital av ägarna och hur stor del som är finansierad med lån. 

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som man kan hitta i alla företags års- och delårsrapporter. Ju större andel eget kapital som finansierat företaget, desto högre och bättre soliditet. 100% soliditet betyder att företaget helt finansierats med eget kapital medan 0% betyder att alla pengar kommer från ett lån. Ju högre soliditet företaget har desto lägre del av tillgångarna är finansierade av lån.

Soliditet på engelska: Equity ratio, Financial solidity

 

Behöver du hjälp att redovisa eller att räkna ut ditt företags soliditet? Ageras hittar tre offerter från redovisningskonsulter - kostnadsfritt. 

Klicka här - Få 3 kostnadsfria offerter

 

Hur räknar man ut ett företags soliditet?

De siffror man behöver för att räkna ut ett företags soliditet är eget kapital och totala tillgångar (balansomslutning). Dessa uppgifter hittar man i företagets balansräkning. Genom att dividera eget kapital med balansomslutningen så får man ett tal som man sedan konverterar till procent för att få fram soliditeten.

Formel för soliditet

När man mäter soliditeten hos ett företag vill man räkna ut den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. Information om ett företags totala tillgångar, skulder och hur stort det egna kapitalet är finns i dess balansräkning. Beräkna företagets soliditet med formeln nedan. Multiplicera resultatet med 100 för att få soliditeten i %.

Soliditet = Eget kapital ÷ Totalsumma tillgångar

Soliditet formel exempel

I det här fallet är företagets egna kapital 20 300 Mkr.: Tillgångarna, som består av både eget kapital tillsammans med skulderna, är 58 700 Mkr.

Soliditet = 20 300 ÷ 58 700 = 0,35 = 35%  

Företagets soliditet ligger i det här fallet på 35%.

 

Vad är ett bra tal för soliditet?

Att titta på soliditeten utan att ha en förståelse för företaget och dess bransch i stort säger egentligen inte särskilt mycket. En av de grundläggande förutsättningarna för att driva ett företag är att man på sikt kan skapa bättre avkastning på investerat kapital än en normal bankränta. Därför behöver inte låg soliditet vara ett problem för ett företag som växer och visar en ökande lönsamhet. Ju bättre möjlighet ett företag har till tillväxt desto större mängd lån är det motiverat att ta vilket leder till att låg soliditet inte behöver vara negativt. Men när ett företag under lång tid inte har lyckats generera tillräcklig tillväxt eller ökad lönsamhet samtidigt som soliditeten fortsätter att sjunka så kan det vara ett tecken på att företaget har allvarliga problem.

Exakt vad som är ett ”bra” tal för soliditet beror på en mängd faktorer. Främst så bör man jämföra företaget med andra företag av liknande storlek i samma bransch. Mindre företag inom olika typer av konsultverksamhet har till exempel ofta hög soliditet kring 60–70% då denna typ av företag inte behöver lika mycket kapital för att starta och expandera sin verksamhet. Detta kan jämföras med till exempel Fastighetsutveckling där de flesta företag har väldigt låg soliditet kring 30% eller ännu lägre då det krävs stora mängder kapital för att bygga och utveckla fastigheter.

Märker man att ett företags soliditet ändras stort från ett år till ett annat kan det vara värt att kolla upp vad det beror på, ofta så kan det vara en fråga om engångshändelser som i längden inte påverkar företagets förmåga att skapa vinst.

 

Hög eller låg soliditet

Analys av soliditeten är med och bedömer ett företags betalningsförmåga på längre sikt.

Hög soliditet kallas för god soliditet och innebär låg finansiell risk. Hög soliditet är en tecken på att företaget är stabilt och har en god betalningsförmåga. Det innebär också att företaget lättare kan klara av framtida svårigheter och har större möjlighet att skaffa extern finansiering via lån i framtiden. Ett företag med hög soliditet är ofta bättre på att stå emot motgångar och dåliga resultat. En god soliditet höjer företagets kreditvärdighet och gör det som regel lättare att få beviljat banklån. Det behöver inte vara negativt för ett företag att ha en viss procentuell del skulder eftersom många aktiebolag har högre avkastningskrav på sitt egna kapital än vad banken tar i ränta.

Låg soliditet kallas för dålig soliditet och betyder hög finansiell risk för företaget. Går ett företag med förlust så sjunker soliditeten. låg soliditet är ett tecken på att företaget kan behöva ytterligare externa kapital för att klara sina finansiella åtaganden. Man kan säga att soliditeten är ett nyckeltal som visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga jämfört med likviditeten som är ett mått för mer kortsiktig betalningsförmåga.

 

Hur höjer eller sänker man sin soliditet?

För att öka ditt företags soliditet behöver du antingen minska företagets skulder eller öka det egna kapitalet. Det finns ett flertal sätt att åstadkomma detta:

 • Positivt Resultat: När företaget går med vinst och man behåller vinsten i rörelsen så ökar det egna kapitalet i balansräkningen vilket i sin tur ökar soliditeten.
 • Amortering: När man har tillgängligt kapital kan man använda detta för att amortera företagets lån och skulder. Detta ökar på sikt soliditeten.
 • Tillskjutande av kapital: Genom att få in mer kapital i företaget utan att ta mer lån så ökar man soliditeten. Det vanligaste sättet att göra detta för ett aktiebolag är en nyemission.

De vanligaste anledningarna till att ett företags soliditet är låg:

 • Förluster: Att ett företag tidigt inte går med vinst är vanligt men för varje år som man inte uppnår ett positivt resultat så minskar posten för eget kapital i balansräkningen vilket minskar soliditeten.
 • Utdelning: När man i ett aktiebolag delar ut pengar till sina aktieägare minskar det egna kapitalet och soliditeten.
 • Nya Lån: Tar man in nya lån för att finansiera sin verksamhet så ökar företagets skulder vilket i sin tur sänker soliditeten.

 

Vad påverkar soliditeten?

Dålig soliditet beror ofta på att företaget går med förlust i vissa perioder, t.ex. i en uppstarts- eller tillväxtfas, vilket i många fall både är naturligt och nödvändigt. Försämrad soliditet i kombination med dålig tillväxt kan däremot vara en varningssignal. Andra faktorer som kan påverka soliditeten är utdelning som ju försämrar soliditeten eftersom det egna kapitalet minskar. Nyemissioner och aktieägartillskott påverkar soliditeten i motsatt riktning, det vill säga positivt.

Det finns tre sätt att öka ett företags soliditet:

 • Företaget går med vinst och vinsten återinvesteras i företaget.
 • Företaget amorterar sina skulder.
 • Ägarna tillför nya medel (exempelvis genom nyemission).

Handlingar som minskar ett företags soliditet kan vara:

 • Utdelningar, eftersom företagets egna kapital minskar.
 • Investeringar som finansieras med lån (externt kapital).

Relaterade ord