Redovisning: hitta en expert och få hjälp med din redovisning

Gratis offerter för redovisningstjänster - lätt och utan förpliktelser

Det är inte alltid lätt att som företagare sköta redovisningen på egen hand. Balansrapporten måste gå ihop och så är det ju det där med resultatrapporten. Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och även vissa handelsbolag ska enligt svensk skattelagstiftning sammanställa räkenskapsåret i en offentlig årsredovisning. För att det här ska bli rätt utfört är det allra bäst om du anlitar en auktoriserad specialist som har den branschkunskap som behövs för att upprätta en felfri redovisning.

Ageras tillhandahåller ett professionellt nätverk av ekonomiska specialister som kan hjälpa dig med de här delarna. Vi förmedlar exakt de tjänster du har behov av och sammankopplar dig med flera proffs som ser till att redovisningen sker i enlighet med god redovisningssed och upprättas med den praxis som krävs för att det ska bli korrekt. Inom 48 timmar kan du motta offerter från upp emot 3 redovisningskunniga ekonomer – utan kostnad och utan förpliktelser. Fyll i uppgifter kring uppdraget i boxen på sidan så återkommer vi med offerter.

Så fungerar Ageras

Beskriv ditt företags behov i formuläret här intill.

Inom 48 timmar får du preliminära offerter från tre redovisningsspecialister som vi matchar dig med.

Jämför offerterna och välj den av våra finansiella experter som passar dina behov bäst.

Få erbjudande från 3 redovisningskonsulter
Gratis, oförpliktigat & inom 48 timmar
Ageras får kontakta mig via e-mail

Rätt hjälpmedel – korrekta beräkningar

En duktig expert jobbar alltid med de datorprogram som krävs för att de här uppgifterna sammanställs och räknas ut på ett korrekt sätt. Resultaträkningen är en sammanställning av företagets kostnader och intäkter under räkenskapsåret. Balansräkningen visar bolagets tillgångar, kapital och skulder.

Konsulter med rätt erfarenhet och kompetens

Redovisaren måste ha erfarenhet för att kunna ge en rättvisande bild av hur verksamheten ser ut. Förvaltningsberättelsen är en översikt och här återges det som inte går att få in i balans- och resultaträkningen. Det kan vara betydelsefulla händelser i företaget samt utvecklingen under året.

En specialist vet hur man värderar företaget

Det är viktigt att den person som tar hand om räkenskaperna har god branschkunskap. Ett företags noter är information om hur bland annat skulder och tillgångar värderas. Här redovisas även hur nedskrivningar och avskrivningar utförts, samt vilket anskaffningsvärde de eventuella avskrivningarna hade.

Det finns många duktiga redovisningskonsulter där ute.

Vad är redovisning?

Begreppet redovisning betyder dokumentation av ett företags information. Redovisning av ett företag innebär att ekonomisk information sammanställs och dokumenteras. Hit hör bland annat den löpande bokföringen, bokslut, årsredovisning och information gällande företagets affärshändelser.

Redovisningen ska upprättas så att företagets interna och externa intressenter får all information som de behöver. Den interna redovisningen är den mest omfattande och förser de som arbetar i företaget med information om företaget. Den externa redovisningen syftar till att ge information om ställning och resultat under en bestämd period. Den externa redovisningen är reglerad i lagen och faller bland annat under årsredovisningslagen och bokföringslagen.

Skillnaden mellan redovisning och exempelvis bokföring är att redovisning är ett vidare begrepp. Här ska fler saker än företagets affärshändelser redogöras för. Deklarationer, och rapportering finns bl.a. med i en redovisning. Den externa redovisningen tillhandahåller information till aktieägare, investerare, långivare, analytiker och till Skatteverket.

I större företag kallar man ofta den här redovisningen för revision. Här granskar en oberoende revisor redovisningen och avgör då om den ger en rättvisande bild av verksamheten. Kraven på hur ett företag ska redovisas varierar. Det beror i första hand på företagsformen och dess omfattning. Men gemensamt för alla är att företagets affärshändelser ska registreras i den externa redovisningen så att alla intressenter kan ta del av företagets utveckling. All redovisning ska ske enligt god redovisningssed och exakt vad det innebär är det i slutänden Bokföringsnämnden som har ansvar för. Det här normsystemet kallas i Sverige för REKO. Det står för svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.

