Avkastning

Vad är avkastning?

På engelska: Yield

När man pratar om avkastning pratar man ofta om hur stor vinst man fått i förhållande till sin kapitalinsats över tid. Därför är avkastning ett lönsamhetsmått. Positiv avkastning är den summan som en tillgång ökat med från en tidpunkt till en annan.

Det finns flera olika varianter av avkastningsnyckeltal. Några av dessa har vi gjort en kort sammanfattning av här nedan.  

Avkastning på investering

På engelska: Return on Investment (ROI)

Detta nyckeltal kallas används för att värdera en investering. Det används också ofta för att jämföra flera olika investeringsalternativ. Som regel bör man inte acceptera en investering som har en negativ avkastning på investering. Det betyder att om man jämför olika alternativ bör man välja den med högst värde. Nyckeltalet är populärt i och med sin enkelhet och flexibilitet då man kan välja vilja intäkter och kostnader man väljer att inkludera. Men just flexibiliteten är också en nackdel då många beräknar nyckeltalet på många olika sätt.

Formel: Avkastning på investering = Nettovinst ÷ Investeringens kostnad

Avkastning på eget kapital

På engelska: Return on Equity (ROE)

Avkastning på eget kapital visar hur stor avkastning företaget har på det egna kapitalet som ägarna har satt in i verksamheten. Avkastningen på det egna kapitalet bör eftersträvas att vara större än bankräntan då den också ska täcka den risk verksamheten har.

Formel: Avkastning på eget kapital = Resultat ÷ Eget kapital

Avkastning på totalt kapital

På engelska: Return on Assets (ROA)

Avkastning på totalt kapital visar hur stor avkastningen på de totala tillgångarna i ett företag är. Det visar hur effektivt ett bolag är oberoende av hur kapitalet är finansierat (om inte de finansiella kostnaderna räknas med).

Formel: Avkastning på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) ÷ Totalt kapital