Hitta Konkursförvaltare här

Få gratis offerter för konkursförvaltare som passar dina behov - lätt och utan förpliktelser

Konkurs är ett juridiskt förfarande då en persons eller ett företags samtliga tillgångar omhändertas för att fördelas mellan borgenärerna under ordnade former. För att en konkurs ska vara aktuell så ska personen eller företaget vara insolvent, vilket innebär att man inte kan betala sina förfallna skulder inom rätt tid. Ordet konkurs kommer av det latinska ordet concurro, vilket är sammansatt av curro som betyder springa och con som betyder tillsammans med. Man kan alltså få en bild av att borgenärerna springer tillsammans för att få betalt för sina fordringar. 

När ett företag har skulder som växer utan att intäkterna ökar blir situationen ohållbar och det är då bra att ta kontakt med en konkursförvaltare som kan ta hand om hela avvecklingsprocessen. En konkursförvaltare är den person som företräder ett konkursbo under en konkursprocess.

Ageras är ett av Sveriges största nätverk som tillhandahåller en förmedlingstjänst av specialister inom ekonomi och juridik. Vi matchar dig - helt utan förbindelser - med några av våra finansiella experter inom 48 timmar.

Så fungerar Ageras

Beskriv ditt ärende i via formuläret här på sidan så väljer vi ut konkursförvaltare som passar din profil.

Inom 48 timmar matchar vi dig med konkursförvaltare som motsvarar dina önskemål.

Gå i lugn och ro igenom offerterna och välj ut den som passar dig bäst.

Få erbjudande från 3 konkursförvaltare
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Vilken kvalificering har din konkursförvaltare?

Hur erfaren är konkursförvaltaren? En bra förvaltare har total koll på vilka uppgifter som behöver göras. Ställ alltid ingående frågor och be om referenser innan du anlitar någon.

En konkursförvaltare är också din rådgivare

Konkursförvaltaren ska inte bara göra en genomgång av företagets räkenskaper utan också diskret kunna undersöka möjligheterna till exempelvis en företagsrekonstruktion eller var det går att sälja av tillgångar med största möjliga vinst.

En konkursförvaltare ska kunna tolka lagstiftningen

Eftersom borgenärer, och andra som du eventuellt är ersättningsskyldig, har rätt till ersättning i en viss prioritetsordning är det viktigt att en extern konkursförvaltare har den kunskap som behövs för att fördela tillgångarna i rätt turordning.

Få upp till tre offerter från auktoriserade konkursförvaltare

Vad är konkursförvaltarens uppgift?

En konkursförvaltares huvudsakliga uppgift är att gå igenom företagets räkenskaper vid tidpunkten när företaget gick i konkurs. En förteckning över företagets alla skulder och tillgångar måste upprättas och det är konkursförvaltarens uppgift. Bland konkursförvaltarens uppgifter hör också att ta tillvara på gäldenärens egendom, att upprätta en bouppteckning, att vara delaktig i edgångssammanträdet, att omvandla gäldenärens tillgångar till pengar för att dra in dem till konkursboet och att betala gäldenärens fordringsägare.

Konkursförvaltaren ska också informera personal och fordringsägare om gäldenärens situation. Vidare ska han eller hon fatta beslut om eventuellt fortsättande av gäldenärens rörelse, uppsägning av anställda, lönegaranti till anställda, hur avtal ska hanteras samt organisation av den fortsatta förvaltningen i företaget. Om det ingår en rörelse i konkursboet försöker konkursförvaltaren i första hand att rekonstruera rörelsen.

