Alla företag börjar med en grundläggande affärsidé. Denna behöver inte på något sätt vara unik, men när man startar ett företag har man åtminstone en idé om hur man kan göra saker lite bättre, lite billigarare, lite snabbare eller lite närmre än sina konkurrenter. I sin mest grundläggande form är en affärsplan helt enkelt konsten att sätta sin affärsidé i skrift. Du bör ha åtminstone en grundläggande affärsplan klar innan du startar ditt företag. Genom att skriva en affärsplan lär du känna din idé i grunden samtidigt som du och dina medgrundare får ett styrdokument att navigera efter. Nystartade företag har med andra ord mycket att vinna på att utforma en gedigen affärsplan. 

Få experthjälp när du ska starta bolag

Det finns många orsaker till varför en affärsplan är viktig. I startskedet är den ett verktyg som hjälper dig att fatta beslutet om din affärsidé håller måttet och företaget överhuvudtaget är värt att starta. Under din bolagsbildning ska du kunna referera till affärsplanen för att hitta svar på hur du bör gå till väga i dina beslut. För dig som behöver hjälp från en företagsrådgivare, som vi på Ageras kan hjälpa dig hitta, så är din affärsplan en startpunkt som din rådgivare kan utgå från när ni tillsammans ska gå igenom hur din bolagsbildning ska genomföras på bästa sätt.

Vi ska gå igenom vad en affärsplan är och ge exempel på vad din affärsplan bör innehålla och hur du kan använda den under start och drift av ditt företag. Många vill ha ett konkret exempel på en affärsplan så här kommer en i den här artikeln. Här kan du också ladda ner en kostnadsfri mall för affärsplandu kan utgå från när du ska upprätta din plan..

affärsplan-starta-bolag

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en grundläggande plan som hjälper dig förverkliga din affärsidé. En affärsplan innehåller en strategisk överblick över företagets affärsidé, mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Genom att skriva den lär du känna din idé i grunden samtidigt som du och dina medgrundare får ett styrdokument att navigera efter. Nystartade företag har med andra ord mycket att vinna på att utforma en gedigen affärsplan.

Affärsplanen är ett styrmedel som gör att du kan se företagets styrkor och svagheter, både internt och externt, och därmed har lättare att omsätta handlingar i praktiken.

Varför skriva en affärsplan?

Att skriva en affärsplan är det första steget i processen att starta företag. En affärsplan har två överordnade syften. Dels ska den skapa överblick internt och dels fungerar den som ett kommunikationsmedel utåt mot andra intressenter som investerare, banker och eventuella partners. Affärsplanen är ett styrdokument för entreprenören, samtidigt som den fungerar som ett kommunikationsmedel mot externa intressenter, som till exempel investerare och framtida samarbetspartners.

Guide: Hitta investerare till affärsidé

Det finns ingen lag som säger att ett företag måste ha en affärsplan. Däremot finns det flera fördelar med att ha en. Att skriva en affärsplan gör nämligen att man tvingas tänka igenom alla delar i verksamheten. Ju mer noggrann du är, desto mer mening ger planen för både dig och potentiella investerare.

När du skriver en affärsplan genomgår du ett grundligt arbete som ger en bättre förståelse för om företaget verkligen är värt att satsa på. Vill du ska starta företaget med en partner är affärsplanen dessutom ett sätt att sammanföra era visioner. Det finns ingen exakt formel för hur du skriver en perfekt affärsplan, men det finns några aspekter som är bra att ta med och nedan följer tips på vad du ska lyfta fram när du utformar din.

Få hjälp med att skriva en affärsplan

Vad ska affärsplanen innehålla?

