Kassaflöde

Kassaflöde är ett företags flöde av in- och utbetalningar under en specifik tid. Med andra ord är det flödet av pengar in i och ut från företaget. När man pratar om kassaflöde är det oftast i samband med att man gör en så kallas kassaflödesanalys. Då analyserar man helt enkelt betalningsströmmarna under en viss tid, oftast brukar det vara kvartalsvis.

Varför gör man en kassaflödesanalys? 

Anledningen till varför man gör en kassaflödesanalys är oftast för att man vill se om företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde. I en sådan analys brukar man också titta på om ett positivt kassaflöde också genererar en lägre skuld genom att titta på nyckeltalet skuldsättningsgrad. Om ett företag har ett positivt kassaflöde brukar man också titta på vad företaget gör med det. 

När man analyserar kassaflödet för börsnoterade företag brukar man dela in de olika flödena enligt följande: 

  • Löpande verksamhet - försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager 
  • Investeringsverksamhet - förvärv av anläggningstillgångar och andra former av investeringar 
  • Finansieringsverksamhet – emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av skulder. 

Ett företags kassaflöde kan illustreras på följande sätt: 

Ett enkelt sätt att förstå kassaflödet är att tänka sig en vattenbehållare med en ingång och en utgång framför sig. När man varje kvartal ska göra sin kassaflödesanalys stänger man igen både in- och utgången och tittar hur mycket som finns kvar vi behållaren. Är det helt tomt? Är den rejält fylld – och vad ska man i så fall göra med de resterande pengarna? Kan de användas till investeringar för att utveckla verksamheten eller vill man ge utdelning till aktieägare? Detta är frågor som kan komma upp vid en kassaflödesanalys.