Pris för redovisningstjänster

Vad en ekonomibyrå eller en redovisningskonsult tar betalt för sina tjänster varierar mycket. En del byråer har färdiga paket i olika storlekar där varierande tjänster ingår. Du tar det paket som passar dig utifrån det antal verifikationer du har per år och hur mycket du omsätter. De flesta tar dock en timpenning för sitt jobb och kan på ett ungefär uppskatta kostnaden när de ser vilken storlek ditt företag har. Du får en preliminär offert och vet ungefär vad din månatliga kostnad för tjänsten blir.

Glöm inte bort att redovisningar och löpande bokföring är avdragsgilla och du kan alltså dra av kostnaden för tjänsten i din bokföring.Vilken typ på av debitering för tjänsterna din bokföringsbyrå än har, brukar vissa kostnader inte ingå i timpenningen utan bekostas enskilt. Det handlar oftast om årsredovisning, bokslut och deklaration.

Även här kan det se olika ut om redovisningsspecialisten tar betalt per tjänst eller med en timpenning. När vi matchar dig med en konsult som kan hjälpa dig med redovisning ser vi till att det är så ekonomiskt fördelaktigt för dig som det går. Samtidigt vet vi att du får kvalitet och ett urval av auktoriserade experter som passar just din verksamhet. Eftersom vi främjar transparent prissättning får du redan från början en bra överblick för vilka kostnader som tjänsten medför och det blir enkelt för dig att ta ställning till om det här är en rimlig kostnad för ditt företag. Vad du sist och slutligen behöver beror på vad du gör i din verksamhet.

Jobbar du med export och internationell handel är bokföringen mer komplex. Detsamma gäller om du expanderar och ska ta in nya delägare i företaget. Har du enskild firma och kanske jobbar med att dela med dig av dina expertkunskaper som konsult, eller driver en liten familjerörelse, blir bokföringen enklare och därmed också billigare.

Alla aktiebolag ska skicka in en årsredogörelse och den som avstår från detta eller gör fel riskerar en bot om minst 20 000 kronor eller gör sig skyldig till bokföringsbrott. Årsredovisningen ska alltid vara inlämnad senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Bolagsverket skickar ut en påminnelse ungefär en månad innan sista inlämningsdatum om du inte redan skickat in den. Mindre bolag kan göra en förenklad version och årsredovisningen ska sedan skickas in till Bolagsverket. Det är dock en stor fördel om årsredovisningen lämnas in i god tid, eftersom det då finns utrymme för rättelser och tillägg om det skulle behövas. Sedan 2018 kan företagets årsredovisning skickas in digitalt.

För alla som gör momsredovisning i skattedjungeln

I löpande bokföring ska alltid moms redovisas betalas in på ditt skattekonto enligt den överenskommelse du har med Skatteverket. Det kan vara en gång per år, kvartalsvis, eller i vissa fall varje månad. Reglerna gäller både vid redovisning för handelsbolag och vid redovisning för mindre företag. Momsens storlek beror på vilken bransch du arbetar inom samt vilka varor du köper in eller handlar med i ditt företag.

Redovisning för enskild firma och större bolag

Redovisningen måste göras enligt regelverk och utifrån företagets löpande bokföring, oavsett om du har en rörelse som är en ekonomisk förening, ett handelsbolag eller aktiebolag. Ofta kan det vara lönsamt att lämna bort redovisning och bokföring till någon som har rätt utbildning och som från början gör det på rätt sätt. Du som företagare får loss mer tid till företagets kärnverksamhet och slipper brottas med det administrativa.

För dig med varierande inkomster under året

När ett företags intäkter beräknas gör man också en beräkning på hur mycket skatt som ska betalas in per månad. Skatten är baserad på den förväntade inkomsten och det innebär att budgeten måste gås igenom i början av inkomståret och eventuellt överskott räknas ut. Det här kan vara svårt att räkna ut själv om inkomsterna inte är jämnt spridda över året och en expert på ämnet kan då vara till stor hjälp.

Vad är extern redovisning?

Extern redovisning är den redovisning som görs med syfte att informera ett företags externa intressenter. Redovisning görs huvudsakligen med syfte informera ett företags interna samt externa intressenter om företagets verksamhet och situation. Det är den externa redovisningen som ger denna information till intressenter utanför företaget, dvs. de som inte arbetar på företaget men av andra olika anledningar har intresse av företagets resultat och verksamhet. Det kan till exempel vara aktieägare, investerare, analytiker eller Skatteverket.

Civillagstiftningen och skattelagstiftningen reglerar vilken typ av information samt när den ska lämnas till de externa intressenterna. Under civillagstiftningen faller Bokföringslagen (1999:1078) och Årsredovisningslagen (1995:1554) som bland annat reglerar innehållet i delårsrapporter och årsredovisningen och när de ska lämnas in.