En affärsplan innehåller bland annat affärsidén, hur företaget fungerar i praktiken, framtidsplaner, mål samt vad företaget ska göra för att nå sina mål. Det finns många olika tankar om hur en affärsplan bör skrivas. En bra affärsplan ska innehålla en rad punkter som kan vara bra att ha med:

  1. Affärsidé
  2. Företagsbeskrivning
  3. Marknadsanalys
  4. Ekonomisk analys
  5. SWOT-analys
  6. Risker
  7. Makronivå påverkar
  8. Teamet

Oavsett om du tänker driva ett enmansföretag eller vill expandera snabbt så ska din affärsplan innehålla i stort sett samma grundinnehåll. Skillnaden är hur omfattande de olika delarna behöver vara. Från början behöver inte en affärsplan vara alltför lång utan man kan fylla ut den allt eftersom.

Det finns dock inga regler för vad en affärsplan ska innehålla. Det viktiga är dock att alla som är tänkta att läsa affärsplanen ska kunna förstå den. Beroende på om den endast ska användas internt eller är tänkt att användas för att locka investerare, långivare eller framtida kunder så bör den utformas på lite olika sätt. En bra affärsplan ska använda sig av fakta och siffror för att visa att företagets affärsidé är rimlig och har en god chans att lyckas. Saknas dessa så kan affärsplanen kännas som en rad gissningar och antaganden.

 1 Affärsidé

När du beskriver din affärsidé gäller det att gå längre än 30 sekunders pitchen och visa att den inte bara är intressant, utan även potentiellt lönsam i praktiken. Först ska du inleda med att förklara vad din idé består i och hur den är unik, sedan är det dags att vidga perspektivet.

Din affärsidé är själva grunden. Här svarar du på vad det är som du säljer, vem som är din kund och hur du ska marknadsföra din produkt. Det ska finnas en klar och tydlig förklaring på varför just ditt företag har förutsättningarna som krävs för att lyckas. Affärsidén behöver inte vara helt unik och banbrytande, men det måste finnas en tanke på hur du ska kunna nå ut till dina kunder på ett bättre, billigare eller snabbare sätt än dina konkurrenter eller hur du ska kunna fylla en lucka i marknaden.

Om din idé är nyskapande är det också viktigt att du förklarar hur du ska undvika att en etablerad aktör kopierar och gör exakt samma sak. Patent är alltid en bra idé, men alla idéer går inte att skydda genom patent. Då måste du visa att dina kompetenser är unika nog. Här borde du även besvara frågan om varför ingen tänkt på affärsidén tidigare. Om du ska utnyttja ett affärsmässigt arbitrage på marknaden, alltså utnyttja en möjlighet som ingen tänkt på, så är det viktigt att du beskriver hur du kommer lyckas behålla positionen.

Behöver du hjälp med att skriva en affärsplan?

Det har aldrig varit lättare att hitta den rätta redovisningskonsulten. På 5 minuter tar vi reda på allt vi behöver veta om dig, ditt företag och vilken typ av hälp du behöver.

 2 Företagsbeskrivning

Hur ska företaget drivas? Vilken företagsform har du valt och varför? Vilka lokaler och utrustning behöver du. Hur ska du säkerställa att du har den kompetens som behövs för att driva företaget. Ska du presentera företaget för utomstående finansiärer så behöver du också inkludera information om vem du är, din bakgrund och varför du har de egenskaper som krävs för att lyckas med ditt företag. Det är i företagsbeskrivning som du har en chans att väcka intresse för ditt företag genom att presentera din vision och mission, alltså vad du vill åstadkomma och varför. Rent praktisk så ska du också ha en färdig ingångsstrategi som visar hur du ska ta dig in på marknaden och hitta dina första kunder. Har du som mål att expandera snabbt behöver du också ha en tillväxtstrategi som visar hur du kommer att använda de resurser och kapital du har för att skapa denna tillväxt.

 3 Marknadsanalys & Omvärldsanalys

Ditt företag kommer inte existera i ett vakuum och därför är det intressant att beskriva hur marknadsstrukturerna ser ut. Det är viktigt att analysera vilket stadie marknaden är i, om den är i en expansiv fas ska du visa hur du kommer utnyttja det, och om det är en etablerad marknad innebär det att du måste förklara hur ditt företag utmärker sig på marknaden.

