Är det dags att byta revisor i ditt företag? Det är ingen särskilt krånglig process, men det finns en del regler att hålla kolla på. Ageras hjälper dagligen företag som letar efter en ny revisionsbyrå. I den här artikeln tar vi upp det du behöver veta för att byta revisor.

Få erbjudande från 3 revisorer

Mandattid revisor

Mandattiden anger hur länge revisorn får sitta utan att bli omvald och om du ska byta revisor är det lättast att göra det i samband med att revisorns mandattid tar slut.

Mandattiden anges i bolagsordningen och är vanligtvis ett år. Bolagsstämman kan även besluta om en längre mandattid, dock högst fyra år. Vid mandattidens slut kan bolagsstämman förlänga revisorns uppdrag eller välja att byta revisor. Ny revisor ska registreras hos bolagsverket.

Byta revisor i förtid

Det vanligaste är alltså att man byter revisor när mandattiden är över, men det går också att göra det i förtid. En revisor kan själv välja att säga upp sitt uppdrag i förtid. Då anmäler revisorn sin avgång till styrelsen och aktiebolagsregistret. Styrelsen har också möjligheten att avsätta en revisor i förtid om det finns saklig grund för det.

När en revisor slutar i förtid ska styrelsen eller revisorn underrätta Bolagsverket och berätta varför uppdraget upphört. Då ska ni ange anledningen till bytet och revisorn ska bifoga en redogörelse av sin granskning under året fram tills dess att uppdraget upphör.

Gränser revisorsuppdraget

I vissa fall finns begränsningar för hur länge ett revisionsuppdrag får pågå. I noterade bolag som har en personvald revisor får hen sitta i högst sju år. Men i noterade bolag är att det vanligtvis inte en personvald revisor som sköter revisionen, utan ett revisionsbolag. Då är gränsen för uppdragstiden 20 - 24 år, undantaget i finansiella bolag, som banker eller försäkringsbolag, där maxtiden är 10 år.

Välja ny revisor

Bolagsstämman, vilket i onoterade aktiebolag är styrelsen eller den enskilda ägaren, ska sedan välja en ny revisor. Styrelsen är relativt fri i sitt val men det finns krav på revisorn. I större företag ska revisorn vara auktoriserad. Revisorn får dessutom inte:

  • Äga aktier i bolaget eller koncernbolag
  • Sitta i styrelsen eller vara ansvarig för redovisningen i företaget
  • Vara anställd i företaget
  • Arbeta i företaget som sköter redovisningen
  • Vara gift eller sambo med styrelsemedlem eller ägare
  • Stå i skuld till företaget

Tips val av revisor

Revisorn har i grunden en kontrollerande funktion, men det finns utrymme för mer än så. Många revisorer tar även på sig en mer rådgivande funktion och bistår gärna med att sätta upp system för redovisning och ekonomistyrning. En del revisorer väljer därför att nischa sig mot specifika branscher och stadier och det kan vara värt att hålla det i åtanke när ni väljer revisor.

5 tips för att hitta rätt revisor

Ageras hjälper ditt företag hitta rätt revisor. Vi utgår från ditt företags specifika behov och ser till att hitta en byrå som matchar perfekt. Vår tjänst är kostnadsfri och att prova medför inga förpliktelser.

Innehåll

Få 3 offerter