Hitta en revisor nära dig

Gratis revisormatchningar för ett enklare företagande

Behöver du någon som granskar årsredovisningen, reviderar ditt aktiebolag eller någon att bolla ekonomiska beslut med? Då kan det vara dags att se sig om efter en revisor. 

En revisor är en tjänsteman vars uppgift är att oberoende granska och verifiera redovisning samt bokföring i verksamheter såsom företag, myndigheter och föreningar. Då en revisor utför en revision innebär det att denne person får insyn i den ekonomiska verksamheten för försäkra att den information som lämnats är korrekt. Det gör revisorn i en revisionsberättelse där denne intygar huruvida bokföringen utförts enligt de krav som lagen ställer. En revisor är kunnig inom områden som skatt, deklaration, redovisning- och bokföringsregler. En revisor kan därför fungera som rådgivare och bollplank för företagare samt andra verksamheter.

Spara tid och bind inte upp dig innan du har hittat en skicklig och billig revisor som är den bästa lösningen för din verksamhet. Många av våra kunder upplever redovisningsbiten i företagandet som svår, tidskrävande och stressande. Det är av den anledningen vi finns här. Vi vill göra ditt företagande enklare genom att matcha dig med en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult i närheten av dig. 

Tack vare vår gratis förmedlingstjänst kan du utan förpliktelser få offerter från 3 duktiga revisorer, som alla utgår från dina specifika behov. Spara tid och pengar på att matchas med och/eller byta revisor genom oss!

Så fungerar Ageras

Fyll i formuläret för att få en revisormatchning. Beskriv ditt ärende och få prisförslag från 3 duktiga revisorer inom 48 timmar.

Jämför offerterna. Vilken auktoriserad revisor passar dig bäst? Revisorer du får kontakt med är en matchning utifrån ditt behov.

Välj en revisionsbyrå. Börja samarbetet med en kunnig och billig revisor!

Få erbjudande från 3 revisorer
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Revisorn ska ha auktoriserad expertis

Inför årsredovisningen är det en auktoriserad revisor du ska vända dig till. Bara personer med denna officiella titel får göra årsredovisningen åt verksamheter med revisorsplikt. Så välj en ekonomispecialist efter yrkestiteln för att säkerställa att det är en ansedd yrkesperson med stor kompetens.

Revisorn bör vara en problemlösande expert

Om revisorn kan sin sak, ser och löser personen problemen åt dig. Tidigare branschkunskap kan spela en stor roll för hur kreativ och uppmärksam experten är. Förhör dig om personens tidigare erfarenheter och specialistkunskaper innan du gör ditt val.

En auktoriserad revisor bör tillföra trovärdighet

Efter att den auktoriserade revisorn har sammanställt årsbokslutet ska personen skriva en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen kan i sin tur ge verksamheten ökad trovärdighet och vara ett övertygande beslutsunderlag för eventuella intressenter. Hitta en person som verkligen är proffs på revisioner och revisionsberättelser.

Vi har Sveriges största nätverk med revisorer - Din chans till rätt matchning!

Vad är en auktoriserad revisor?

Titeln revisor är ingen skyddad titel vilket innebär att vem som helst kan bruka den. För att få kalla sig auktoriserad revisor eller godkänd revisor däremot behövs ett godkännande från Revisorsnämnden. Godkännandet fungerar som en kvalitetsstämpel för yrkesgruppen och ger den auktoriserade eller godkända revisorn möjlighet att bl.a. revidera aktiebolag eller större bolag. De två titlarna har liknande befogenheter när det gäller vilka uppdrag man får ta sig an men för säkerhets skull bör du ta reda på vilken revisor du behöver. I stort kan man säga att skillnaden mellan godkända och auktoriserade revisorers behörighet att revidera skiljer sig något vid revision av större finansiella bolag. Då kan det ställas krav på en auktoriserad revisor, men annars räcker en godkänd revisor långt.

De revisorer som saknar godkännande från Revisorsnämnden kallas för lekmannarevisorer. Ofta används lekmannarevisorer i kommunala verksamheter för att granska hur ekonomin sköts och att bolagets interna kontroll är ordentligt gjord. Dessa personer har vissa begränsningar i de uppdrag han eller hon får utföra. Ska du anlita en revisor du inte känner till sen innan är en auktoriserad revisor ett tryggare alternativ, även för dig som driver enskild firma eller mindre bolag.