Du får också hjälp med att ta reda på om det finns intressenter som vill köpa upp bolaget och driva det vidare istället för att det avvecklas. I vissa fall går det att upprätta en företagsrekonstruktion när en konkurs är ett faktum och här är det viktigt att du får hjälp av en duktig expert.Borgenärer i företaget har rätt att få sina ersättningar i viss turordning och därför är det också avgörande att en konkursförvaltare kan sin sak. Turordningen är lagstiftad och måste följas noggrant. Visar det sig att det finns en potentiell köpare till konkursboet ska förvaltaren ta reda på om affären är realistisk, och om möjligheten finns för intressenterna att driva företaget vidare på ett bra sätt. Om inte annat ska tillgångarna delas upp och säljas i omgångar. Tillgångarna, eller konkursboet, är allt som är av värde i företaget. Det kan exempelvis vara fordon, varulager och inventarier. Det är alltid en prioritet att betala tillbaka alla skulder till borgenärerna, men det är inte alltid möjligt. En konkursförvaltare är en opartisk person som ser till att allt delas upp så rättvist som möjligt. Det är konkursförvaltaren som fulländar konkursen och i samband med detta upphör också företaget att existera.

 

Vad kostar det att anlita en konkursförvaltare?

Konkursförvaltaren har rätt till skälig ersättning för sitt uppdrag. Det är konkurslagen som bestämmer hur deras arvode ska bedömas. Konkursförvaltarens ersättning fastställs av tingsrätten och grundas bland annat på konkursens omfattning, svårighetsgrad och hur skickligt konkursförvaltaren har genomfört sitt uppdrag. Innan tingsrätten bestämmer ersättningens storlek måste konkursförvaltaren lämna sin arbetsredogörelse och slutredovisning för uppdraget. Tillsynsmyndigheten och borgenärerna får också möjlighet att yttra sig innan tingsrätten fastställer ersättningen. Konkursförvaltarens kostnader betalas av konkursboet om det finns tillräckliga medel till detta och i annat fall går staten in och betalar ersättningen.

En konkursförvaltares prisnivå på marknaden varierar mycket beroende på en rad faktorer. En förvaltare med många års erfarenhet och som besitter stor expertis på området, debiterar mer än en nyutexaminerad jurist som ska göra sin första konkursförvaltning. Det kan också bero på var i landet du bor och var du har din verksamhet. Priserna kan generellt vara högre i storstadsregionerna, även om det inte alltid är så, eftersom det också finns konkurrens där.

Vidare beror det också på i vilken omfattning arbetet är med upprättandet av konkursboet. En förvaltare av det här slaget tar i de allra flesta fall betalt per timme. Är det en enskild firma med mindre omsättning tar uppgiften kortare tid. Är det ett större bolag med mer komplex verksamhet som exempelvis behöver ligga ute med lån för att bedriva produktion, blir uppdraget mer komplicerat och tar mycket längre tid.

Konkursförvaltaren tar också över efter företagets tidigare företrädare och blir den person som företräder bolaget juridiskt. Arbetsuppgifterna som gör att timpenningen tickar iväg är alltså ett flertal. Eventuella inkassobolag som bevakar företaget ska informeras om konkursbeslutet. Att beräkna tillgångar och skulder hos ett företag är något som kan ta mycket tid och det är ett av konkursförvaltarens viktigaste arbeten. Om det finns löntagare i bolaget som inte fått sin lön utbetald och de ska kunna få den så fort som möjligt är det en prioritet som förvaltaren jobbar intensivt med den första perioden.

Det är också konkursförvaltaren som i samarbete med Kronofogdemyndigheten avgör vad som ska hända med företaget i framtiden. Som du ser finns det väldigt många aspekter på en konkursförvaltarens uppdrag och hur mycket det kommer att kosta beror i stort sett på vilket typ av verksamhet som bedrivits och vilken storlek den haft.

Om en person eller ett företag är på obestånd kan man ansöka om att försättas i konkurs. Detta kan även ske på en borgenärs ansökan. Den som är försatt i konkurs kallas alltså för gäldenär och den som gäldenären har skulder till kallas för borgenär. Om det är staten som är borgenär företräds staten av Skatteverket. Det innebär att Skatteverket kan ansöka om konkurs för statens räkning samt är den som bevakar statens fordringar när det handlar om exempelvis obetalda skatter. Det är den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd (fysiska personer) eller där gäldenären har sitt säte (juridiska personer) som prövar ansökan om konkurs.

