Funderar du på att likvidera ditt aktiebolag? Eller befinner du dig i en situation där en tvångslikvidation lurar runt hörnet? Oavsett om likvidationen är frivillig eller påtvingad så finns det en del saker du behöver veta. Många företagare kommer till Ageras för att hitta en redovisningskonsult eller revisor vid likvidering. Nedan går vi igenom reglerna och vad du som egenföretagare eller företagsledare måste göra i anslutning till en likvidation av ditt företag.

Hitta en redovisningskonsult    Hitta en revisor nära dig

Vad är likvidation?

När du likviderar ditt aktiebolag så löser du helt enkelt upp bolaget så att det försvinner. Aktiebolagets säljer sina tillgångar, betalar skulder och fördelar eventuella överskott mellan ägarna. En likvidator, ofta en utomstående person, tar hand om processen och avslutar det hela med att lämna in en slutredovisning vid en bolagsstämma.

Utdelning i aktiebolag: Vad gäller?

Frivillig likvidation eller tvångslikvidation

En likvidation kan ske på initiativ av aktiebolagets ägare vid bolagsstämman eller så tvingas företaget i likvidation av utomstående parter. I det första fallet rör det sig om en frivillig likvidation och i det andra talar man om en tvångslikvidation. Som du förstår gäller olika regler och därför går vi igenom var och en för sig. 

Vad är frivillig likvidation?

Vid frivillig likvidation är det som sagt ägarna som beslutar att likvidera bolaget. Det gör man på bolagsstämman utifrån ett förslag till likvidation som aktieägarna eller styrelsen skriver inför bolagsstämman. Förslaget ska innehålla:

 • Skäl för likvidation och om det finns andra alternativ
 • Från vilken dag likvidationen ska gälla
 • Tidpunkt för skifte
 • Beräknade storleken på skiftesbeloppet, vilket är beloppet som fördelas mellan ägarna när alla skulder är betalda
 • Föreslag på likvidator (annars utser Bolagsverket en)

För att beslutet om likvidation ska gå igenom krävs en enkel majoritet, alltså att mer än hälften av rösterna på bolagsstämman stöder likvidation. Går det igenom ska någon som företaget väljer registrera likvidationen hos Bolagsverket. Stämman kan dessutom enas om likvidatorn som föreslagits, eller om man ska välja någon annan. 

Steg-för-steg, så gör du en frivillig likvidation:

 1. Styrelsen eller aktieägarna skriver ett förslag till beslut om frivillig likvidering som lämnas vid årsstämman. Tillsammans med förslaget ska även följande bifogas:
  • Den senaste årsredovisningen med fastställd balans- och resultaträkning
  • Revisionsberättelse (om företaget har krav på revisor)
  • Redogörelse från styrelsen över de händelser som inträffat sedan årsredovisningen gjordes som kan tänkas ha betydelse för bolaget
  • Yttrande från aktiebolagets revisor (om bolaget har krav på revisor) över styrelsen redogörelse
 2. Beslutet om likvidering registreras till Bolagsverket via blanketten ’Frivillig likvidation nr. 832’.
 3. Bolaget har i samband med registrering möjlighet att lämna förslag på likvidator men det slutgiltiga beslutet tas av Bolagsverket som vid uteblivet förslag utser likvidator.
 4. Bolagsverket utser en eller flera likvidatorer som agerar ersättare till styrelse och eventuell VD.  
 5. Har aktiebolaget sedan innan en revisor har denne kvar sitt uppdrag under likvidationen.
 6. Likvidatorn ser till att bolagets skulder betalas och säljer så mycket utav bolagets tillgångar som möjligt för att förbereda en avveckling.
 7. Likvidatorn ansöker om kallelse på okända borgenärer.
 8. När tiden för kallelse på okända borgenärer gått ut fördelas de kvarstående tillgångarna till aktieägarna.
 9. Likvidatorn lägger fram sin slutredovisning på en sista bolagsstämma och bolaget anses därefter upplöst.
 10. Likvidatorn anmäler till Bolagsverket att han eller hon lagt fram slutredovisningen på en bolagsstämma och bolaget avregistreras.

Vad är tvångslikvidation?

När ett aktiebolag misslyckas med att uppfylla vissa krav kan det tvingas in i en tvångslikvidation av Bolagsverket eller en allmän domstol. Det kan röra sig om följande fall:

 • Om aktiebolaget inte anmält behörig styrelse, VD eller särskild delgivningsmottagare till Bolagsverket
 • Om aktiebolaget har krav på revisor men inte anmält sådan till Bolagsverket
 • Om aktiebolagets årsredovisning och revisionsberättelse inte kommit in till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut
 • Om aktiebolagets egna kapital är förbrukat eller om det enligt bolagsordningen är skyldigt till att gå i likvidation

Guide: Apportegendom till Aktiebolag

Vem kan vara likvidator?

Likvidatorns roll är att avveckla bolaget och vid frivillig likvidation kan bolaget vanligtvis välja likvidator. Valet måste godkännas av Bolagsverket. När bolaget ger förslag på likvidator bör man bifoga en meritförteckning över den likvidatorns kompetens och erfarenhet. Eftersom det krävs förståelse för redovisning är det vanligt att en redovisningskonsult eller revisor tar rollen som likvidator vid frivilliga likvidationer. 

Likvidatorn måste såklart vara lämplig för uppdraget och får normalt inte ha ingått i bolagets ledning eller varit aktieägare. Om bolaget har en revisionsberättelse och anses ha god ställning, kan Bolagsverket dock utse en styrelseledamot, aktieägare eller någon i ledningen till likvidator. Detta sker endast i de fall där det inte finns någon påtaglig grund för tvångslikvidation eller andra brister.

Likvidering Aktiebolag

Kostnad likvidation

Kostanden för likvidationen betalas av aktiebolaget och beror på storlek och hur omfattande processen vart. Det som är viktigt att komma ihåg är att likvidatorn har rätt till ersättning för sitt uppdrag, och betalas av aktiebolaget. Vissa kostnader kan dock bekostas av Bolagsverket enligt följande kriterier:

 • Likvidatorn måste varit utsedd av Bolagsverket.
 • Likvidatorn har inte kunnat få ersättning på annat sätt eftersom företaget gått i konkurs.

Behöver du hjälp med ekonomisk rådgivning och revision till aktiebolag?

Klicka här för kostnadsfria anbud

Innehåll

Få 3 offerter