Balansräkning

En balansräkning är en uppställning av företagets tillgångar, skulder och eget kapital (nettoförmögenhet) och visar företagets förväntade lönsamhet. Balansräkningen kan förenklat sägas vara en sammanställning av företagets resultat- och likviditetsbudgetar. Till skillnad från dessa två, som visar perioder, ger balansräkningen en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation vid en bestämd tidpunkt.

Balansräkningen är, tillsammans med resultaträkningen och kassaflödesräkningen, ett viktigt verktyg för att kunna ge en bild av företagets finansiella läge och samtidigt redovisa vad företaget äger och är skyldigt.

Balansräkningens två delar

Balansräkningen delas upp i två olika delar med tillgångar på den ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan.

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Det betyder att de två sidorna ska vara lika stora och i balans med varandra den dag samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Är tillgångarna större har året gått med vinst och vinsten blir till skuld för ägarna, det vill säga dig.

Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital kallas balansomslutning, eftersom de två sidorna i balansräkningen ska vara i balans.

Huvudformeln för balansräkningen är:
Tillgångar = Skulder + Eget kapital

Överblick med balansomslutning

Balansomslutningen ger bara en bild av företagets tillgångar och skulder och är därför ingen värdering av ett företag. Den ger endast summering av skulder eller tillgångar på en bestämd tidpunkt och säger därför egentligen inte så mycket om hur företagets ekonomiska situation. Likviditet, soliditet, omsättning och räntabilitet är några exempel på nyckeltal som ofta används vid värderingen av ett företag.

Få överblick med balansräkningen

Balansräkningen, resultaträkningen och kassaflödesanalysen utgör grunden i ett företags finansiella rapportering. Som aktieägare i ett företag är det viktigt att förstå hur balansräkningen är strukturerad samt hur den ska läsas och analyseras.

Balansräkningen görs som regel i samband med aktiebolagets årsredovisning och ofta den sista dagen av räkenskapsåret, det vill säga 31 december, om företaget har hela kalenderår som räkenskapsår.