Hur ser marknaden ut för den bransch som du vill verka i ut? Är konkurrensen hård med flera etablerade aktörer eller är din produkt helt ny och unik och behöver tid att nå ut till sin marknad? Ska du endast verka lokalt på en liten marknad eller har du en plan som involverar att expandera både nationellt och internationellt? Beroende på vilken bransch som du är verksam i så kan det vara olika svårt att förutspå framtiden men du bör ändå försöka göra rimliga antaganden om hur marknaden kommer att förändras under de närmsta tio åren eller så och hur detta kommer att påverka ditt företag.

Beskriv hur maktbalanserna på marknaden ser ut. Du kan ha en fin tjänst eller produkt som kunderna vill ha, men om du måste sälja den i kanaler där du saknar möjlighet att sätta spelreglerna måste du ta det i beaktande. Exempelvis kan det vara så att du enbart når dina kunder genom en stor återförsäljare. Då är det antagligen svårt att driva upp marginalerna.

I marknadsanalysen ska du även ta med konkurrenssituationen. Det är en av de viktigaste parametrarna för hur din idé kommer fungera. Vilka aktörer är etablerade på marknaden? Beskriv deras styrkor såväl som svagheter och visa hur ditt företag passar in.

 4 Ekonomisk analys

I den ekonomiska analysen bryter du ner din affärsidé i siffror. Här visar du vilka tillgångar du har, vad du behöver för att starta och driva din rörelse och hur den förväntade lönsamheten ser ut. Genom att göra ett grundligt budgetarbete med en startbudget, likviditetsbudget och resultatbudget så är mycket av detta jobbet redan gjort.

Först bör du beskriva din prissättningsstrategi. Här är ett råd att benchmarka mot andra aktörer. Din affärsplan borde åtminstone innehålla en balansbudget, en resultatbudget och en kassaflödesanalys. En av de vanligaste anledningarna till att nystartade företag misslyckas är att pengarna helt enkelt tar slut. Därför är det viktigt att du förklarar när intäkter och utgifter kommer. Var specifik och beskriv vilken kredittid du beräknar ge dina kunder och vilka du får från leverantörer.

Ska du använda din affärsplan för att säkerställa externt kapital kan du bifoga hela din startbudget som bilaga. Att ha en realistisk ekonomisk analys är ett absolut måste för att kunna få lån och investeringar i företaget och den ger dig också det som du behöver för att beräkna prissättningen på dina produkter.

Glöm inte att beskriva affärsmodellen på ett begripligt sätt för att visa hur pengarna kommer in i företaget. 

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter

 5 SWOT-analys

En SWOT-analys kan vara bra att ha som en del av sin affärsplan, speciellt om den är tänkt att läsas av investerare då de flesta som arbetat med ekonomi och företagande är väl bekanta med denna typ av analys. SWOT står för strengths, weaknesses, opportunities och threats.

Denna analys knyter ihop din företagspresentation och din omvärldsanalys.

  • Styrkor och svagheter visar vad du intern i ditt företag har för möjligheter och begränsningar, för att företag ska vara lockande för investerare så ska styrkorna vara tydliga och innebära reella konkurrensfördelar mot redan existerande företag och svagheterna ska vara utmaningar som det finns förutsättningar att övervinna.
  • Opportunities och threats eller möjligheter och hot är externa faktorer som knyter an till din omvärldsanalys. Här kan du visa att din produkt löser ett problem för dina kunder på ett helt nytt sätt eller tackla hur du ska handskas med en marknad där nya konkurrenter kan dyka upp helt plötsligt.

