Soliditet

Soliditet är ett sätt att mäta hur ett företags totala tillgångar ser ut i relation till dess skulder. Soliditeten anger hur stor andel av företagets tillgångar (=balansomslutningen) som är finansierade med eget kapital av ägarna och hur stor del som är finansierad med lån. Ju större andel eget kapital som finansierat företaget, desto högre och bättre soliditet. 100% soliditet betyder att företaget helt finansierats med eget kapital medan 0% betyder att alla pengar kommer från ett lån.

Hög eller låg soliditet

Analys av soliditeten är med och bedömer ett företags betalningsförmåga på längre sikt. Hög soliditet kallas för god soliditet och innebär låg finansiell risk. Låg soliditet kallas för dålig soliditet och betyder hög finansiell risk för företaget. Ett företag med hög soliditet är ofta bättre på att stå emot motgångar och dåliga resultat. En god soliditet höjer företagets kreditvärdighet och gör det som regel lättare att få beviljat banklån. Det behöver inte vara negativt för ett företag att ha en viss procentuell del skulder eftersom många aktiebolag har högre avkastningskrav på sitt egna kapital än vad banken tar i ränta.

Vad påverkar soliditeten?

Dålig soliditet beror ofta på att företaget går med förlust i vissa perioder, t.ex. i en uppstarts- eller tillväxtfas, vilket i många fall både är naturligt och nödvändigt. Försämrad soliditet i kombination med dålig tillväxt kan däremot vara en varningssignal. Andra faktorer som kan påverka soliditeten är utdelning som ju försämrar soliditeten eftersom det egna kapitalet minskar. Nyemissioner och aktieägartillskott påverkar soliditeten i motsatt riktning, det vill säga positivt.

Det finns tre sätt att öka ett företags soliditet:

  • Företaget går med vinst och vinsten återinvesteras i företaget.
  • Företaget amorterar sina skulder.
  • Ägarna tillför nya medel (exempelvis genom nyemission).

Handlingar som minskar ett företags soliditet kan vara:

  • Utdelningar, eftersom företagets egna kapital minskar.
  • Investeringar som finansieras med lån (externt kapital).

Behöver ditt företag redovisning?

Klicka här för att hitta skräddarsydd hjälp

Formel för soliditet

När man mäter soliditeten hos ett företag vill man räkna ut den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. Information om ett företags totala tillgångar, skulder och hur stort det egna kapitalet är finns i dess balansräkning. Beräkna företagets soliditet med formeln nedan. Multiplicera resultatet med 100 för att få soliditeten i %.

Soliditet = Eget kapital ÷ Totalsumma tillgångar
Exempel:
I det här fallet är företagets egna kapital 20 300 Mkr.
Tillgångarna, som består av både eget kapital tillsammans med skulderna, är 58 700 Mkr.
Soliditet = 20 300 ÷ 58 700 = 0,35 = 35 %  


Företagets soliditet ligger i det här fallet på 35%.