Revisor i Linköping

En revisor i Linköping är en person som har till uppgift att granska och verifiera ett företags eller en organisations redovisning och verksamhet.

Varför behöver företaget en revisor i Linköping?

Alla Linköpingsföretag måste inte ha en revisor i Linköping enligt lagen. Det är bara de stora aktiebolagen och ekonomiska föreningarna som enligt lag måste ha en revisor i Linköping eller i någon annan stad. De mindre aktiebolagen och de enskilda firmorna har inte samma revisorskrav enligt lagen. Det är dock väldigt många företag som trots att det inte finns något lagligt krav ändå väljer att anlita en revisor i Linköping. Man kan nämligen säga att en revision är en slags kvalitetssäkring av företagets räkenskaper och förvaltning. Genom att en revisor i Linköping har granskat företagets ekonomiska information och även gått igenom företagets skötsel och förvaltning för att hitta oegentligheter eller brister så kan man säga att en godkänd och korrekt genomförd revision är en bra kvalitetsstämpel. En revision bidrar till att skapa trovärdighet och förtroende mellan företaget och dess intressenter, exempelvis kunder, leverantörer, anställda, banker, finansiärer och myndigheter. Detta skapar i sin tur förutsättningar för goda affärer för företaget.

Vad gör en revisor i Linköping?

En revisor i Linköping har till uppgift att göra en revision av företaget eller föreningen. Det innebär att en revisor i Linköping oberoende ska granska och uttala sig om förhållandena i verksamheten. Bland annat ska en revisor i Linköping gå igenom företagets bokföring och räkenskaper. I sin revisionsberättelse fastställer revisorn ifall bokföringen går att lita på och om den är uppställd enligt de krav som lagen anger samt om den är uppställd i enlighet med branschpraxis och god redovisningssed. Om så är fallet, så intygar revisorn därefter detta i en revisionsberättelse som företaget sedan får tillfoga till sin årsredovisning. Det är dock inte bara bokföring och redovisning som en revisor i Linköping ska granska, utan också företagets förvaltning. Det innebär bland annat att se efter om företagsledningen har följt de beslut som har fattats i styrelsemöten och på bolagsstämman. Likaså kan en revisor i Linköping se över redovisningsrutiner och liknande för att se om företaget kan bli mer effektivt, eller om det finns några brister.

Vem kan bli revisor i Linköping?

Egentligen skulle vem som helst kunna kalla sig för revisor och jobba som revisor, men då är denna person bara en lekmannarevisor. En sådan revisor i Linköping kan jobba som revisor åt ideella föreningar samt mindre företag som inte har revisorsplikt, exempelvis enskilda firmor. Större företag måste ha antingen en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor och de flesta andra företag väljer också att anlita sådana istället för att vända sig till en lekmannarevisor. En auktoriserad eller godkänd revisor i Linköping har nämligen fått sina titlar från Revisorsnämnden och detta innebär att sådana revisorer har rätt utbildning, kompetens och erfarenhet för sina uppdrag, liksom att denna revisor i Linköping också är uppdaterad på aktuella regler, lagar och rekommendationer.

Det är Revisorsnämnden som ansvarar för auktorisering av revisorer och registrering av revisionsbolag. För att bli auktoriserad revisor krävs att man har examen från en ekonomiutbildning på högskolan, fem års arbetslivserfarenhet som revisor i Linköping eller någon annan svensk stad samt en högre revisorsexamen. Som godkänd revisor i Linköping räcker det med en revisorsexamen och man behöver inte ha någon arbetslivserfarenhet, men man ska ha en ekonomisk högskoleexamen och man ska jobba som revisor antingen i eget revisorbolag eller som anställd. Var femte år granskar också Revisorsnämnden ifall en revisor i Linköping får erhålla fortsatt godkännande eller auktorisation. För att få detta måste man bland annat ha genomgått kontinuerlig vidareutbildning samt iakttagande av god yrkessed. Det är också Revisorsnämnden som ansvarar för anmälningar och granskning av revisorer i de fall en revisor i Linköping inte följer normer och regler i branschen.