 6 Risker

Om du har gått igenom de tidigare stegen ordentligt så har en rad risker och potentiella problem uppenbarat sig. Se dem som en möjlighet och inte ett hot; låt dem komma med i affärsplanen. Om du vågar möta dina brister kan du vända dem till fördelar. Visa att du har tänkt ut potentiella lösningar på utmaningarna som hägrar. Du kommer lära dig mycket om ditt företag och förhoppningsvis utvecklas idén när du adresserar riskerna. När du presenterat vilka risker som finns, ta fram konkreta exempel på hur ditt företag ska hantera dem och gå vidare. Självklart är framtiden omöjlig att förutspå, men du kommer se en del problem redan nu, och då är det bra att visa att du är medveten om dem och redo för att hantera dem direkt.

Entreprenörer som siktar på tillväxt underskattar ofta utmaningen som ligger i att företaget växer. Därför måste du kunna visa hur du ska skapa skalbarhet i din organisation. En guide till hur du optimerar din organisation för skalbarhet hittar du här: Guide till skalbarhet i företag.

 7 Makronivå påverkar

Kan en svensk fjäril skapa en orkan på andra sidan Atlanten? Kanske. Ditt företag kommer agera i en komplex omgivning där det inte bara är marknaden som påverkar förutsättningarna. Ta därför ett steg tillbaka och beskriv hur förändringar på makronivå påverkar förutsättningarna och din idé. 

För att tydliggöra kan du med fördel använda den populära PESTEL-modellen. PESTEL står för ”political”, ”economic”, ”social”, ”legal”, ”environment” och ”technological”. Genom att gå igenom varje kategori utifrån ditt företags perspektiv ger du en överblick över vilka hot och möjligheter som uppenbarar sig utifrån. Gör ordentlig research, det ger ett seriöst intryck för andra intressenter, samtidigt som du lär dig.

Få 3 gratis offerter från redovisningskonsulter

 8 Teamet

Känner du igen uttrycket ”jag investerade inte i idén, jag investerade i entreprenören”? Om du tittar på program som ”Shark Tank” gör du garanterat det. Det har betydelse för dig när du skriver din affärsplan eftersom framgången av företaget faktiskt beror på om ni i teamet kan leverera. 

Tipset är att inte bara inkludera era CV:n, tänk istället på det som ett CV och ett personligt brev som är specifikt för det här projektet. Vad motiverar dig? Hur kommer dina kompetenser till användning? Om ni är fler är det bra att förklara hur ni kompletterar varandra. Ta även tillfället i akt att lära känna dig själv och dina partners.

Hur ska jag skriva min affärsplan?

Att skriva en affärsplan kan verka som ett omfattande projekt. Men det är viktigt att du inte hänger upp dig för mycket på varje liten detalj. Det är mycket viktigare att du sätter din plan på papper än att du får den helt perfekt från början. Speciellt för en småföretagare som sköter det mesta själv så är det viktigt att inte låta affärsplanen bli en bromskloss. Istället bör du skriva ett utkast på en dag eller två, sedan låta den ligga ett tag för att sedan förbättra och expandera den allt eftersom. Har man en mentor eller annan erfaren person att ta hjälp av så kan man visa det första utkastet för sin mentor och få synpunkter på vad som saknas och vad som kan göras bättre. För dig som är småföretagare är affärsplanen oftast, åtminstone i början, främst ett internt styrdokument som du använder för att se till att du arbetar på rätt sätt i din företagsstart.

För dig som utarbetar en affärsplan för ett företag som redan från början kommer att ta in kapital och anställa personal så måste affärsplanen vara tämligen genomarbetad och professionell i ett tidigt skede då den är ett dokument som du kommer att använda för att presentera ditt företag för investerare, kunder och potentiella medarbetare.

Oavsett vilken roll affärsplanen är tänkt att ha så finns det dock gott om hjälp att få för att kunna skapa en affärsplan. På verksamt hittar du en snabbguide och mall där du kan bygga din affärsplan online. För dig som behöver hjälp att skapa en riktigt proffsig affärsplan för att locka investerare så kan det behövas hjälp från en företagsrådgivare som hjälper dig att utforma affärsplanen och ger råd om alla de praktiska steg som du behöver ta för att göra planen till verklighet.