Det finns vissa hinder som kan föreligga och som kan medföra att gäldenären inte försätts i konkurs. Det kan vara om borgenären har en betryggande säkerhet för sina fordringar eller om tredje man ställt en betryggande säkerhet. Om fordringarna inte är förfallna och tredje man ställer betryggande säkerhet kommer inte heller gäldenären att försättas i konkurs.

När tingsrätten beslutar sig för att bevilja ansökan om konkurs ska detta meddelas till gäldenären och borgenärerna. Därefter ska tingsrätten genast bestämma tidpunkt för gäldenären att avlägga en bouppteckningsed vid ett edgångssammanträde. Vidare ska tingsrätten också utse en konkursförvaltare. När ett beslut om konkurs har meddelats får inte längre gäldenären råda över den egendom som hör till konkursboet och han får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen. Vidare förlorar gäldenären också rätten att driva rörelse och ingå avtal. När beslut om konkurs har meddelats får inte heller egendom som hör till konkursboet utmätas för fordran, så vida det inte handlar om underhållsbidrag enligt föräldrabalken eller äktenskapsbalken. Efter att gäldenären har förlorat rätten att förfoga över sin egendom förvaltas egendomen istället av en av domstol utsedd konkursförvaltare.

Därefter ska konkursförvaltaren verka för att realisera gäldenärens tillgångar så snart som möjligt, vilket kan ske på olika sätt, till exempel genom att fortsätta driva gäldenärens rörelse om det är lämpligt eller sälja lös egendom på exekutiv auktion. Konkursförvaltaren kommer också att utreda misstankar om brott. Det är också dennes uppgift att upprätta ett förslag till utdelning och då ska konkursförvaltaren beakta alla de fordringar och förmånsrätter som bevakats i konkursen. Utdelningsförslaget ska fastställas av tingsrätten och då det har vunnit laga kraft kan utdelning ske.

När konkursen är avslutad kommer fysiska personer att fortsätta vara betalningsskyldiga för de återstående fordringarna. Skuldsanering är då ofta aktuellt för att förhindra allt för svåra konsekvenser för personens liv. Juridiska personer däremot upplöses automatiskt när en konkurs är avslutad. Då finns inte längre någon gäldenär som är ansvarig för skulderna och skulderna upphör att existera. Förlusten bärs då av borgenärerna.

Om du vill försätta ditt företag i konkurs behöver du hjälp av en konkursförvaltare. Alla som tidigare varit juridiskt ansvariga för företaget kan inte längre vara det när ett företag försätts i konkurs. Så länge du själv agerar först har du rätt att anlita din egen konkursförvaltare, men om Tingsrätten initierat konkursen utser de en förvaltare åt dig.

Den enskilda firman

Om din enskilda firma dras med mycket skulder och utgifterna ökar är det läge att ta hjälp av en konkursförvaltare som kan se till att går rätt till när du fortsätter företaget i konkurs. Har du ett litet företag kan eventuellt din revisor förvalta konkursen, men i de allra flesta fall behövs en konkursförvaltare som kan ta sig an hela uppdraget från grunden.

Aktiebolag

Har du ett aktiebolag kan det finns möjlighet att upprätta en företagsrekonstruktion istället för att försätta bolaget i konkurs och här är en bra konkursförvaltare som kan sin sak oumbärlig. Om det inte skulle lyckas behöver en förvaltare ta hand om allt som har med avvecklingen att göra. Skulder och tillgångar ska räknas ut, borgenärernas pengar ska betalas ut samt löntagare ska få sina löner om det finns obetalda sådana.

