Soliditet

Vad är soliditet?

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags totala tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Soliditeten anger hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital och hur stor del som är finansierat med lån. Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som man kan hitta i alla företags års- och delårsrapporter. 100 procent soliditet innebär att företaget helt finansierats med eget kapital medan 0 procent betyder att alla pengar kommer från lån. När ett företag har en hög soliditet innebär det alltså att tillgångarna främst finansieras av eget kapital och när ett företag har låg soliditet innebär det att företaget till stor del finansieras av lån. Vad som är en bra soliditet varierar beroende på vilken typ av verksamhet och bransch det gäller, mer om det finns att läsa längre ner i artikeln.

Soliditet på engelska: Equity ratio, Financial solidity

 

Få hjälp med ditt företags soliditet

 

Hur räknar man ut ett företags soliditet?

De siffror man behöver för att räkna ut ett företags soliditet är justerat eget kapital och totala tillgångar (balansomslutning). Uppgifterna går att hitta i företagets balansräkning. Du får ut soliditeten genom att dividera det justerade egna kapitalet med företagets totala tillgångar. 

Formel för justerat eget kapital

Att det egna kapitalet är justerat innebär att det tar hänsyn till vinster som företaget ännu inte har betalat skatt på, eller obeskattade reserver som det också kallas. Om det inte finns några obeskattade reserver, behöver du alltså inte ta hänsyn till detta.

Justerat eget kapital = Eget kapital + (1-Skattesats) * Obeskattade reserver

Skattesatsen varierar från år till år, 2022 är bolagsskatten 20,6 procent. År 2022 skall du alltså multiplicera de obeskattade reserverna med 0,794 och addera det egna kapitalet.

Formel för soliditet

Soliditet är ett mått hur stor andel av tillgångarna som det justerade egna kapitalet består av. Information om ett företags totala tillgångar, skulder och eget kapital finns i dess balansräkning.

Justerat eget kapital ÷ Totalt kapital (*100 för att få ut det i procent)

Soliditet i procent

Soliditeten beräknas enligt formeln ovan och multipliceras sedan med 100 för att få ut soliditeten i procent.

 

Få hjälp av en redovisningskonsult med soliditeten

 

Räkneexempel för justerat eget kapital och soliditet

Redan visar vi ett exempel på hur man räknar ut justerat eget kapital och soliditet. Byt ut siffrorna i räkneexemplet för att räkna ut dina nyckeltal.

Företagets underlag 
Eget kapital = 500 000 kr
Obeskattade reserver = 100 000 kr
Totalt kapital = 1000 000 kr
Skattesats = 20,6 %

Räkna ut justerat eget kapital

Justerat eget kapital = 500 000+((1-0,206)*100 000) = 500 000 + 79 400 = 579 000 

Räkna ut soliditeten

Soliditet = 579 000/1000 000 = 0,573 = 57,3 %

Vad är en bra soliditet?

En fråga utan ett helt enkelt svar. Att kolla på soliditeten utan att analysera saker som bransch, lönsamhet och historik säger inte särskilt mycket. Det går alltså därför inte att säga att en soliditet på över 50% är bra och att en soliditet på under 50% är dålig. Vårt råd är att kolla på genomsnittet i branschen, om företaget är lönsamt och om företagets soliditet har varit stabil de senaste åren. Om företagets soliditet har förändrats rekommenderar vi att kolla närmre på vad de beror på. Längre ner listar vi några vanliga faktorer på vad en förändring i soliditeten kan bero på.

 

Få 3 kostnadsfria offerter på redovisningskonsulter


Soliditet i olika branscher

Soliditeten skiljer sig som sagt branscher emellan. Statistiska Centralbyrån (SCB) samlar in branschstatistik över de viktigaste nyckeltalen. Nedan har vi listat medianvärdet för soliditeten i några relevanta branscher. Källan är SCB och siffrorna är insamlade 2020. 

Bransch Soliditet i procent (median)
Alla branscher utom fastighetsförvaltning  50 %
Bar, hotell och restaurang 31 %
Byggentreprenörer 41 %
Detaljhandel (ej motorfordon) 36 %
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning  33 %
Konsultbyråer (Kommunikation, Marknadsföring, PR) 61 % 
Konsultbyråer (Teknik, Data, Arkitekter med flera) 61 %
Konsultbyråer (Juridik och Ekonomi) 58 %
Partihandel och provisionshandel (ej motorfordon) 43 %
Sjukvård och utbildning 62 %
Åkerier och flyttfirmor 36 %

Statistiska Centralbyrån (2020)

Vad påverkar soliditeten positivt?

Grundregeln för att öka ditt företags soliditet är att antingen minska företagets skulder, eller öka det egna kapitalet. Här är några vanliga saker som kan öka företagets soliditet.

  • Positivt resultat: När företaget går med vinst och det behåller vinsten i verksamheten ökar det egna kapitalet i balansräkningen vilket i sin tur ökar soliditeten.
  • Amortering: Om företaget amorterar sina lån, ökar soliditeten. 
  • Tillskjutande av kapital: Genom att få in mer kapital i företaget utan att ta mer lån så ökar man soliditeten. Det vanligaste sättet att göra detta för ett aktiebolag är en nyemission.

Vad påverkar soliditeten negativt?

Grundregeln för att minska ditt företags soliditet är att antingen öka företagets skulder, eller minska det egna kapitalet. Här är några vanliga saker som kan öka företagets soliditet.

  • Förluster: Att ett företag tidigt inte går med vinst är vanligt men för varje år som man inte uppnår ett positivt resultat så minskar posten eget kapital i balansräkningen vilket också minskar soliditeten.
  • Utdelning: När man i ett aktiebolag delar ut pengar till sina aktieägare minskar det egna kapitalet och soliditeten.
  • Nya Lån: Tar man in nya lån för att finansiera sin verksamhet så ökar företagets skulder vilket i sin tur sänker soliditeten.

Analys av hög och låg soliditet

Hög soliditet kallas för god soliditet och innebär låg finansiell risk. Hög soliditet är ett tecken på att företaget är stabilt och har en god betalningsförmåga. Det innebär också att företaget lättare kan klara av framtida svårigheter och har större möjlighet att skaffa extern finansiering via lån i framtiden. Ett företag med hög soliditet är ofta bättre på att stå emot motgångar och dåliga resultat. En god soliditet höjer företagets kreditvärdighet och gör det som regel lättare att få beviljat banklån. 


Låg soliditet kallas för dålig soliditet och betyder hög finansiell risk för företaget. Går ett företag med förlust så sjunker soliditeten. Låg soliditet är ett tecken på att företaget kan behöva ytterligare externt kapital för att klara sina finansiella åtaganden. Man kan säga att soliditeten är ett nyckeltal som visar på ett företags långsiktiga betalningsförmåga jämfört med likviditeten som är ett mått för mer kortsiktig betalningsförmåga. 

Sammanfattning - Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som mäter det justerade egna kapitalet i förhållande till det totala kapitalet. Du får ut soliditeten genom av dividera det justerade egna kapitalet med det totala kapitalet. Nyckeltalet kan vara ett väldigt bra mått på hur ett företag går, men det gäller att man förstår hur man tolkar det. En soliditet på 35 procent kan vara dåligt för ett företag och bra för ett annat. Soliditeten ökar när det egna kapitalet ökar i förhållande till det totala kapitalet och vice versa.  

 

Få hjälp med ditt företags soliditet

 

Relaterade ord