Innehållet i den externa redovisningen

Innehållet i den externa redovisningen är lagligt reglerad och därför kan utformningen se väldigt standardiserad ut om man kikar på olika företags rapporter. Mer specifikt så innehåller den bokföringenårsredovisningen och en balansräkning. Ibland ingår även koncernredovisningen. Denna ska sedan mynna ut i en resultaträkning och en balansräkning och ibland även en kassaflödesanalys.

Förutom skillnaden att den interna redovisningen är riktad till de interna intressenterna och den externa redovisningen är riktad till de externa intressenterna så finns det andra skillnader mellan de två olika rapporterna. Den främsta skillnaden är att innehåller och upprättandet i den externa redovisningen styrs av lag medan det inte finns någon lagstiftad reglering för den interna redovisningen. Med det menas att man själv får bestämma hur den interna redovisningen ska utformas och vad den ska innehålla. Ibland slås även dessa två ihop till en redovisning istället för att hålla de två rapporterna separata. Då är det en del av rapporten vars utformning och innehåll är lagligt reglerad samt en mer fri del.

Hur upprättar man den externa redovisningen

Upprättandet av den externa redovisningen är en pågående process där man kontinuerligt under året samlar in information, rapporter och ekonomisk data. All denna information är historisk vilket innebär att det omfattar ekonomiska händelser som redan inträffat. Detsamma gäller för den interna redovisningen. Den externa redovisningen görs årsvis men för börsnoterade företag finns krav om kvartalsvis rapportering.

Delar i företaget där redovisning ingår

Olika typer av redovisningar är en del av ditt företag. Det berör allt från hanteringen av de löpande verifikationerna till revisionsberättelser och årsstämmor. Även för ett litet företag är det här en komplex process och det kan var en stor fördel att anlita någon att göra det, så att du istället kan fokusera på kärnverksamheten i din firma. Olika kategorier där redovisning ingår är bland annat:

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen är en sammanställning av revisorernas granskning av bokslutet. De uppgifter som revisorn samlar är de som sedan ger den rättvisande bilden av verksamheten och det är därför viktigt att redovisningen av bokslutet alltid är korrekt.
Årsredovisning
I en årsredovisning ska aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar redogöra för resultaträkning, balansräkning och en förvaltningsberättelse ska även ingå. För större företag måste också årsredovisningen innehålla en finansieringsanalys. Det är vanligt att bolag i större storlek måste ge utförligare information om företagets verksamhet och dess organisation.
Inkomster och utgifter
I din verksamhet uppstår både utgifter och inkomster löpande. Detta kallas debet och kredit och ska hela tiden registreras och föras in i ett bokföringssystem. En professionell konsult använder sig av avancerade bokföringsprogram där sedan årsredovisningar och bokslut snabbt kan räknas fram vid behov.
Företagsanalys
Ett företag med hög omsättning och lån kan med stor fördel analyseras. På det sättet kan man se bortom siffrorna och ta reda på hur företaget egentligen mår. Den vanligaste formen av företagsanalys är att analysera de ekonomiska redovisningarna; det vill säga balans- och resultaträkning.
Bokföring
För att korrekta årsredovisningar och årsbokslut ska kunna upprättas måste den löpande bokföringen ha skötts korrekt. Verifikationer ska bokföras efter datum och moms ska registreras. I större företag, som exempelvis sysslar med produktion i stor skala, är bokföringen än mer komplex och det krävs ofta en redovisningskonsult på heltid för att sköta bokföringen.
Extern redovisning
Den externa redovisningen finns till för att allmänheten, aktieägare och myndigheter ska få en inblick i ett företags verksamhet. I en extern redovisning ingår balansräkning, årsredovisning och bokföring.

Offerter från flera redovisningsbyråer ger fördelaktig översikt av marknaden

Ageras har specialiserat sig på att förmedla uppdrag inom ekonomi. Vårt nätverk av redovisningskonsulter är Nordens största vilket gör det möjligt att förse kunden med offerter från redovisningsbyråer av hög kvalitet. Vi ser till att våra kunder får offerter från upp till 3 redovisningskonsulter - villiga att ta sig an ditt uppdrag. Det enda du behöver göra är att fylla i boxen på sidan och vänta på att förslagen trillar in.

Letar du efter en annan tjänst än de som är listade ovan?
Klicka här och berätta hur vi kan hjälpa dig