Genom vår förmedlingstjänst matchas du med kvalificerade revisorer i ett högkvalitativt nätverk. Vid revisorsplikt sätter vi dig i kontakt med en auktoriserad revisor, som har den obligatoriska ekonomi kandidatexamen om 180 högskolepoäng, genomfört tre års yrkespraktik och som har avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN). Tack vare våra matchningar är det enkelt att byta revisor och få kvalificerad hjälp.

Vad är skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult?

Redovisningskonsulten sköter den löpande administrativa delen i bokföringen och revisorn kollar så att det har gjorts på rätt sätt. Som verksamhetsledare kan du behöva anlita en auktoriserad revisor respektive en redovisningskonsult. Det första exemplet på ekonomispecialist innebär att du anlitar en extern person till att granska och godkänna årsredovisningen. Det andra exemplet, redovisningskonsulten, innebär att du anlitar en person till bland annat den löpande bokföringen under året.

Vad gör en revisor?

Revisorn gör en granskning av årsredovisningen, skriver under och skickar uppgifterna vidare till bolagsverket. En revisor kan arbeta med privata företagsrevisioner såväl som inom kommunala sektorn och för ideella organisationer. Revisorns uppgift blir att bokföra löpande, så att en auktoriserad revisor har underlaget klart inför årsredovisningen. Det finns inte alltid formella krav på att redovisningskonsulten ska ha en utbildning, men det är inte ovanligt att man är examinerad ekonom och/eller har tidigare erfarenheter från det administrativa ekonomiarbetet. 

När revisorsplikt förekommer är det ett måste att hyra in en oberoende revisor inför varje årsredovisning. Revisorns uppgift är ansvarstyngd. På personens bord ligger inte bara att hantera årsbokslutet och skriva revisionsberättelsen. Personen ser också till att ledningen sköter verksamheten på ett sunt och lagligt sätt – och enligt stadgarna, vid granskning av ideella verksamheter. Det finns inga juridiska hinder för att du själv eller en anställd sköter den löpande bokföringen i verksamheten. För många företagare tär den administrativa delen på krafterna. Att anlita någon som tar sig an revisor arbetsuppgifter kan därför underlätta mycket.

En revisor sysslar inte bara med att sitta begravd i tabeller och siffror på dagarna. Inte minst för auktoriserade revisorer med större kunder är kundmöten och verksamhetsbesök viktiga delar. För att kunna sätta sig in i sin klients verksamhet på djupet och därmed lättare kunna utföra sitt uppdrag krävs en nära kontakt och kontinuerliga möten med uppdragsgivaren. Inför mötena krävs ofta också förberedelser i form av inläsning av bakgrundsinformation och andra beslut som rör bokföringen och revisionen. En revisors vardag är alltså mer varierande än man till en början kan tro.

 

Revisor pris varierar

Det vanligaste sättet att ta betalt på i revisionsbranschen är att ta betalt per timme. En av faktorerna som avgör totalkostnaden för en revisor är antalet timmar du behöver få hjälp, vilket i sin tur beror på arbetets typ och storlek. När det gäller tidsåtgången kan en erfaren revisor oftast göra en uppskattning eller t.o.m. på förhand säga hur många timmar som kommer att gå åt genom att titta på företagets räkenskaper. Han eller hon kan då förutsäga totalpriset och informera klienten. 

Flera olika aspekter påverkar ett revisor pris. Den viktigaste aspekten är vilken typ av revisorstjänst du behöver – är det hjälp av en auktoriserad revisor eller en redovisningskonsult? Den senare tjänsten kostar å ena sidan mindre, men tar å andra sidan mer tid, då bokföringen sker löpande under året. 

Andra aspekter som påverkar revisor pris är verksamhetens storlek och komplexitet – är det ordning och reda på pappren? Då revisor pris i regel varierar mellan storstad och småstad är det omöjligt att säga att här är en dyr eller billig revisor när du jämför mellan olika orter. Generellt sätt är prisnivåerna något högre i storstäderna.

