Revisor i Örebro

Dags att anlita en revisor i Örebro? Idag är det inte alls lika många företag som enligt lag måste anlita en revisor i Örebro till sitt företag så som det var för ungefär fem år sedan. För fem år sedan kom nämligen en lagändring som medförde att revisorsplikten för de mindre aktiebolagen i Sverige avskaffades. Numera är det frivilligt för mindre aktiebolag och enskilda firmor att anlita en revisor i Örebro eller någon annan svensk stad. Många företag väljer fortfarande att anlita en revisor i Örebro eller någon annanstans. Andra företag väljer att strunta i revisor i Örebro och istället anlita exempelvis en redovisningskonsult. Men alla vet inte riktigt vad det är för skillnad på en revisor i Örebro och en redovisningskonsult i Örebro. Det tänkte vi förklara i denna text.

Lika men ändå olika

En revisor i Örebro är inte detsamma som en redovisningskonsult i Örebro. Det kan vi börja med att konstatera. Deras tjänster tangerar ofta varandra, men i grund och botten är deras arbetsuppgifter och arbetsområde helt olika. Man kan säga att en redovisningskonsult i Örebro är den som gör redovisningen och att en revisor i Örebro är den som granskar redovisningen. Man kan också säga att en redovisningskonsult är den som gör den löpande bokföringen och därigenom tar fram underlag för redovisningen, medan en revisor i Örebro därefter är den som reviderar redovisningen.

Redovisningskonsult i Örebro

En del mindre företag hanterar sin bokföring på egen hand, medan andra väljer att anlita en redovisningskonsult för att sköta bokföring och annat som har med företagets ekonomi att göra. Om man väljer att anlita en redovisningskonsult i Örebro så är hans eller hennes uppgift bland annat att bokföra företagets affärshändelser, att hantera företagets löneredovisning om företaget har anställda, att göra avstämningar för månadsrapporteringar, att upprätta och skicka in skattedeklarationer för mervärdesskatt vilket också ofta kallas för momsredovisningar, att upprätta deklarationer för löneskatter samt att upprätta bokslut och ta fram årsredovisning eller årsbokslut, inkomstdeklaration, kontrolluppgifter och mycket mera.

Revisor i Örebro

Oavsett om man sköter den löpande bokföringen och företagets redovisning på egen hand eller om man väljer att anlita en redovisningskonsult för att göra detta så kan man knyta an en revisor i Örebro till sitt företag. En revisors arbetsuppgift är bland annat att granska företagets räkenskaper. De underlag som företagaren själv eller redovisningskonsulten har tagit fram ska alltså revisorn granska och bedöma. Men det är inte bara det ekonomiska som en revisor i Örebro ska granska, utan också företagets verksamhet i stort. Exempelvis ska en revisor kontrollera om företagsledningen har handlat rätt och fattat beslut i linje med vad som beslutats på styrelsemöten och bolagsstämmor. Därefter ska revisorn avge en revisionsberättelse som blir till en del av företagets årsredovisning. Man kanske kan tycka att det skulle kännas jobbigt att ens arbete blir granskat av en revisor i Örebro, men faktum är att det finns många fördelar med att anlita en revisor i Örebro. Att företagets räkenskaper och förvaltning blir granskade innebär en ökad trovärdighet och en kvalitetsstämpel för företaget, vilket bland annat myndigheter, lånegivare och leverantörer ser som ett stort plus. Dessutom kan det vara en stor fördel för företaget att eventuella misstag och brister upptäcks snabbt och att företaget får tips och råd på hur man kan effektivisera rutiner och liknande.

Redovisningskonsult eller revisor i Örebro?

Som man ser så finns det vissa skillnader mellan en redovisningskonsult i Örebro och en revisor i Örebro. Det som är viktigt att tänka på är att det ofta också är en prisskillnad. En redovisningskonsult är ofta betydligt billigare att anlita för den typ av tjänster som är mer naturliga att anlita en redovisningskonsult för. En redovisningskonsult är mer van vid exempelvis bokföring och redovisning och gör det snabbare än vad en revisor i Örebro gör. Dessutom är deras timtaxa vanligen lägre och därför är det smartare att välja en redovisningskonsult för bokföring och redovisning. En annan sak som är viktig att ha i åtanke är att man aldrig kan välja samma person att både sköta bokföringen och att granska bokföringen. En av revisorns grundstenar är nämligen att en revision ska vara oberoende och en revisor i Örebro kan aldrig vara oberoende ifall han eller hon är den som också har upprättat bokföringen. Däremot kan man förstås anlita en och samma ekonomibyrå som har både redovisningskonsulter och revisorer anställda.