Budget - Vad är en budget? [Ageras]

Vad är en budget?

Att göra en budget innebär att ta fram en prognos över intäkter och kostnader, det vill säga över planerade ekonomiska händelser under kommande räkenskapsperiod. Budgeten ett slags verktyg för att styra företagets ekonomi. Det här görs dels genom att se hur företagets resultat stämmer överens med prognosen, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med planerat utfall, och dels genom att använda budgeten som underlag för beslutsfattning. Det kan ge större kontroll över hur inköp ska hanteras, personal anställas och hur de ekonomiska resurserna fördelas. Många företag budgeterar, det vill säga göra en budget, ofta enskilda projekt och avdelningar var för sig så att man har en marknadsföringsbudget, en lagerbudget, en säljbudget osv.

Det är meningen att en budget ska skapa delaktighet bland medarbetarna och samtidigt göra ansvarsfördelning och roller i organisationen mer tydliga. Samtidigt är budgeten ledningens verktyg till att sätta förväntningar och lägga planer inför kommande period.

Budget som privatperson

Kanske vill du som privatperson eller student, göra en budget för att kunna planera din ekonomi bättre. Hur stor del av inkomsten går till shopping och hur stor del går till mat? För många går en stor del av inkomsterna till att täcka de allra viktigaste kostnaderna.

Att hålla koll på sina kostnader kan både ge en idé om vad du kan spara på och vad du kan kosta på dig. Du kan göra en budget för hushållets totala utgifter eller en som avser en bestämd typ av utgift, t.ex. mat-, hushålls- eller shoppingbudget. När du lagt en budget bör du följa upp resultatet efter hand och se om du spenderar som planerat. Det finns flera onlinetjänster för dig som vill lägga upp en egen budget för att bättre kunna planera din ekonomi.

Varför ska man göra en företagsbudget?

Man skulle kunna säga att ett företags syfte med budgetering oftast är att kunna planera företagets utveckling och framtid bättre, samt att få en uppfattning om vad som skapar lönsamhet för att bättre kunna kontrollera företagets ekonomi. Verkligheten är dock mer komplex och syftet med budgetering beror även på varför ett företag budgeterar och vilken typ av företagsform det har.

Inom redovisning och ekonomistyrning är budget en framtidsprognos som kan delas in i tre delar:

Resultatbudget


Resultatbudgeten är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och vad de betyder för företagets resultat under en viss period, t.ex. en månad. En resultatbudget visar om ett företag går med vinst eller förlust och hur mycket som ska säljas för att täcka företagets kostnader.
 
En resultatbudget består av flera delbudgetar. Delbudgetar för intäkter kan exempelvis vara försäljningsbudget och marknadsbudget. Delbudgetar för kostnader kan exempelvis vara personalbudget, omkostnadsbudget och kapitalbudget.

Det kan vara svårt att uppskatta hur stora intäkterna kommer att bli. I ett företag med säsongvariationer är det extra viktigt att göra resultatbudgeten månad för månad då intäkterna kan variera kraftigt. Det gäller framför allt för intäkter och kostnader som är direkt knutna till intäkterna, exempelvis varukostnader.Likviditetsbudget


Likviditetsbudgeten visar de framtida in- och utbetalningar som företaget förväntar inträffar under ett räkenskapsår. Likviditetsbudgeten är ett verktyg för att få översikt över kassan och visar om pengarna kommer att räcka för att täcka månadens utgifter. Om ett företag har stora intäkter men inbetalningarna inte görs förrän efter räkenskapsåret slut, kan det leda till att det inte finns täckning för utbetalningarna. Likviditetsbudgeten visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga och ska lämna utrymme för oväntade utbetalningar. För att undvika obehagliga överraskningar görs ofta en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten.

Resultatbudgeten kan göras årsvis men det räcker inte för en likviditetsbudget. Det hjälper inte att veta att företaget kommer att ha massor med pengar om ett år om du redan i första kvartalet upptäcker att du inte kan betala nästa månads räkningar. Därför bör du göra likviditetsbudgeten månad för månad.

En balansräkning är en uppställning av företagets tillgångareget kapital och skulder. Balansräkningen kan förenklat sägas vara en sammanställning av företagets resultat- och likviditetsbudgetar och visar företagets förväntade lönsamhet.

Till skillnad från resultat- och likviditetsbudgetarna som visar perioder, ger balansräkningen en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation vid en bestämd tidpunkt.