Användarvillkor

Dessa Användarvillkor inklusive vår integritetspolicy, immaterialrättsliga policy och andra riktlinjer, policys eller innehåll på Hemsidan, är genom avtal bindande mellan er (”Användaren, ”ni/er”, ”Kunden”) och Acasma AB (”Ageras,” ”vi,” ”oss,”) (nedan benämnda ”Användarvillkor”). Genom att besöka eller använda tjänsterna tillgängliga på domänen och underdomänerna på www.ageras.se (”Hemsidan”) godkänner ni att bli avtalsrättsligt bunden av dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra Användarvillkoren och all tillhörande information ensidigt genom att uppdatera detta dokument eller tillhörande information. Om inte annat anges ska de ändrade villkoren få omedelbar verkan när de publiceras.

1. ÖVERSIKT OCH DEFINITIONER

Ageras affärsidé är att förmedla professionella tjänster inom redovisning, bokföring eller juridisk rådgivning och/eller support. Ni lämnar via Hemsidan information om ert behov av tjänster (”Anbudsbegäran”) och vi förmedlar Anbudsbegäran till Revisorer och Bokförare (”Leverantörer”), som har möjlighet att inkomma med uppskattat arvode för de tjänster som ni uppgett i Anbudsbegäran (”Anbud”). Hemsidan innehåller tjänster som möjliggör, bland annat följande: beskriva Projekt, framställa begäran om Anbud, acceptera Anbud, kommunicera med Leverantörer, hantera Projekt och lämna feedback till Leverantörer.

Vi tillhandahåller också vissa tjänster beskrivna i, och föremål för, dessa Användarvillkor (nedan definierat ”Tjänsterna”). Vi kan komma att lägga till, ta bort eller ändra några eller alla sådana Tjänster när som helst och ensidigt genom att tillkännage det i förväg på Hemsidan.

Ageras är varken ett revisionsföretag eller ett bokföringsföretag och vi tillhandahåller inte några redovisningstjänster, bokföringstjänster, skatterådgivning eller juridisk rådgivning. Sådana tjänster eller rådgivning tillhandahålls enbart av våra Leverantörer och de bär det fulla ansvaret för sådana tjänster.

I samtliga fall bör ni noggrant undersöka en Leverantörs lämplighet innan påbörjande av ett Projekt. Ett Anbud från en Leverantör bör inte accepteras utan att ha föregåtts av en noggrann undersökning. Även om vi hoppas att våra Användare kommer att vara nöjda med varje Leverantör tillhandahållen via Ageras, bör inte Användaren anlita någon Leverantör som Användaren är tveksam till.

Vi kan komma att publicera information som är hämtad från Leverantörer, såsom generella nyheter och information samt profiler av individuella Leverantörer. Vi författar eller kontrollerar inte sådan information och har därmed inget ansvar mot Användaren eller någon annan person för informationen. Informationen på Ageras är enbart till för allmän vägledning och utgör inte redovisnings-, bokförings-, skattemässiga eller juridiska råd. Ni bör med omsorg värdera sådan information eftersom ett eventuellt användande av densamma sker på egen risk.

Ord med versal som begynnelsebokstav i dessa Användarvillkor har följande betydelse:

Konto” innebär kontot som skapats på Hemsidan vid registrering. ”Tjänsterna” betyder, gemensamt, accepterande av Anbudsbegäran och tillhandahållandet av en plattform för kommunikation och leverans mellan er och Leverantörer.

Hemsida” innebär den världsomfattande hemsida som är förvaltad av Ageras vid www.ageras.se eller annan ersättande URL.

2. REGISTRERING

A. Behörighet. För att få tillgång till våra Tjänster genom vår Hemsida krävs att ni är en juridisk person eller en fysisk person som är minst 18 år gammal och har rättshandlingsförmåga att ingå avtal. För att bli en registrerad användare på Hemsidan (”Registrerad Användare”) krävs att ni godkänner alla de villkor som finns inkorporerade genom hänvisning eller länkat till Användarvillkoren. Genom att bli en Registrerad Användare accepteras följande: (1) att följa Användarvillkoren samt processen, förfarandet och riktlinjerna som genomgående förklaras på Hemsidan; (2) att vara finansiellt ansvarig för er användning av Hemsidan samt inköpet eller leveransen av tjänster; och (3) utföra era förpliktelser utifrån det Projektavtal ni ingått, om inte en sådan förpliktelse är förbjuden enligt lag eller av Användarvillkoren. Ageras förbehåller sig rätten att ensidigt vägra, stänga av eller avsluta Tjänsterna för vem som helst.

