Regeringskansliet publicerade i slutet av juni de nya lagarna och förordningarna som trädde i kraft nu vid halvårsskiftet 2017. Vi har i denna artikel sammanfattat några av de många tilläggen och ändringarna. Hela rapporten kan läsas i sin helhet på regeringskansliets hemsida här: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2017.  

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad el

Goda nyheter för alla er som producerar och konsumerar er egna solenergi. Nu har nämligen energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på den plats där den också förbrukas sänkts. Skatten har nu sänkts till 0,5 öre per kilowattimme vilket innebär en sänkning med över 98 %. Ändringen trädde i kraft den 1 juli i år och du kan få skattebefrielsen genom att göra avdrag för energiskatt på el.

Ändring i Skatteförfarandelagen (2011:1244)

En ändring har gjorts i skatteförfarandelagen (2011:1244) med syfte att förstärka konkurrensen på lika villkor i kontantbranschen. Ändringen har gjort att näringsidkare utan så kallat fast driftställe i Sverige nu måste använda certifierat kassaregister, likt andra näringsidkare. Förut kunde nämligen de utan fast driftställe bli undantagna denna skyldighet. Nu ska samma villkor alltså gälla för alla med syftet om att stärka konkurrens på lika villkor i branschen.

Ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Denna lagändring trädde i kraft den 1 juni som innebär att EU:s direktiv gällde jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto nu träder i kraft i svensk lag. Syftet med direktivet och ändringarna i svensk lag är att det ska bli enklare att jämföra de olika avgifter som idag tas ut för konsumenters betalkonton och betaltjänster som är kopplade till dem. Det ska i och med lagändringen också bli enklare att byta betalkonto mellan de olika aktörerna som erbjuder denna tjänst.

Ny straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri

VI har tidigare skrivit en hel del om bedrägerier med bluffakturor som har varit ett ökande problem i samhället de senaste åren. I och med detta har man nu infört en straffbestämmelse om just grovt fordringsbedrägeri i brottsbalken vilket innebär att det nu är straffbart att ”…i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare.” (regeringskansliet). Straffet för detta är fängelse i som lägst 6 månader och som högst 6 år.

Läs vår artikel om bluffakturor här: Allt du behöver veta om bluffakturor

Ny lag om personnamn (2016:1013)

Den första juli i år trädde en helt ny lag i kraft gällande personnamn. Den nya lagen ger fler valmöjligheter än tidigare och det blir nu ännu enklare att själv välja hela sitt namn. Sedan tidgare har föräldrarna tilll ett nyfött barn själva ansökt om barnets för- och efternamn men från och med nu kan barnet få dubbelt efternamn om så önskas. Möjligheten till dubbelt efternamn kommer även att gälla vuxna så är det någon där ute som önskar ändra till dubbelt efternamn är det nu fritt fram. Den nya lagen ger också möjlighet till att ändra sitt för- och/eller efternamn flera gånger, vilket det tidigare fanns en del hinder kring. Man kommer vidare alltid att kunna ändra tillbaka till ett efternamn som man tidigare burit. Ytterligare en nyhet är att Skatteverket nu blir ensam myndighet att ha hand om ansökningar om namn, så det är dit du ska höra av dig om du vill göra ett namnbyte!

Förbättrade förutsättningar för att skicka viktiga meddelanden till allmänheten

Den 1 juli trädde även en ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation i kraft, vilket innebär förbättrade förutsättningar att kommunicera viktiga meddelanden till allmänheten. Tidigare har varnings- och informationssystemet inkluderat meddelande i radio och tv samt utomhusvarning. Du kanske även har hört att det på senaste tiden varit möjligt att kontakta allmänheten genom fasta telefoner och mobiltelefoner som har registrerad adress i ett område som är drabbad av en olycka där man önskar informera eller varna.

Den lagändring som nu gjorts innebär att denna form av kommunikation till mobiltelefoner ska bli ännu enklare. Nu ska man kunna kommunicera viktiga meddelanden till allmänheten till mobiltelefoner som använts i det drabbade området. I och med detta blir även mobiloperatörerna skyldiga till att avgiftsfritt förmedla dessa meddelanden och får genom denna skyldighet också rätt till att behandla uppgifter om mobiltelefoners position.

Innehåll

Få 3 offerter