Kassaflöde

Vad är kassaflöde? 

Kassaflöde är ett företags flöde av in- och utbetalningar under en specifik tidsperiod. När man pratar om kassaflöde är det oftast i samband med att man gör en så kallad kassaflödesanalys. Då analyserar man helt enkelt betalningsströmmarna under en viss tid, oftast brukar det vara räkenskapsåret. 

Positivt kassaflöde vs negativt kassaflöde

  • Positivt kassaflöde: När företaget får in pengar, intäkter utöver vad det kostar att driva självaste verksamheten. 

  • Negativt kassaflöde: När företaget förlorar pengar eller gör investeringar i företaget. 

Få hjälp med ditt företags redovisning!

Varför görs en kassaflödesanalys? 

En kassaflödesanalys ingår i årsredovisningen som visar företagets kassaflöde under ett räkenskapsår. Är det ett större företag krävs det att en kassaflödesanalys lämnas in fyra gånger per år, det vill säga en gång i kvartalet. En kassaflödesanalys är uppdelad i tre/fyra grupper: 

  • Den löpande verksamheten: består av fordringar, varulager, kortfristiga skulder, årets resultat samt justeringar för eventuella avskrivningar. 

  • Investeringsverksamheten: denna grupp består av materiella anläggningstillgångar och investeringar.  

  • Finansieringsverksamheten: består av upptagna lån, amortering på skulder, utbetalning av utdelning, koncernbidrag och nyemission.  

  • Årets kassaflöde är den sista gruppen och kan användas som en kontrolluppgift. Årets kassaflöde är summan av ovanstående grupper, alltså löpande, investering och finansiering. 

Diskonterat kassaflöde

Diskonterat kassaflöde eller nuvärdesmetod för kassaflödesanalys som det också kan benämnas som, är en metod för att räkna ut ett potentiellt pris på de framtida kassaflödena från en aktie. Man omvandlar framtida intäkter och gör en uppskattning och får på så vis ett nuvärde. 

Uppskattningen innebär att en beräkning görs för hur högt kapital som behöver betalas och vilket kapital du förväntas få tillbaka samt tidsaspekten, det vill säga hur lång tid det kommer ta. Alla kontanta transaktioner som görs måste därför räknas om, detta gör man genom att subtrahera alternativkostnaden för kapitalet från nu till det tillfället då kapitalet kommer betalas eller mottas. 

Frågor och svar om kassaflöde

Vad är operativt kassaflöde? 

Operativt kassaflöde är samma sak som kassaflöde från löpande verksamhet, detta kassaflöde omfattar den dagliga verksamheten. 

Vad är direkt metod? 

Den direkta metoden innebär att man kollar på in- och utbetalningar och då räknas kassaflödet baserat på den löpande verksamheten, som den ser ut innan betalda räntor och eventuella inkomstskatter. 

Vad är indirekt metod? 

Den indirekta metoden är den mest populära och baseras på resultaträkningen. Där kollar man på det resultat som redovisas och justerar samtliga poster som inte påverkar kassaflödet, det kan till exempelvis vara avskrivningar och skatt. När den indirekta metoden används ser man den löpande verksamhetens kassaflöde innan den förändras på grund av rörelsekapital. 

Vad är kassaflöde