B. Registrering. För att använda Tjänsterna krävs att ni är en Registrerad Användare. Ni blir registrerad vid inlämning av Anbudsbegäran.

C. Konton and Profiler.

Allmänt. När ni har registrerats på Hemsidan som en Registrerad Användare och ett Anbud har begärts kommer Hemsidan att skapa ert Konto hos Ageras.

Användarnamn och Lösenord. Under registreringsfasen kommer ni att få välja ett användarnamn och lösenord till Kontot. Som en Registrerad Användare accepterar ni och är ensamt ansvarig för att skydda och vidmakthålla sekretess avseende användarnamnet och lösenordet som ni har till Hemsidan. Ni tillåter Ageras att förutsätta att den som använder Hemsidan med ert användarnamn och lösenord faktiskt är ni eller har tillstånd att agera för er räkning. Ni samtycker till att omedelbart meddela oss om ni misstänker att någon utan tillstånd använder ert Konto.

D. Kostnader. Det tillkommer ingen kostnad för Kunden att använda vår Hemsida eller att bli en Registrerad Användare.

Ageras förbehåller sig rätten att ändra kostnaden för medlemskap eller att införa nya avgifter vid vilken tidpunkt som helst och ensidigt genom att meddela detta i förväg på Hemsidan.

3. FÖRHÅLLANDEN

A. Kund och Leverantör.

1. Anbud. Ni kan lämna in en Anbudsförfrågan genom Hemsidan. Vi kan komma att kontakta er angående förtydliganden om Anbudsförfrågningen, och denna Anbudsförfrågan ska skickas till Leverantörer som Ageras beslutar vara lämpliga för det aktuella projektet. Varje Leverantör ska ha möjlighet att lämna ett Anbud med den begränsningen att ni enbart kommer att motta det antal anbud som Ageras valt ut av inkomna Anbud från Leverantörer. Ni har även möjligheten att efterfråga ett möte med möjliga Leverantörer innan ni godkänner ett Anbud; hur mötet ska gå till bestäms av Ageras (och kan innebära ljud eller videosamtal).

2. Godkännande av Anbud och Projektavtal. Kontakterna, överenskommelsen om och förvaltningen av ett Projekt sker mellan er och varje Leverantör. Vid godkännande av Anbud, samtycker ni till att köpa, och Leverantören att leverera tjänsterna och relaterade produkter i enlighet med följande överenskommelser: (a) överenskommelserna mellan er och Leverantören inklusive Anbudsförfrågan och Anbudet och andra villkor överenskomna mellan er och Leverantören på Hemsidan eller på annat sätt, (b) dessa Användarvillkor, och (c) uppdragsavtal mellan er och Leverantören (tillsammans, Projektavtalet). Ni samtycker till att inte ingå några avtal som strider mot Användarvillkoren. En bestämmelse i ett Projektavtal som är i konflikt med Användarvillkoren är ogiltig. Ni är ansvarig för att förvaltningen, inspektionen, godkännandet och betalningen av tillfredsställande tjänster och relaterade produkter sker i tid i enlighet med Projektavtalet. Leverantören är ansvarig för att fullgörandet och kvaliteten av tjänsterna sker i tid i enlighet med Projektavtalet. Ni avtalar och samtycker till att agera lojalt vid tillämpningen av Projektavtalet.

3. Självständighet. Ni bekräftar och samtycker till att förhållandet med Leverantören är ett förhållande mellan oberoende parter. Leverantören ska fullfölja tjänsterna som en oberoende part och inget i Användarvillkoren ska uppfattas som ett partnerskap, samarbetsbolag, agentur, eller anställningsförhållande mellan er och Leverantören eller mellan Ageras och er eller någon annan Leverantör.

