Vi är redan några veckor in på 2017 och de flesta utav av oss har börjat komma in i vardagen och nya rutiner efter julledigheten. Det är nu vi har möjlighet att reda ut spelplanen för 2017 och sätta upp mål och visioner med det nya året. Regeringen publicerade strax innan nyår information om nya lagar och förordningar som trädde i kraft vid årsskiftet. Har du inte redan kikat in dessa kan det vara god tid att göra det för att se vad som kan ha förändrats inom just det området som du är verksam. Vi har nedan listat en kort sammanfattning av några lagar och förordningar som behandlar förändringar om skärpta krav om lönekartläggning, förändrade skiktgränser för statlig inkomstskatt, sänkt arbetsgivaravgift, nya regler gällande tidigare års underskott samt skärpta krav på mångfalds- och hållbarhetsrapportering inom stora företag. En komplett sammanställning av de nya lagarna och förordningarna finns att ladda ner från Regeringens hemsida via denna länk

Sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag genom ’växa-stöd’

Ett tillfälligt så kallat växa-stöd har vid årsskiftet införts som gör det möjligt för enmansföretag att få lägre arbetsgivaravgift för deras första anställda medarbetare. Reglerna innebär att du som företagare under de första tolv månaderna endast behöver betala ålderspensionsavgift 10,21% enligt socialavgiftslagen på din anställdas ersättning. Denna regel gäller endast enmansföretag som anställt sin första medarbetare efter den 31 Mars 2016 och gränsen för ersättningen går vid 25 000 kr. Det finns också ett krav på att anställningen ska omfatta en arbetstid på 20 timmar per vecka i minst 3 månader. Om månadslönen för den anställda alltså är 25 000 kr så kan den maximala nedsättningen av arbetsgivaravgifter alltså bli upp till 63 630 kr för ett år ((31,42%-10,21%)*25 000kr*12 månader). Lagen är temporär och gäller fram till 2021. Läs mer om 'växa-stödet' på Skatteverkets hemsida

Nya skiktgränser för statlig inkomstskatt

För varje nytt kalenderår presenterar Skatteverket nya uppdaterade skattetabeller. I och med att vi i Sverige har progressiv skatteberäkning, ökar skattesatsen för varje inkomstskikt. Skiktgränserna för statlig inkomstskatt uppräknas i sin tur med förändring av konsumentprisindex (KPI) + en procentenhet för beskattningsåret. För 2017 beräknas därmed den nedre skiktgränsen till 438 900 kr och den övre till 638 500 kr. Mer information om skatt, företagsskatt, inkomstskatt och skattetabeller finner du här. 2017 års skattetabeller finner du på Skatteverkets hemsida.

Nya regler gällande tidigare års underskott

Den 1 januari i år trädde även en ändring i inkomstskattelagen i kraft som innebär en förändring gällande tidigare års underskott samt beloppsspärren i vissa kapitaltillskottssituationer. I situationer där ett kapitaltillskott helt eller delvis tillfört en ägarförändring och förvärvaren fått en tillgång av särskilt värde, kommer de nya reglerna att gälla. 

Skärpta krav på hållbarhets- och mångfaldsrapportering inom stora företag

Baserat på ett EU-direktiv införs nu rapporteringskrav för stora företag inom områdena hållbarhet och mångfald med en förhoppning om mer transparens inom detta område. Mer specifikt innebär detta att företag måste rapportera och upplysa om hur de arbetar med frågor så som mänskliga rättigheter, miljö och motverkande av korruption. För stora noterade bolag krävs det också att styrelsens mångfaldspolicy gällande frågor så som kön, ålder och utbildning inkluderas i bolagsstyrningsrapporten. 

Skärpta regler om lönekartläggning

En ändring i diskrimineringslagen innebär att företag nu får skärpta regler gällande kartläggning av löner och andra anställningsvillkor för sina anställda. Tidigare har kravet inneburit att företag med fler än 25 anställda måste göra en kartläggning av bland annat löner var tredje år. Från och med 1 januari i år, skärps dock denna regel till att gälla alla företag med fler än 10 anställda, som hädanefter måste göra en kartläggning varje år. Kravet om kartläggning innebär att företag måste kunna visa hur de arbetar med att minska risken för diskriminering av löner och andra arbetsförhållanden och villkor så som rekrytering, befordran och kompetensutveckling. Det blir också tydligare krav på hur arbetsgivare ska arbeta med aktiva och förebyggande åtgärder för att minimera risken för olika typer av diskriminering i verksamheten. Med aktiva åtgärder menas i detta fall att arbetsgivare måste arbeta systematiskt med dessa frågor och mer specifikt:

  1. Aktivt undersöka risker för diskriminering
  2. Analysera underliggande orsaker till eventuella upptäckta risker för diskriminering
  3. Vidta förebyggande åtgärder mot diskriminering
  4. Arbeta med uppföljning och utvärdering av arbetet mot diskriminering på arbetsplatsen

Lönehantering är något som en del företag väljer att outsourca till en extern löneadministratör eller redovisningskonsult. Det finns många fördelar med att outsourca denna administration. Bland annat slipper man oroa sig för att känsliga personaluppgifter läcker ut samtidigt som löneutbetalningen blir säkrare eftersom risken att löneutbetalaren av någon anledning är frånvarande minskar. En tredje viktig del är att byråer som dagligen arbetar med löner ständigt är uppdaterade kring lagar och regler. Det gör att man som företagsledare kan vara trygg med att löneadministratören betalar rätt lön och skatt för medarbetarna. Nedan följer några av de bitar som en löneadministratör eller redovisningskonsult kan hjälpa dig och ditt företag med:

  • Oregelbundna lönepåverkare så som sjukfrånvaro, semesterersättning, VAB, övertid och OB-tillägg
  • Kontroll av skattesatser och sociala avgifter
  • Reseräkningar och traktamente
  • Upprättande av personalregister
  • Bokföringsunderlag
  • Pensionsfrågor

Behöver du hjälp med dessa frågor eller av annan anledning behöver få kontakt med en redovisningskonsult? Beskriv ditt ärende på Ageras hemsida och få förslag på upp till tre kontakter nära dig.

 

Innehåll

Få 3 offerter