Handelsbolag

Ett handelsbolag som försätts i konkurs ska ha samma rutiner kring konkursförvaltning som ett vanligt bolag och det är därför viktigt att anlita en konkursförvaltare för ändamålet. Företagsrekonstruktioner brukar vara ovanligare när det gäller handelsbolag och att ni har en konkursförvaltare med kompetens för bolagsformen är mycket viktigt. Av en duktig konkursförvaltare får du också råd om hur du ska gå tillväga för att din ekonomi ska skadas så lite som möjligt.

Information om konkurs och konkursregistret

Beslut om konkurs kungörs bland annat i Post- och Inrikes tidningar. Det är offentlig information och man kan själv se om någon försatts i konkurs via Post- och Inrikes tidningars hemsida och även söka efter kungörelser av konkursbeslut. Dessutom kan man kontakta den tingsrätt där ärendet om konkurs handläggs om man vill få information. Bolagsverket administrerar flera olika register som innehåller information om företag och konkurser. Det finns också ett speciellt register över fysiska personer och dödsbon som har gått i konkurs. Dessa register kan man söka i via internet eller genom kontakt med Bolagsverket om man behöver få information om en konkurs eller ett visst företags konkursförfarande. Där kan man också hitta konkursförvaltarens namn om man vill ta reda på mer.

Bevakningsförfarande

Borgenärer behöver i normalfallet inte anmäla till tingsrätten att de har fordringar, eftersom det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem som gäldenären är skyldig pengar. Men om tillgångarna i konkursboet är så stora att även de fordringsägare som inte har förmånsrätt, det vill säga rätt att få betalt före andra fordringsägare, har möjlighet att få betalt så kan tingsrätten besluta att ett bevakningsförfarande ska ske. Detta innebär att boirgenärerna då måste anmäla sina fordringar till tingsrätten, men det är alltså endast vid bevakningsförfarande som det måste ske, annars behövs det inte anmälas. Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande brukar det kungöras i vissa dagstidningar. Däri framkommer också när bevakningarna senast bör göras. Om konkursförvaltaren har kännedom om borgenärerna kommer de dock att få ett meddelande även om det sker ett bevakningsförfarande.

Konkursförvaltningen hjälper till med en rad uppgifter

En konkursförvaltare kan ha en ekonomutbildning, men i de allra flesta fall är det jurister som tar sig an den här typen av uppdrag. Oftast är det en advokat som jobbar som konkursförvaltare och det är tingsrätten som utser konkursförvaltaren, ofta på förslag från företaget. En konkursförvaltare måste ha såväl juridiska som ekonomiska kunskaper samt erfarenhet av att driva en rörelse, att genomföra en företagsrekonstruktion samt att avyttra tillgångar. När det gäller det juridiska så är det främst obeståndsrätt som konkursförvaltaren måste ha koll på. Men även andra delar inom juridiken kan komma ifråga, så som arbetsrätt, handelsrätt, immaterialrätt och straffrätt.

Konkursförvaltaren måste jobba i nära samarbete med gäldenären. Gäldenären måste nämligen till konkursförvaltaren lämna uppgift om tillgångar och skulder, bokföring, panter, avtal och annat som kan vara av betydelse för att bedöma omfattningen av konkursen. Uppgifterna som gäldenären lämnat sammanställer konkursförvaltaren till en bouppteckning som sedan gäldenären under ed får bekräfta riktigheten av. Detta görs under ett edgångssammanträde. En konkursförvaltare ska också utreda omständigheterna bakom en konkurs. Detta sker oftast genom en särskild granskning av gäldenärens verksamhet. De slutsatser som konkursförvaltaren kommer fram till ska han sammanställa i en förvaltarberättelse. När konkursförvaltaren granskar gäldenärens verksamhet är han också skyldig att anmäla eventuella brott som han hittar. Det kan exempelvis handla om att gäldenären gjort sig skyldig till bokföringsbrott eller att gäldenären strax innan konkursen har försökt avyttra betydande tillgångar på egen hand. Om så skulle vara fallet så kan det bli aktuellt att konkursförvaltaren begär återvinning av dessa tillgångar och i vissa fall blir det också aktuellt att göra detta via talan vid domstol.