4 saker du själv kan göra för att få en billig revisor:

  1. Håll på rutinerna! Ha rutiner och ett system för hur du samlar och sorterar pappren och kvittona för bokföring. Det minskar kostnaden för tjänsten.
  2. Dokumentera noggrant inför revisionen. Ordning och reda på pappren och en tydlig dokumentering gör sedan den auktoriserade revisorns jobb lättare.
  3. Ha underlaget klart. Inför den slutliga årsredovisningen gäller det att ha tagit fram och sammanställt allt det nödvändiga underlaget.
  4. Kommunicera mera! Ha en bra och tydlig kommunikation med revisorn redan från början. Var även tillgänglig och svara snabbt på eventuella frågor för att undvika missförstånd och få ett billigt revisor pris.

2010 avskaffades revisorsplikten för enskilda firmor, mindre bolag och verksamheter med begränsade omfattningar. För dessa verksamheter innebär det att de inte måste granskas av en revisor – men observera att de fortfarande ansvarar fullt ut för att årsredovisningen är rätt genomförd. Ett rätt och riktigt bokslut är lika viktigt för alla verksamheter, med eller utan hjälp. När olika verksamheter jämförs med varandra blir det alltså tydligt att det beträffande revisorsplikt ställs mycket tuffare krav på exempelvis aktiebolag och föreningar än på enskilda firmor. Detta har varit ett sätt att underlätta småföretagandet, och är i enlighet med lagar i resten av Europa. 

Revisorns uppgift att skydda dig och verksamheten från att begå eventuella brott mot lagar och stadgar gör att du kan känna dig tryggare som verksamhetsledare. Förr var det just denna roll den auktoriserade revisorn hade i en verksamhet, men idag kan revisorn bidra med mycket mer än så. Oavsett om du anlitar en auktoriserad revisor för aktiebolag, enskild firma eller för en förening arbetar personen under tystnadsplikt, vilket gör experten till ett ultimat bollplank. Det personen får reda på under kontrollen av bokföringen får inte föras vidare, såtillvida att inget brottsligt pågår eller det är årsstämma. Bara det som skrivs i revisionsberättelsen blir offentligt.

Bolag med en juridisk person som delägare

Ett handelsbolag behöver oftast inte ha någon revisor. Ett handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste enligt grundregeln ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorsplikt gäller när ett bolag med en juridisk person som delägare har två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: en nettoomsättning på över 3 miljoner kronor, en balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor eller fler än 3 anställda.

Enskild firma eller stort bolag med en fysisk individ som delägare

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha någon revisor. Men stora företag måste ha en kvalificerad revisor och anmäla detta till Bolagsverket. Revisorsplikt gäller när en enskild firma eller stort bolag med en fysisk individ som delägare har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren en omsättning på över 80 miljoner kronor, en balansomslutning på över 40 miljoner kronor eller fler än 50 anställda.

Ekonomiska föreningar: Ideella föreningar och stiftelser

Inte heller ekonomiska föreningar, såsom bostadsrättsföreningar, eller ideella föreningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga är undantagna revisorsplikten. De måste också genomgå en extern revision av en auktoriserad revisor. Med tanke på att revisor krav i vissa fall sträcker sig från enskild firma till i alla lägen bostadsrättsföreningar kan plikten gälla såväl privatpersoner som organisationer.

Hitta en revisor i närheten av dig

Ageras är Sveriges största nätverk med revisorer. Därför är vi också den perfekta förmedlingstjänsten att använda dig av när du behöver hitta en billig revisor i närheten av dig – eller när du behöver byta revisor. Vi gör revisormatchningar i hela Sverige, hitta exempelvis en revisor i Göteborg eller en revisor i Stockholm hos oss. Genom våra revisormatchningar utförs inte bara revisorns uppgift med yttersta skicklighet. Verksamheten kan även få ett värdefullt stöd, som av en utomstående men engagerad partner. Fyll i vårt formulär och få 3 olika offerter från revisorer idag.

6 sätt en revisor kan hjälpa dig

Vi uppmuntrar dig alltid att väga in revisorns branschkunskap när du väljer utifrån våra revisormatchningar. Revisorns öga för detaljer och noggranna koll gör att personen till exempel kan hitta utgifter verksamheten skulle tjäna att dra ner på. Hur kan en revisor hjälpa dig? Häng med här för att få revisorns viktigaste användningsområden listade för dig – vi har själva haft stor glädje av hjälpen och kompetensen hos experterna.