B. Registrerade Användare och Ageras

1. Allmänt. Även om Ageras tillhandahåller en plattform för kommunikation och spridning av dokument mellan er och Leverantören, är Ageras inte part i affären, avtalet eller fullgörandet av något Projekt mellan er och en Leverantör. Ageras har ingen kontroll över och garanterar inte kvaliteten, säkerheten eller lagligheten av någon tjänst eller produkt levererad av Leverantör eller riktigheten av projektförteckning, kvalifikationer, bakgrund eller förmågan hos någon Registrerad Användare, förmågan hos Leverantörer att utföra tjänster, eller att en Leverantör kan eller faktiskt vill genomföra ett Projekt. Ageras är inte ansvarig för och kommer inte att kontrollera hur en Leverantör verkar och är inte involverad i hur Leverantörer hanterar anställda eller uppdragstagare samt de arbetsvillkor som Leverantör tillämpar. Alla rättigheter och skyldigheter avseende köp och försäljning av tjänster eller relaterade produkter gäller endast mellan er och varje Leverantör. Utöver Plattformen kommer Ageras inte att tillhandahålla någon form av material eller verktyg för att genomföra något Projekt. Ni kan enbart vända er till er Leverantör för genomdrivande och utförande av alla rättigheter och skyldigheter som härstammar från Projektavtalet.

2. Berättigad tredje part vid Projektavtal. Ni bekräftar och samtycker till att värdet, anseendet och goodwill för Hemsidan beror på hur ni utför er prestation av vad som överenskommits i varje Projektavtal. Som en följd av detta utser ni Ageras som berättigad tredje part i varje Projektavtal såvitt avser genomdrivandet av de rättigheter som Ageras har i enlighet med Användarvillkoren. Vidare samtycker ni till att Ageras har rätten att vidta sådana åtgärder avseende Projektavtalet eller ert Konto, inklusive men utan begränsning till, avstängning, uppsägning, eller annan juridisk åtgärd som Ageras ensidigt anser vara nödvändigt för att skydda värdet, anseendet och goodwill för Hemsidan.

3. Agentur. Användarvillkoren och registrering för eller efterföljande användning av Hemsidan av någon användare eller Registrerad Användare ska inte tolkas som ett agentursförhållande, franchiseförhållande, partnerskap eller samarbetsavtal mellan er och Ageras, förutom och enbart till sådan omfattning som uttryckligen framgår.

4. Skatter. Registrerade Användare är ansvariga för betalning och anmälning av aktuella skatter. Ni samtycker till att ni kommer följa alla tillämpliga skattelagar och regleringar. Till den omfattning som är möjligt ska Kunden vara momspliktig för betalningar till Leverantörer.

5. Ytterligare Projekt. Ni bekräftar och samtycker att Ageras kan göra plattformen och Hemsidan tillgänglig för framtida Projekt som ingåtts mellan er och Leverantören (”Nya Projekt”)

4. VILLKOR; UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING

A. Användarvillkoren träder i kraft omedelbart när ni använder Hemsidan och ska fortgå till dess att ert Konto är uppsagt av er eller Ageras, som framgår enligt villkoren i detta avsnitt.

B. Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna kan endera parten säga upp det avtal som framgår av Användarvillkoren vid vilken tidpunkt som helst genom besked till den andra parten. I sådant fall sägs ert Konto upp automatiskt och Ageras kommer att fortsätta utföra de tjänster som är nödvändiga för att genomföra en pågående transaktion mellan er och annan Registrerad Användare.

C. En uppsägning av ett Konto kommer automatiskt avsluta anslutna profiler.

D. Utan begränsning av andra påföljder, kan vi utfärda en varning, tillfälligt eller på obestämd tid stänga av eller säga upp ert Konto eller Projekt och vägra att tillhandahålla några eller alla tjänster om (1) ni överträder några villkor eller förutsättningar i Användarvillkoren eller sammanlänkade policys och information införlivade häri genom hänvisning, inklusive våra skriftliga policys och förfaranden som finns på Hemsidan; (2) vi inte kan verifiera eller autentisera den information ni tillhandahåller oss; eller (3) vi har anledning att tro att era handlingar kan innebära rättsligt ansvar för er, våra Registrerade Användare eller för Ageras eller strider mot Hemsidans bästa. Om ni på obestämd tid blir avstängd eller får ert konto avslutat får ni inte fortsätta använda Hemsidan under samma Konto, annat Konto eller registrera ett nytt Konto.

E. Överträdelse av Användarvillkoren kan även föranleda rättsliga åtgärder som följer av lag och kan innebära ytterligare straff och påföljder.

F. När ert Konto är avslutat oavsett anledning har ni inte längre tillgång till data, meddelanden, filer eller annat material som bevarats på Hemsidan. Allt material tillsammans med tidigare anslag och förslag kan komma att raderas.

5. INTEGRITET OCH SEKRETESS.

Användningen av Hemsidan och tjänsterna tillhandahållna däri styrs av villkoren i Användarvillkoren och Ageras integritetspolicy. Ansvaret att granska Ageras integrationspolicy ligger hos er och införlivas genom hänvisning och vi föreslår att ni granskar integrationspolicyn och skriver ut en kopia. Integrationspolicyn tillhandahålls på Hemsidan och kan komma att uppdateras. Dessvärre kan vi inte garantera att något utlämnande av personlig information inte kommer att förekomma på sätt som inte har beskrivits i integrationspolicyn. Vi kan vara skyldiga att utlämna information enligt lag till statliga myndigheter, polismyndigheter eller till tredje parter som en följd av rättsprocesser och ni samtycker till att utlämna sådan information som vi, efter egen bedömning, anser är nödvändig och lämplig.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

A. Ageras Innehåll. Er användning av tjänsterna tillhandahållna häri regleras av villkoren i Användarvillkoren och Ageras Immaterialrättsliga policy. Det är ert ansvar att granska Ageras Immaterialrättsliga policy, som införlivas genom hänvisning, och vi föreslår att ni granskar den Immaterialrättsliga policyn och skriver ut en kopia. Den immaterialrättsliga policyn finns tillgänglig på Hemsidan och kan komma att uppdateras.

B. Registrerad Användares Innehåll.

1. Ni är ensam ansvarig för den information som ni laddar upp på vår Hemsida, inklusive men inte begränsat till (a) ljud, video eller fotografiskt innehåll (gemensamt, ”Multimediainnehåll”) och (b) uppladdning eller förteckning på offentlig plats, genom e-post eller genom Ageras feedback (tillsammans, ”Icke Multimediainnehåll”) och (c) allt annat innehåll av personligt slag inklusive men inte begränsat till er biografi, arbetshistoria och arbetsprodukt producerad för annan Registrerad Användare inkluderat Bolag (”Personligt innehåll”). Ni bibehåller äganderätt av all Multimediainnehåll och Personligt innehåll, som omfattas av licenserna beviljade häri.

2. Härmed upplåter ni era rättigheter till allt Icke Multimediainnehåll till Ageras. Ni upplåter till Ageras en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, royaltyfri, oåterkallelig, rätt att använda all copyright och rätt att publicera Multimediainnehåll och användandet av sådant Multimediainnehåll för annonseringsändamål och annat marknadsföringssyfte och publicering av Ageras produkter och tjänster och ni upplåter till Ageras en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, royaltyfri, oåterkallelig rätt att använda Personligt innehåll i syfte att tillhandahålla Tjänsterna.

3. Er information får inte: (a) göra intrång i tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, offentliga eller privata; (b) vara ärekränkande, skadlig, hotfull eller trakasserande; inte heller (c) obscen, oanständig eller innehålla pornografi.

4. Vi bekräftar inte någon information uppladdad av en Registrerad Användare och är inte ansvariga för någon sådan information anslagen på Hemsidan, inklusive men inte begränsat till information uppladdad om er. Vi förbehåller oss rätten att agera på eget bevåg, med hänsyn till information uppladdad på Hemsidan som vi uppfattar olämplig, inklusive men inte begränsat till uppsägning av ert Konto. Emellertid kan och kommer vi inte att kontrollera informationen tillhandahållen av er eller annan Registrerad Användare eller annat innehåll av Leverantörer som finns tillgängliggjort genom vårt system.

7. UTFÄSTELSER, FRISKRIVNINGAR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG

A. Utfästelser och garantier. Ni utfäster, garanterar och samtycker till att:

1. inte ge någon tillgång till ert Konto annat än till användare som har rätt att handla för en Registrerad Användare och enbart i enlighet med Användarvillkoren.

2. fullständigt ansvara för alla handlingar en användare gör från ert Konto.

3. inte använda ett Konto, användarnamn eller lösenord som tillhör en annan Registrerad Användare som ni inte uttryckligen har tillstånd att använda.

4. inte tillåta tredje part att använda ert Konto vid något tillfälle.

5. inte använda någon anordning, mjukvara eller annat, inklusive men inte begränsat till någon form av virus, trojan, virusmask, ”time bombs”, robotar eller så kallade denial-of-service attacker, som har till syfte att skada eller försvaga Hemsidan eller någon transaktion som utförs genom Hemsidan.

6. inte hindra eller lägga beslag på något system, data eller personlig information från Hemsidan.

