Nyckeltal

När man analyserar nyckeltal i företagsekonomirelaterade sammanhang tittar man på siffror och procentsatser som kan tala om affärsverksamhetens status. Nyckeltalen kan tala om hur det går för organisationen i sin helhet men också belysa olika delars framgång. 

Nyckeltal är inte positiva eller negativa i sig själva utan bör ses i relativa termer. För att veta hur ett tal ska förstås måste man veta hur man ska läsa och analysera det inom den specifika branschens kontext. Det kan man bl.a.göra  genom att benchmarka med tidigare perioder eller andra företag. 

I års- delårs- och kvartalsrapporter ges nyckeltalen ofta stor plats då de är användbara för den som är intresserad av ett företags framtid. Nyckeltal används även i stor utsträckning internt som underlag för nya strategier och framtida mål.

Hjälp med redovisning eller beräkning av nyckeltal i din verksamhet? Ageras hittar en specialiserad redovisningskonsult som passar dina behov. 

Klicka här för kostnadsfria offerter

Nyckeltal används bland annat:

  • Som beslutsunderlag
  • För att sätta budget och verksamhetsmål
  • För att kunna se hur företaget som helhet mår
  • För att se vilka delar av verksamheten som går bättre/sämre.
  • För att se vilka åtgärder man kan/vill/bör ta för att stärka företagets position och konkurrenskraft.

Vanliga nyckeltal

Trots att termen nyckeltal i sig självt kan klinga lite unikt så finns det många tal som kan komma att kallas nyckeltal. Företag väljer, beroende på vad deras verksamhet sysslar med, vilka nyckeltal de använder sig av. I årsredovisningar brukar dock nästan alltid resultat såsom vinstmarginal, likviditet, soliditet m.fl. tas upp.

Likviditet är ett mått på någons kortsiktiga förmåga att betala sina räkningar och skulder och förmågan att omvandla tillgångar till kontakter. Ett företag med likviditetsproblem har för lite pengar på banken och får därmed svårt att betala sina räkningar och kortfristiga skulder. Detta kan uppstå trots hög omsättning och stora tillgångar. Mer om likviditet finner du här.

Rörelseresultat, eller EBIT som det ofta kallas, är en förkortning av engelskans ”earnings before interest and taxes” och är ett av företagsekonomins viktigaste nyckeltal. Rörelseresultatet är summan av de intäkter som genererats från företagets ordinarie verksamhet och visar företagets ordinarie verksamhets lönsamhetspotential. Med ordinarie verksamhet menas att man utelämnar eventuella oregelbundna intäkter såsom ränteintäkter eller försäljning av mark och byggnader för att istället se hur kärnverksamheten fungerar. Detta tal är viktigt för att någon skall vilja investera i företaget. EBIT påvisar även företagets sannolikhet att överleva i det långa loppet. Skulle rörelseresultatet vara dåligt kan det vara ett tecken på att någonting måste förändras i företaget.

Eget kapital är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder. Det egna kapitalet utgörs av vinsten efter aktieutdelning och insatt kapital. Man kan säga att det egna kapitalet talar om vilka medel företaget har att röra sig med. Det egna kapitalet ökar om verksamheten går bra och minskar om den går dåligt. 

Avkastning på eget kapital talar om hur stor tillväxten är på det egna kapitalet. Genom att titta på det egna kapitalet kan man se hur mycket aktieägarna tjänat på att placera sina pengar i företaget. Denna procentsats skall vara högre än bankräntan för att investeringen skall anses vara lönsam eftersom man tar en större risk av att investera i ett bolag, jämfört med att placera pengarna på ett sparkonto. Avkastning på eget kapital är en procentsats som man får fram genom att dividera nettoresultatet med justerat eget kapital och gångra resultatet med 100.

P/E-tal (Price per earning) talar om hur högt ett företag är värderat i förhållande till vinsten. P/E-tal används för att jämföra och värdera företag inom samma bransch och därmed kunna avgöra hur företaget går i förhållande till andra liknande bolag samt vilka tillväxtutsikter företaget har. Ett P/E-tal räknas ut genom att dela den aktuella aktiekursen med nettovinst per aktie.

Soliditet är ett mått på hur mycket av tillgångarna har finansierats med hjälp av det egna kapitalet. Soliditet kan räknas ut genom att dela det egna kapitalet på tillgångarna och multiplicera med hundra. När företaget delar ut pengar eller tar lån minskar soliditeten medan vinst, amortering eller kapitaltillskott får soliditeten att öka.

Vem har nytta av nyckeltal?

Nyckeltal är först och främst intressant för ägare och investerare för att förstå hur företaget mår. Investerare har möjlighet att få en överblick över hur ett företag presterar i förhållande till de övriga i branschen, eller hur det går för branschen som helhet. Statistiska centralbyrån har nyckeltal från olika branscher som går att använda för att jämföra resultat från företag inom samma bransch. Det är också intressant för ekonomiavdelningen, ledningsgruppen, HR-avdelningen, marknadsavdelningen, försäljningsavdelningen och många andra avdelningar. Dock brukar olika nyckeltal vara intressanta för olika avdelningar.