Hjälp med prisförhandling
Den branschkunniga revisorn känner ofta till prisläget och kan därför hjälpa dig i prisförhandlingar. Det är en stor fördel att ha en klar bild av vad en sak kostar, att inte jämföra äpplen med päron när ett avtal ska förhandlas fram. Revisorns kunskap om marknaden kan ge din verksamhet ett övertag.
Hjälp med revisionsberättelsen
Verksamheter med revisorsplikt ska även ha en revisionsberättelse. När berättelsen skrivs av en sakkunnig och engagerad konsult kan den öka potentiella investerares intresse. En tydlig och välformulerad revisionsberättelse kan likaså visa både ledarna och medarbetarna verksamhetens väg framåt.
Hjälp med inkomster och utgifter
Förslag på reducerade utgifter kan vara allt från att minska inköpen till att anställa färre medarbetare. Att öka intäkterna är också en viktig del av många verksamheters effektivisering. En auktoriserad revisor eller redovisningskonsult med branschkunskap vet exempelvis hur du kan optimera verksamheten för att omsätta mer pengar och kan föreslå bra företagslån.
Hjälp med årsredovisningen
När revisorsplikt förekommer kan det vara obligatoriskt för dig att anlita en auktoriserad revisor, som då gör en extern revision. Såväl större bolag som ekonomiska föreningar har revisorsplikt. Det går dock lika bra att anlita konsulten för enskild firma. Då slipper du göra redovisningen själv.
Hjälp med idéer
Revisorns oberoende ställning till, och tystnadsplikt gentemot, verksamheten kan göra personen till en fantastisk stöttepelare. Om personen är insatt i branschen och verksamheten kan den ge professionell ekonomisk rådgivning. Det är alltid lika värdefullt att ha ett bollplank och nya, fräscha ögon som ser möjligheter du kanske inte visste fanns.
Hjälp med bokföringen
Vad vill du lägga ner din tid på? Om ekonomi och bokföring egentligen inte är din grej kan den löpande redovisningen till skatteverket ta mycket av din energi. Energi som du kanske hellre vill lägga på att leverera en toppenservice till dina kunder, som ett exempel. Genom att anlita en redovisningskonsult via våra revisormatchningar kan du lägga fokus på det som är viktigt för dig och verksamheten.

En bra revisor är guld värd

Oavsett om du driver ett litet enmannaföretag eller ansvarar för ett större bolag finns det all anledning att vara noggrann i valet av revisor. En bra revisor kan nämligen hjälpa dig på många sätt. Utöver den grundläggande hjälpen med revision och bokföring erbjuder många revisorer utbildning i ekonomifrågor och kan vara en bra länk till myndigheter och andra aktörer. Dessutom ser en erfaren och engagerad revisor till att bidra med sin kompetens som bollplank om du behöver råd eller konsultation kring din verksamhets ekonomiska beslut.

Även om du redan har anlitat en auktoriserad revisor eller redovisningskonsult finns det chans att du hittar en billig revisor med större kännedom om just ditt fält. Det är viktigt att konsultens kunskap matchar omfattningen på och riktningen för verksamheten. Att använda vår gratis tjänst för revisormatchningar gör att du i lugn och ro kan jämföra revisorer – och helt utan förpliktelser. Det kan ju vara så att du är mycket nöjd med din nuvarande revisor och att du mest är nyfiken … Men om du någonstans känner att du inte får rätt sorts hjälp ska du inte tveka att jämföra och byta revisor idag.

Hos Ageras genomgår alla specialister en ordentlig kvalitetskontroll innan de blir godkända. Därför kan vi stolt erbjuda kompetenta och kvalitetssäkrade revisionsbyråer till dig. Det finns möjlighet att anlita en revisor för enstaka uppdrag eller att ingå ett långvarigt samarbete om du är nöjd med utförandet av uppdraget. Om du inte är nöjd med din nuvarande revisor så är Ageras den perfekta tjänsten för dig att leta efter en ny revisor. Du får möjlighet att jämföra offerter från 3 revisorer och sedan välja den uppdragstagare som passar dig bäst.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig