Aktie

Hur fungerar aktier?

Aktier kan köpas i de aktiebolag som har sina aktier noterade på en börs eller handelsplattform. Genom att köpa aktier i ett företag blir du en delägare. Så fort du köpt en eller flera aktier registrerad du som ägare i aktieboken som fungerar som ett register över alla ägare. Förr fick man även ett aktiebrev vid köp av aktier som fungerade som ett fysiskt ägarbevis men idag sker all aktiehandel och hantering digitalt.

Hur man kan tjäna pengar på aktier?

Enkelt förklarat kan du tjäna pengar på dina aktier genom att du säljer dem vidare för ett högre pris än vad du köpte dem för eller genom aktiers utdelningar. Om företaget fått ett överskott i sitt resultat kan det ske en utdelning till aktieägarna i form av kontakt avkastning. Man kan då välja att plocka ut kontanter eller återinvestera i nya aktier. Hur stor del av utdelningen du får beror på din ägarandel i företaget – alltså hur många aktier du äger. Ibland sker dock ingen utdelning alls, vilket oftast beror på att företaget väljer att återinvestera eventuellt överskott i företagets drift inför framtiden.

Varför ger företag ut aktier?

Företag ger ut aktier för att finansiera sitt bolag antingen vid bolagsstiftning eller när de behöver nytt tillskott av kapital – vilket kallas nyemission.

Rättighet och ansvar som aktieägare

Som delägare i ett företag har du rätt att rösta vid den årliga bolagsstämman, vilket är din möjlighet att påverka företagets utveckling. I realiteten krävs dock att du är en av huvudägarna för att kunna ha reell påverkan av företagets utveckling. En aktieägares ansvar är begränsat till det satsade kapitalet. Denne är alltså inte personligt ansvarig vid en eventuell konkurs.

Olika typer av aktier

De olika typer av aktier som finns är A-, B- och C-aktier (även kallat stamaktier vilket är de man brukar referera till när man i vanligt tal pratar om aktier) samt preferensaktier. De olika typerna av aktier kan ge olika fördelar. Till exempel kan det i ett företag endast vara A-aktierna som ger rösträtt, så om du vill vara med och rösta vid företagets bolagsstämmor behöver du välja just den aktien. B- och C-aktier är de som i större utsträckning ägs av privatpersoner.

En preferensaktie är en form av aktie som har företrädesrätt vilket ger utdelning före stamaktierna. Dessa har, till skillnad från stamaktierna, ofta en på förhand bestämd utdelningssumma.