7. inte på något sätt utnyttja en oskälig eller oproportionerlig mängd av Hemsidans kapacitet, inklusive men inte begränsat till, ”spam” eller andra tekniska former av massutskick av e-post.

8. att ni har rätt och befogenhet att avtalsmässigt ingå Användarvillkoren och bedriva verksamhet härunder.

9. att ni enbart använder Hemsidan i syfte att ingå affärstransaktioner bona fide med andra Registrerade Användare.

10. att ni inte kommer använda Hemsidan eller tjänsterna på Hemsidan genom att lura eller missleda personer eller andra, inklusive men inte begränsat till Ageras eller annan Registrerad Användare.

11. att ni inte kommer använda Hemsidan på något sätt som bryter mot lag eller regler i Sverige eller internationella konventioner.

B. Garantifriskrivning. TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLNA AV OSS ÄR I ”BEFINTLIGT SKICK”, TILLGÄNGLIGA SOM DE ÄR OCH UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR (UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, RIKTIGHETEN, LÄMPLIGHETEN FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG, HÄRLEDANDE FRÅN FÖRFATTNING, LAG ELLER FRÅN PARTSBRUK ELLER HANDELSBRUK). VI LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RÖRANDE KVALITETEN, IDENTITETEN ELLER PÅLITLIGEHETEN AV EN TREDJE PART ELLER TILL RIKTIGHETEN AV INFORMATION PÅ HEMSIDAN UPPLADDAD AV TREDJE PART.

C. Begränsning av ansvar. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VI VARA ANSVARIGA MOT ER ELLER ANNAN REGISTRERAD ANVÄNDARE FÖR SPECIFIK, INDIREKT, OFÖRUTSEDD SKADA ELLER FÖLJDSKADA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER GOODWILL. OAKTAT NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA AVTAL, SKA VÅRT ANSVAR MOT ER FÖR ALLA ÅTGÄRDER HÄNFÖRLIGA TILL HEMSIDANS TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA UNDER ANVÄNDARVILLKOREN, INTE I NÅGOT FALL, VARE SIG GRUNDAT PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAN ANSVARSGRUND, ÖVERSTIGA (A) EUR 100 ELLER (B) DET TOTALA BELOPP SOM NI BETALAT FÖR TJÄNSTERNA SOM ANSVARET KAN HÄRLEDAS TILL UNDER EN PERIOD AV SEX (6) MÅNADER SOM FÖREGÅS AV BESLUTET AV SÅDANT ANSVAR.

D. Allmän överlåtelse. Om ni har en tvist med annan Registrerad Användare, förbinder ni er att mot Ageras (och våra tjänstemän, styrelsemedlemmar, agenter, dotterbolag, samarbetsbolag samt anställda) inte rikta anspråk, krav, och skadestånd av något slag, kända och vid tillfället okända som härrör från eller på annat sätt har koppling till tvisten.

F. Friskrivning. Ni samtycker till att Ageras hålls skadeslöst från alla former av förluster, kostnader, utgifter, skadeståndsanspråk eller andra förpliktelser som åsamkats Ageras hänförliga till kostnader, förluster, skador, anspråk, rättsprocesser, krav eller rättsliga åtgärder väckt av en tredje part mot Ageras: (1) i samband med ert nyttjande av Tjänsterna; eller (2) som ett resultat av: (a) ert nyttjande av Hemsidan (b) ert val att efterfråga Anbud eller att godkänna Anbud från Leverantörer; (c) något avtalsbrott eller andra anspråk av en Registrerad Användare som ni gjort affärer med genom Hemsidan; (d) överträdelse av någon bestämmelse i Användarvillkoren av Registrerad Användare; (e) ansvar som härstammar från beskattning av betalning eller någon del därav; (f) försummelse eller avsiktlig förseelse av någon Registrerad Användare; (g) handling eller underlåtelse av er avseende betalning av avgifter till en Leverantör; (h) er konflikt rörande betalning av faktura annan betalning; eller (i) era skyldigheter till en Leverantör. Sådan gottgörelse ska begränsas genom (i) meddelande i skrift avseende sådant anspråk, krav, åtgärd, kostnad, ansvar, förlust eller hot om något därom; (ii) samarbete med er vid försvar av eller förlikning av anspråk; och (iii) tillåtelse att kontrollera sådant försvar eller förlikning. Vi har rätten att biträda genom egen juridisk rådgivning på egen bekostnad. Vi förbehåller oss rätten att anmäla förseelser som vi blivit medvetna om till myndigheter eller motsvarande.

