Fastighetsskatt

Innehavare av skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala statlig fastighetsskatt. Det är den registrerade ägaren till fastigheten som är skattskyldig.

Skattepliktiga fastigheter är de fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknats som småhusenhet, hyreshusenhet, industrienhet och lantbruksenhet. Också privatägda bostäder i utlandet, som ägs av en i Sverige bosatt skattskyldig, är skattepliktiga.

Hur beräknas fastighetsskatten?

För obebyggd tomtmark, småhus- och ägarlägenhetsenheter, som fastighetstaxerats som under uppförande och därför ännu inte har något värdeår*, är fastighetsskatten 1 % av taxeringsvärdet. För hyreshusenheter är fastighetsskatten 0,4 % av taxeringsvärdet. Fastighetsskatten bygger alltså på fastighetens taxeringsvärde som ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde. Du kan läsa mer om taxeringsvärde på skatteverkets hemsida.

* Se stycket ”Nybyggda bostadshus behöver inte betala fastighetsavgift”

Fastighetsskatt eller fastighetsavgift?

1 januari 2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten och ersattes av en kommunal fastighetsavgift på bostäder. Skillnaden på de två begreppen är:

  • Skattepliktiga fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder ska betala statlig fastighetsskatt, exempelvis obebyggda tomter och bostadsbyggnader som håller på att byggas.
    Det här betyder att det kan vara en bra idé att uppföra en byggnad tomten för att undvika fastighetsskatt eftersom skatten kan vara väsentligt högre än den kommunala fastighetsavgiften.
     
  • Skattepliktiga fastigheter med färdigbyggda bostäder ska betala kommunal fastighetsavgift, med undantag för nybyggda hus.

Nybyggda bostadshus behöver inte betala fastighetsavgift

Ett värdeår är som utgångspunkt samma sak som husets nybyggnadsår men har det skett stora om- eller tillbyggnader ska värdeåret jämkas. Äger du till exempel en villa med värdeår 2011 eller tidigare behöver du inte betala fastighetsavgift de första fem åren. Därefter betalar du halva avgiften de följande fem åren.
Har huset värdeår 2012 eller senare behöver du inte betala fastighetsavgift på 15 år. Därefter betalas full avgift.

När betalas fastighetsskatt och fastighetsavgift?

Både fastighetsskatten och fastighetsavgiften betalas per helt kommande kalenderår och det är den person som per 1 januari är registrerad ägare till fastigheten som ska betala skatten eller avgiften.

Fastighetsskatt vid försäljning

Det är datumet för äganderätten som avgör om säljaren eller köparen ska betala fastighetsskatt. Äganderätten kan fastslås i ett köpekontrakt och ofta går äganderätten av fastigheten över på köparen på tillträdesdagen. Om parterna inte avtalat något i köpekontraktet är det den dagen som kontraktet skrivs som kommer att gällas som den dag äganderätten övergår till köparen.

Exempel:
Anna ska köpa en villa av Anders. Köpekontraktet undertecknas den 10 december 2015. De har kommit överens om att äganderätten till villan ska övergå till Anna på tillträdesdagen den 1 mars 2016 och skriver därför in det i kontraktet. Eftersom det är Anders som är registrerad ägare den 1 januari 2016 är det han som är skyldig att betala fastighetsskatt för kommande år.

Om Anna och Anders inte hade kommit överens om ett datum för överlåtande av äganderätten, hade Anna ansetts bli den nya ägaren den 10 december, det vill säga samma dag som kontraktet skrevs. I det här fallet är det Anna som är skyldig att betala fastighetsskatten för det kommande året, även om hon först har tillträde till sin nya villa två månader senare.