De pengar som kommer in till konkursboet används i första hand till att betala konkursförvaltaren och därefter delas resten av pengarna ut till borgenärerna i en bestämd ordning. När gäldenärens tillgångar är utdelade och verksamheten anses vara utredd avslutas konkursen och då upprättar konkursförvaltaren en arbetsredogörelse och slutredovisning för sin förvaltning. Hos Kronofogdemyndigheten finns en organisation som heter Tillsynsmyndigheten för konkurser. Denna myndighet utövar tillsyn över konkursförvaltarnas verksamhet. Det är också de man ska vända sig till ifall man vill anmäla en konkursförvaltare.

En förvaltare som arbetar specifikt med konkurser tar över allt ansvar för företagets ekonomi och blir den person som verkställer ekonomiska beslut.

Sköter kontakter till Kronofogden och TIngsrätten
När konkursförvaltaren avslutat konkursarbetet upprättas en slutredovisning och därefter ska denredovisas den Tingsrätten så att myndigheten ska kunna fatta beslut om konkursen ska avskrivas eller inte. Om allt går som planerat avskrivs konkursen och handläggs vidare för slutlig avveckling av företaget. Totalt brukar det ta några år innan en konkurs är helt avslutad. Om ekonomiska oegentligheter framkommit kan det bli ett fortsatt efterspel.
Ombud för den bolagets ledning
Förvaltaren brukar också utgöra det ombud som kommunicerar med borgenärerna. Inkassoföretag kontaktas också av förvaltaren för att meddela att ett konkursbo är upprättat. Det brukar också vara förvaltaren som informerar företagets anställda om läget och underrättar alla berörda parter om eventuella förändringar i arbetet med konkursboet.
Försäljning av tillgångar
Om ingen intressent tar över verksamheten brukar konkursförvaltaren anlita någon som annonserar ut tillgångarna, eller så kanske ett auktionsföretag anlitas. Tillgångar är allt som företaget äger rent fysiskt, till exempel varulager, maskinpark, fordon och lösöre såsom datorer, möbler och husgeråd. Pengarna används till att betala skulder och även konkursförvaltaren tar ut sin del.
Undersöker möjligheten till företagsrekonstruktion
Konkursförvaltaren tar reda på om det finns möjlighet för företaget att fortsätta i någon annans regi. Förvaltaren analyserar förutsättningarna ur ekonomiska och organisatoriska perspektiv och ger råd och stöd till både det konkurshotade företaget och den nya företagsledningen som eventuellt tar över. I vissa fall kan förvaltaren hjälpa ursprungsägaren köpa loss bolaget och driva det vidare.
Ansvarar för löpande bokföring
Konkursförvaltaren tar hand om all bokföring ända fram till konkursdagen. Förvaltaren kontrollerar räkenskaperna och reder ut vilka skulder och tillgångar företaget har. Om konkursförvaltaren behöver det anlitas sakkunniga experter för speciella utredningar. Konkursförvaltaren ser till att alla tillgångar delas upp rättvist mellan borgenärerna.
Betalar ut skulder
En av de viktigaste uppgifterna en konkursförvaltare har är att se till att borgenärer och framförallt anställda får betalt. Finns det obetalda löner till de anställda brukar detta verkställas först av allt. Därefter ska resten av de personer som företaget är skyldig pengar få sin andel.

Innan du gör ditt slutgilitga val av konkursförvaltare finns det några saker du alltid bör tänka på

Det är naturligt att den som är på väg att försättas i konkurs har många frågor och funderingar i samband med det. Att så fort som möjligt utse en konkursförvaltare till ditt bolag för med sig många fördelar, inte minst för att du får hjälp av någon som är kapabel att ta tag i företagets ekonomi innan skadan blir ännu större. Anlita oss idag och få offerter av flera skickliga konkursförvaltare som är redo att hjälpa dig.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig