Amortering

När du betalar av en skuld till banken består betalningen av både ränta och amortering. Amortering är det belopp som dras av på skulden. Räntan är däremot den procentuella avgift som du betalar till banken vid varje betalningstillfälle.

När du lånar pengar lägger du och långivaren samtidigt upp en amorteringsplan, det vill säga en översikt över hur mycket du ska betala tillbaka och när. Ju fler år lånet löper på desto lägre blir varje månadsbetalning men samtidigt ökar den totala räntekostnaden.

Amorteringsfritt lån

Vid ett amorteringsfritt lån görs inga avbetalningar på skulden utan det betalas bara ränta under lånets löptid. Hela skulden betalas först vid löptidens slut eller när annan typ av avbetalning avtalats med långivaren.

Rak amortering eller annuitet?

De vanligaste typerna av amortering är rak amortering och annuitetslån.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar tillbaka en lika stor summa vid varje betalningstillfälle tills hela lånet är betalt. Eftersom amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle minskar lånet kontinuerligt och eftersom lånet minskar, blir räntan lägre och därmed minskar kostnaden för lånet med tiden. Rak amortering har en lägre räntekostnad än annuitetslån och är väldigt vanligt vid bolån.

Exempel
Rak amortering betyder att lånesumman divideras med antalet betalningstillfällen.
Ett lån som betalas av på 4 år med avbetalning varje månad ger 48 avbetalningar (4x12).
Lånesumman på 50 000 kr divideras med 48 och amorteringen blir i det här fallet 1042 kr per månad (50 000/48).

Annuitet

Med ett annuitetslån betalas samma belopp, bestående av både ränta och amortering, vid varje betalningstillfälle. Beloppet består i början av en större del ränta men allteftersom lånet minskar och blir räntan lägre stiger amorteringsdelen och du amorterar mer och mer på lånet.

För att beloppet ska vara konstant förutsätter det att räntan är det samma under hela låneperioden. Om räntan ändras kan långivaren välja mellan att samma summa ska betalas (falsk annuitet) eller att räkna om återbetalningen (äkta annuitet).

Falsk annuitet
Beloppet som betalas tillbaka är lika stort oavsett om räntan höjs eller sjunker. Om räntan höjs betyder det att räntekostnaden ökar samtidigt som amorteringen minskar och att lånet inte kommer att vara återbetalt som planerat utan att lånetiden måste förlängas. Om räntan sjunker kommer lånet däremot att vara återbetalt innan löptidens slut.

Äkta annuitet (ändrad annuitet)
Beloppet justeras beroende på om räntan höjs eller sjunker. Antalet betalningstillfällen är de samma men beloppet varierar. Om räntan stiger ökar beloppet och tvärtom.

Beräkna din amortering

Här kan du beräkna ditt bolån både som annuitetslån och med rak amortering.