Kassaregister

Vad är kassaregister?

Kassaregister åsyftar en terminal eller ett system för hantering och dokumentering av kontantbetalning. De är numera avgörande för att företagare ska kunna leva upp till de bokföringsmässiga krav som ställs. När det kommer till dessa register så är kontant synonymt med pengar och bör därför inte tolkas som att de enbart används i samband med fysiska kontanter, utan används även i samband med såväl kortbetalning som överföringar med Swish. I Sverige så är det i de flesta fall obligatoriskt för den som yrkesmässigt säljer varor eller tjänster att ha ett godkänt kassaregister. Den nuvarande gränsen för krav på kassaregister ligger på fyra prisbasbelopp.

Då tanken bakom kassaregister är att de ska säkerställa fullgod dokumentation över transaktioner så måste kassaregistret dokumentera samtliga registreringar och även spara så kallad behandlingshistorik som visar huruvida inställningar har ändrats. Utöver detta så måste det vara tillverkardeklarerat och anslutet till en certifierat kontrollenhet i ett certifierat kontrollsystem. Det är i slutändan Skatteverket som avgör huruvida ett kassaregister är godkänt för bruk.

Vilka krav ska ett kassaregister uppfylla?

Trots detta är det inte all verksamhet som faller inom kraven på kassaregister. Verksamhet av ringa omfattning, distans- och hemförsäljning, taxiverksamhet, automatiserad och obemannad försäljning och viss spelverksamhet är exempel på verksamheter som är undantagna. I särskilda fall man kan man även ansöka hos Skatteverket och specifikt undantag om skyldigheten skulle anses vara oskälig, men detta är ett på det stora hela ovanligt undantag.

Det finns ett flertal företag som tillhandahåller godkända och certifierade kassaregister. Eftersom det är kassaregistrets förmåga att framställa rättvisande kassakvitton och rapporter så är det i stor utsträckning faktisk funktion och produktdokumentation som avgöra huruvida det är godkänt. Detta innebär att det är ganska svårt att på egen hand bekräfta att ett visst kassaregister lever upp till de lagenliga kraven. Är man osäker på huruvida ett visst kassaregister lever upp till kraven så är det enklast att helt enkelt kontakta Skatteverket.

Relaterade ord