Den populära investeringsstrategin SRI (Sustainable, Responsible and Impact investing) får oss att placera våra pengar allt mer i ansvarsfulla investeringar. Med ansvarsfulla investeringar placeras pengar med mål av att uppnå ekonomisk avkastning samt sociala, etiska och miljömässiga förändringar i samhället. SRI innebär också att man undviker att investera i vapen, tobak samt andra oetiska verksamheter. SRI handlar med andra ord om att investera så etiskt som möjligt, med hänsyn till miljön, mänsklig välfärd och kommande generationer samtidigt som man är vinstsökande.

SRI fokuserade under många år på vilka industrier och företag man borde undvika att investera i, istället för vilka man borde satsa på. Kritiker menar dock på att undvikandet av dessa bolag ger mindre genomslagskraft än att faktiskt investera i dem. Man menar på att genom att investera i icke SRI klassade bolag får man möjlighet att faktiskt påverka beslut och kan exempelvis rösta för och förespråka miljövänligare åtgärder eller en mer ansvarsfull företagsstrategi.

Att investera i SRI

När du skall göra din investering måste du först ta ställning till vilka typer av fonder du vill investera i. Fondtyperna brukar delas in i tre sorters SRI fonder. Klimat och miljövänliga initiativ siktar på hållbarhet och bevarandet av naturresurser. Socialt ansvarsfulla fonder kan exempelvis handla om mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor eller jämställdhetsfrågor. Tredje och sista investeringsalternativet som handlar om påverkan och kan röra aktieägares rättigheter inom en organisation. Hållbarhetsprofilen.se har tillsammans med sina medlemmar och SWESIF listat ansvarsfulla, hållbara och etiska fonder med särskilda hållbarhetskriterier.

Ta hjälp av investeringsprinciper

PRI är en är en ledande organisation inom ansvarsfull investering och arbetar för att öka medvetenheten kring SRI. PRI har för detta ändamål utformat riktlinjer för hur man gör en ansvarsfull investering:

 1. Beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter vid investerings/placeringsbeslut.
 2. Va en aktiv ägare genom att inkludera miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i det dagliga arbetet.
 3. Förespråka en transparens kring miljö-, samhälls- och ägarfrågor hos företagen som är avsedda att förvalta och använda investeringar.
 4. Arbeta aktivt för att PRIs principer efterföljs i finansbranschen.
 5. Arbeta tillsammans för att se till att principerna följs.
 6. Redovisa det arbete som görs samt hur långt processen är gången så att andra kan se hur principerna följs.

Källa: PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar.

Innan du bestämmer dig för att investera i en SRI fond bör du vara medveten om de för och nackdelar som finns. Vi har listat dem nedan så att du kan skapa dig en bättre överblick och ett bättre beslutsfattarunderlag.

Fördelar med SRI

 • Det är lönsamt: Idag finns många möjligheter att investera i SRI och det finns investeringsmöjligheter med både hög och låg risk.
 • Genom att investera i hållbar utveckling gör du som investerare långsiktiga investeringar istället för att göra en kortsiktig investering.
 • Hållbara investeringar kan skapa en fördel gentemot konkurrenter
 • Gröna investeringar tenderar att dra till sig positiv medieexponering samt leda till bra stämning och motivation bland medarbetarna.

Nackdelar med SRI

 • Människor har olika uppfattning om vad som är etiskt rätt eller vad som innebär socialt ansvarstagande. Vid sidan av PRIs investeringsprinciper finns det inte riktigt några regler kring vad som klassas som en socialt ansvarsfull investering. Det gör att investerare själva måste ta ställning till huruvida deras investering är en SRI investering eller ej samt göra sin egen förundersökning.
 • Etiska fonder och hållbarhetsfonder har många gånger högre avgifter än konventionella fonder.

Läs på om fonderna ordentligt innan du väljer att investera. Se också till att känna dig säker med de kapitalförvaltare du väljer. Kvalitén och resten av innehållet skall inte vara sämre än andra investeringslösningar. Och som med alla investeringar – Lägg inte alla ägg i en och samma korg. Vill du ha hjälp med investeringen? Ta kontakt med en ekonomisk rådgivare.

Innehåll

Få 3 offerter