Engångsskatt - Förklaring och definition

Vad är engångsskatt? Engångsskatt är en arbetsskatt på inkomster som inte betalas ut regelbundet, som till exempel en bonus eller en provision.

Vad är engångsskatt?

Engångsskatt är en skatt som inte betalas ut regelbundet och som dras från lönen. Det avser exempelvis skatt på provision eller en bonus. Till skillnad från vanlig A-skatt som en arbetsgivare drar från sina anställdas löner varje månad så baseras engångsskatten på så kallade engångsbelopp som du betalar till anställda eller extern personal vid enstaka tillfällen. 

Det är viktigt att man inte missar att dra av engångsskatten när man betalar ut olika typer av engångsbelopp till sina anställda.

Behöver du skatterådgivning?

Vilka typer av engångsbelopp finns det?

Skatteverket använder termen engångsbelopp för att beskriva inkomster som ligger till grund för engångsskatt. Det är alltså ersättning som betalas vid enstaka tillfällen och utöver den vanliga lönen. Det finns ett flertal typer av engångsbelopp som du kan betala till din personal som genererar engångsskatt. 

Exempel på engångsbelopp: 

  • Ackordsersättning och prestationsbaserade bonusar
  • Semesterersättning
  • Tantiem (bonus baserat på företagets resultat)
  • Retroaktiv lön
  • Avgångsvederlag
  • Vissa typer av provisioner och arvoden
  • Retroaktiv livränta

Hur beräknas engångsskatt? 

Om personen inte är anställd hos dig (till exempel om du betalar ut en bonus till en konsult) ska du dra 30% preliminärskatt på engångsbeloppet. Är personen anställd hos dig och har arbetsinkomst som sin huvudsakliga inkomst baseras hur mycket engångsskatt du ska dra på personens löneinkomster under året som engångsbeloppet betalas ut. Procentuellt kan engångsskatten vara från 0 % upp till 58 % beroende på inkomst.

Hur redovisas engångsskatt? 

Betalas engångsbeloppet ut samtidigt som ordinarie lön så måste den redovisas separat och två typer av personalskatt ska dras. Dels den vanliga skatten på månadslönen och en separat engångsskatt på engångsbeloppet.

Få hjälp med skatten

Betala engångsskatt till person som slutat

I de fall där personen inte längre arbetar hos dig när engångsbeloppet betalas ut så räknas denne fortfarande som anställd ifall beloppet betalas ut under samma år som personen slutade. I så fall ska man beräkna hur stor personens årsinkomst hade blivit om denne jobbade kvar och baserat på engångsskatten på detta belopp. Görs betalningen under ett år då personen inte längre jobbar hos dig, drar du 30% preliminär skatt precis som om personen aldrig varit anställd hos dig.

Engångsskatt exempel - skatt på bonus 

Du ska betala ut  en bonus på 10 000 kr förutsatt att föregående årsresultat når över ett visst mål. När bokslutet för föregående år är klar visar det sig att resultatmålet är nått. Denna kan kallas för tantiem och räknas som ett engångsbelopp du ska dra engångsskatt på. Du har en anställd med en månadslön på 35 000 kr som du ska betala ut bonusen till. 


Anställdas årslön: 35 000 kr x 12 månader = 420 000 kr


I Skatteverkets tabell för engångsbelopp för löneinkomster kan du se hur mycket du ska dra av procentuellt för bonusen vanligtvis mellan 30-33 %.

Engångsskatt 2023

Personens årslön är högst relevant när engångsskatten ska beräknas. Engångsskatten beräknas utifrån en tabell som finns på Skatteverkets hemsida. År 2023 är den högsta skatten på engångsbelopp 57 %. Denna skatt betalar man om man har en årsinkomst på över 634 501 kr. 

Engångsskatt hjälp

För den som använder sig av en professionell bokföringsfirma så är dessa vana vid att hantera alla de vanligaste typerna av engångsskatt. Med Ageras matchas du ihop med specialister utifrån dina egna behov - helt utan förpliktelser. 

Få 3 gratis offerter