Balansräkning - Vad är en balansräkning?

Vad är en balansräkning?

I ett företags årsredovisning krävs en balansräkning som visar företagets ekonomiska situation, det vill säga företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Oftast infaller balansräkningen den sista dagen på räkenskapsåret

Balansräkningen kan förenklat sägas vara en sammanställning av företagets resultat- och likviditetsbudgetar. Till skillnad från dessa två, som visar perioder, ger balansräkningen en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation vid en bestämd tidpunkt.

Balansräkningen är, tillsammans med resultaträkningen och kassaflödesräkningen, ett viktigt verktyg för att kunna ge en bild av företagets finansiella läge och samtidigt redovisa vad företaget äger och är skyldigt.

Få hjälp med din balansräkning!

 

Balansräkningens två delar - Tillgångar och Eget kapital & Skulder

Balansräkningen delas upp i två olika delar med tillgångar på den ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan.

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Det betyder att de två sidorna ska vara lika stora och i balans med varandra den dag samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Är tillgångarna större har året gått med vinst och vinsten blir till skuld för företagsägarna.

Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital kallas balansomslutning, eftersom de två sidorna i balansräkningen ska vara i balans.

Formeln för balansräkningen är att dessa två sidor ska ha samma summa:
Tillgångar = Skulder + Eget kapital

Hur gör man balansräkningen? 

För dig som är företagare kan det vara lättare att få professionell hjälp med din bokföring. På så sätt behöver du inte lägga tid på hur man gör en balansräkning. För en del företag kan det vara svårt att inkludera vissa tillgångar i balansräkningen, det kan exempelvis handla om att man äger skog eller fastigheter vars värde att svårt att uppge i balansräkningen.

Få gratis bokföringsofferter

Balansräkning exempel

Nedan är ett exempel på hur en balansräkning kan se ut. 

Anläggningstillgångar

 

Materiella tillgångar

100 000 kr

Finansiella tillgångar: 

60 000 kr

Summa anläggningstillgångar:                     

160 000 kr

Omsättningstillgångar

 

Kassa

30 000 kr

Summa omsättningstillgångar: 

30 000 kr

Summa tillgångar: 

190 000 kr

   

Eget kapital och skulder

 

Eget kapital 

100 000 kr

Banklån

40 000 kr                  

Leverantörsskulder

50 000 kr

   

Summa eget kapital och skulder: 

190 000 kr 

En balansräkning som inte balanserar

Om företagets balansräkning inte får samma summa på vardera sida, det vill säga intäkter och kostnader = tillgångar och skulder. Då innebär det att balansräkningen inte balanserar vilket kan resultera till att företaget exempelvis går med förlust och därmed har för stora skulder. Det kan också innebära att intäkterna är betydligt högre än till exempel skulderna.

Balansomslutning överblick

Balansomslutningen ger bara en bild av företagets tillgångar och skulder och är därför ingen värdering av ett företag. Den ger endast summering av skulder eller tillgångar på en bestämd tidpunkt och säger därför egentligen inte så mycket om hur företagets ekonomiska situation. Likviditet, soliditet, omsättning och räntabilitet är några exempel på nyckeltal som ofta används vid värderingen av ett företag.

Frågor och svar om balansräkning

Vad består en balansräkning av? 

En balansräkning består av tillgångar (materiella och finansiella), eget kapital och skulder. Balansräkningen är en översikt av företagets ekonomiska ställning. 

Är balansräkning och balansrapport samma sak? 

Nej, balansräkning och balansrapport är inte samma sak. Balansräkningen är en övergripande översikt av ett företags ekonomi under en viss tidsperiod medan balansrapporten är med specificerad på en kontonivå. 

Vad heter balansräkning på engelska? 

Balansräkning översätts till balance sheet på engelska.