G. Länkar. Hemsidan kan ha länkar till tredje parts hemsidor som har innehåll som inte kan styras av Ageras. När vi tillhandahåller länkar är det bara av bekvämlighetsskäl och vi rekommenderar inte och är inte ansvariga på något sätt för innehållet på länkad hemsida eller någon länk på den länkade hemsidan.

H. Data. Ni är ansvariga för skapandet, förvarandet och säkerhetskopian av er affärsdokumentation. Användarvillkoren eller någon registrering för eller efterföljande användning av Hemsidan ska inte tolkas som ett tillskapande av ansvar för Ageras att förvara, säkerhetskopiera, behålla eller ge tillgång till någon information eller data oavsett i vilket skede.

8. ÖVRIGA BESTÄMMELSER OCH VILLKOR

A. Efterlevnad av lag. Ni är ansvariga för att följa tillämpliga lagar, förordningar och avtal. Var uppmärksam på att tillgång till Hemsidan inte med säkerhet är laglig i vissa länder eller för vissa personer.

B. Ändring och Avsägelse. Ageras kommer inte anses ha ändrat eller avsagt sig några som helst rättigheter eller kompensationer under Användarvillkoren om inte ändringen eller avsägelsen är i skrift och undertecknad av en behörig representant för Ageras. Dröjsmål eller försummelse av Ageras i utövandet av sina rättigheter enligt Användarvillkoren ska inte innebära att Ageras avsagt sig rätten att utöva sådan rättighet. Utövandet av en rättighet eller påföljd begränsar inte rätten till andra rättigheter eller påföljder.

C. Avskiljande. Om någon del av Användarvillkoren inte kan tillämpas, ska den delen tillämpas i så hög utsträckning som möjligt och resterande delar av Användarvillkoren ska fortfarande vara i full kraft och effekt.

D. Överlåtelse. Ni får inte överlåta eller delegera era rättigheter eller skyldigheter (inklusive Kontot) som följer av Användarvillkoren till tredje man utan skriftligt godkännande av Ageras, och en otillåten överlåtande eller delegering ska anses ogiltig. Ageras kan ensidigt överlåta Användarvillkoren på annan.

F. Force Majeure. Ingen av parterna ansvarar för om denne inte kunnat fullgöra viss förpliktelse i Användarvillkoren som på grund av arbetsmarknadskonflikt, olyckshändelse, eldsvåda, översvämning, telefon- eller internetproblem, strejker, krig, upplopp, blockader, myndighetsåtgärder, krav, bestämmelser och restriktioner från myndigheter med stöd av lag eller förordning eller omständigheter i övrigt som parten inte kunnat råda över eller förutse. Tiden för fullgörelse ska förlängas med motsvarande tid parten inte haft möjlighet att fullgöra sin förpliktelse.

G. Meddelande. Alla meddelanden som krävs eller medges enligt Användarvillkoren ska vara i skriftlig form och anses vederbörligen avsänt om meddelandet blivit personligen överlämnat eller skickat genom, brev med förbetalat porto, rekommenderat brev (meddelanden anses mottagna tio (10) arbetsdagar efter att de avsänts) till adressen som anges nedan eller till annan adress som en part meddelat skriftligen.

Om till Ageras:

Östermalmstorg 1\ 114 42 Stockholm

Om till Registrerad Användare:

Till adressen förknippad med den Registrerade Användarens information.

H. Sidhuvud och Märkningar. De fetmarkerade rubrikerna i Användarvillkoren är inkluderade endast för att underlätta för hänvisningar och har ingen bindande effekt.

I. Samverkan. Användarvillkoren och alla andra dokument som hänvisats till i Användarvillkoren (inklusive nämnda policys och de tillgängliga via hyperlänk) utgör hela avtalet mellan er och Ageras med hänsyn till er användning av Hemsidan och ersätter alla former av tidigare avtal mellan parterna avseende innehållet häri och alla sorts begrepp eller inkonsekventa begrepp på någon hemsida som finns eller som länkas till på Hemsidan.

J. Fortsatt giltighet. Avsnitt 4, 5, 6, 7 och 8 kommer att äga fortsatt giltighet även om Användarvillkoren sägs upp oavsett anledning.

Ni bör noggrant läsa igenom följande:

Integrationspolicy

https://www.ageras.se/privacy-policy

Immaterialrättslig policy

https://www.ageras.se/ip-policy