Affärsplan designmall

Här kan du ladda ner den gratis affärsplan mall för dig som ska starta eget. Ladda ned mallen som PDF eller Word-format för att fylla i på din egen dator.

gratis affärsplan designmall

Affärsplan Designmall PDF    Affärsplan Designmall Word-format   

Affärsplan exempel

Det finns många bud på hur du strukturerar din affärsplan på bästa sätt. Affärsplaner är svåra att ge exempel på men eftersom det finns gemensamma delar för alla affärsplaner så är det viktigast att du vet vilka de är. Exempel på strukturen för en affärsplan:

affärsplan exempel

Så skriver du en stark affärsplan

Framtiden är oändligt komplex och att göra en handlingsplan och hålla sig strikt till den är i princip omöjligt och antagligen väldigt dåligt. Men att gå igenom de tankegångarna jag presenterat ovanför gör dig bättre förberedd när ud lär känna din idé på ett djupare plan.

Som vi har konstaterat så är affärsplanen ett verktyg för att testa om din affärsidé håller måttet när du ska starta ditt företag. Men utöver detta så kan en välskriven affärsplan också fungera som ett uppföljningsverktyg när du väl kommit igång med ditt företag. Efter att ha drivit företaget ett tag så är det väl värt att återbesöka din ursprungliga affärsplan. Du kan då identifiera svagheter du inte tänkte på från början och modifiera affärsplanen så att den alltid stämmer väl överens med hur verksamheten ser ut.

Se processen att skriva affärsplan som en övning som skapar ett kommunikativt verktyg som förankrar visionen, både för dig och andra som är intresserade av ditt framtida företag. För många företag så är affärsplanen inte bara ett internt dokument utan också ett viktigt sätt att presentera sitt företag för omvärlden. Startar du ett företag som behöver extern finansiering eller om du anställer personal redan i ett tidigt skede så är affärsplanen din chans att presentera din verksamhet och affärsänglar och andra typer av investerare vill se att det finns en genomarbetad affärsplan på plats innan de ens överväger att skjuta till kapital till din verksamhet.

Hur ska man använda affärsplanen i företaget?

När du väl startat ditt företag och är mitt uppe i den dagliga verksamheten så kan det vara lätt att glömma bort affärsplanen. Men tanken med en välskriven affärsplan är att den ska vara till hjälp för att fatta beslut i företaget även i ett senare skede.  Du kan använda den som ett styrdokument i din egen verksamhet och referera till de planer, strategier och den omvärlds- och SWOT-analys som du gjorde i affärsplanen när du ska fatta nya beslut och på så sätt säkerställa att de ligger i linje med dina mål.

Du kan också använda affärsplanen för uppföljning med externa intressenter såsom investerare och aktieägare. Du kan visa vad ditt företag har gjort för att uppnå de mål som finns i affärsplanen och om målen inte är uppnådda visa på vad det är som saknas. 

Till sist är det viktigt att inte glömma bort att affärsplanen inte behöver vara ett statiskt dokument som aldrig förändras. Ett företags grundläggande vision och affärsidé bör inte ändras i första taget då det förändrar företagets grundläggande identitet. Men många andra delar av en affärsplan kan, och bör, vara dynamiska. Till exempel så bör man göra regelbundna uppföljningar och revideringar av sin tillväxtstrategi, omvärldsanalys och SWOT-analys. Även om dessa är byggda på fakta och rimliga antaganden så blir det sällan 100% som man hade tänkt sig och därför så måste dessa revideras så att de är anpassade efter hur den nuvarande verkligheten ser ut. På detta sätt så förblir din affärsplan användbar och relevant under hela ditt företags livstid.

Behöver du en redovisningskonsult?

Det har aldrig varit lättare att hitta den rätta redovisningskonsulten. På 5 minuter tar vi reda på allt vi behöver veta om dig, ditt företag och vilken typ av hälp du behöver.

Innehåll

Få 3 offerter