Engångsskatt

Vad är engångsskatt?

Engångsskatt är en arbetsskatt på inkomster som inte betalas ut regelbundet, som till exempel en bonus eller en provision. Till skillnad från vanlig A-skatt som en arbetsgivare drar från sina anställdas löner varje månad så baseras engångsskatten på så kallade engångsbelopp som du betalar till anställda eller extern personal vid enstaka tillfällen. Enligt skatteverkets egen definition ska belopp engångsskatt betalas på belopp som ”inte avser en bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet”.

Engångsskatt är vanligare än vad man tror och det är viktigt att man inte missar att dra denna när man betalar ut olika typer av engångsbelopp till sina anställda.

 

Behöver du hjälp att redovisa eller deklarera engångsskatt? Ageras hittar tre offerter från redovisningskonsulter - kostnadsfritt.

Få 3 kostnadsfria offerter

 

Vilka typer av engångsbelopp finns det?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns en stor mängd olika typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt. Några exempel på de vanligaste är:

  • Ackordsersättning och prestationsbaserade bonusar
  • Semesterersättning
  • Tantiem (bonus baserat på företagets resultat)
  • Retroaktiv lön
  • Avgångsvederlag
  • Vissa typer av provisioner och arvoden
  • Retroaktiv livränta

Överlag kan man säga att om det finns en extra post på en lönespecifikation som inte hör till de vanliga beloppen som betalas ut varje månad så ska man dra engångsskatt på denna post. Hur vanligt det är med engångsbelopp beror på vilken bransch du är verksam i. Men även om man inte har några typer av bonusar eller ackord som ersättning till sina anställda så behöver man ändå dra engångsskatt på till exempel semesterersättning eller i de fall man retroaktivt betalar ut en lönehöjning.

Engångsskatt 2022

Personens årslön är högst relevant när engångsskatten ska beräknas. Engångsskatten beräknas utifrån en tabell som finns på Skatteverkets hemsida. År 2022 är den högsta skatten på engångsbelopp cirka 57 procent. Denna skatten betalar man om man har en årsinkomst på över 654 000 kr (54 500 kr i månaden). Procentsatsen och årsinkomsten kan skilja sig något beroende på hur 

Hur mycket skatt ska man dra?

Hur mycket skatt som dras på ett engångsbelopp beror på om personen som engångbeloppet betalas till är anställd hos dig eller inte och om personens inkomst huvudsakligen kommer från arbetsinkomst eller pension. Skattesatsen baseras inte på hur stort engångsbeloppet är utan på hur stor årslön eller pension som personen du betalar till har. Betalas engångsbeloppet ut samtidigt som ordinarie lön så måste den redovisas separat och två typer av personalskatt ska dras. Dels den vanliga skatten på månadslönen och en separat engångsskatt på engångsbeloppet.

I det fall personen inte är anställd hos dig (till exempel om du betalar ut en bonus till en konsult) så ska du dra 30% preliminärskatt på engångsbeloppet.

Är personen anställd hos dig och har arbetsinkomst som sin huvudsakliga inkomst baseras hur mycket engångsskatt du ska dra på personens löneinkomster under året som engångsbeloppet betalas ut och kan vara allt från 0% ända upp till 58% om personens årsinkomst överskrider 1.63 miljoner.

Har personen pension som sin huvudsakliga inkomst använder man en separat tabell för att räkna ut engångsskatten.

I de fall där personen inte längre arbetar hos dig när engångsbeloppet betalas ut så räknas denne fortfarande som anställd ifall beloppet betalas ut under samma år som personen slutade. I så fall ska man beräkna hur stor personens årsinkomst hade blivit om denne jobbade kvar och basera engångsskatten på detta belopp. Görs betalningen under ett år då personen inte längre jobbar hos dig drar du 30% preliminärskatt precis som om personen aldrig varit anställd hos dig.

För den som använder sig av en professionell bokföringsfirma så är dessa vana vid att hantera alla de vanligaste typerna av engångsskatt. I de fall det fortfarande känns oklart om man ska betala engångsskatt eller hur mycket skatt man ska dra kan man alltid kontakta skatteverket och få hjälp med ett beslut.

Gratis sökning av bokföringstjänster


Engångsskatt exempel - skatt på bonus

Du har beslutat att betala ut en bonus om 10 000 förutsatt att föregående årsresultat når över ett visst mål. När bokslutet för 2018 ligger klart visar det sig att ni klarade resultatmålet med god marginal och du betalar nöjd ut den utlovade bonusen. Denna kan kallas för tantiem och räknas sålunda som ett engångsbelopp du ska dra engångsskatt på. Du har en anställd med en månadslön på 35 000 som du nu ska betala ut bonusen till.

I detta fall blir personens årslön

35 000 x 12 = 420 000

Du tittar i skatteverkets tabell för engångbelopp för löneinkomster och ser att du ska dra 33% på beloppet.

Du har också en anställd som slutade under 2018 men som jobbade under majoriteten av året. Du beslutar att betala ut 75% av bonusen alltså 7500 kr till denne. Eftersom denna person inte längre är anställd hos dig och inte har varit det under detta år drar du istället 30% preliminärskatt på denna tidigare anställdas engångsbelopp.