Förvaltningsberättelse

Vad är en förvaltningsberättelse?

En förvaltningsberättelse är den del av ett företags årsredovisning som beskriver företagets viktigaste händelser under ett räkenskapsår. Den ger en överblick över hur utvecklingen sett ut för företagets verksamhet, resultat och ställning på marknaden. Kortfattat kan man säga att förvaltningsberättelsen tar upp sådant som inte berättas genom balans- och resultaträkningen. Som regel ska den spegla en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Den måste också vara skriven på ett sådant sätt att den är lättförståelig för intressenter.

Vad måste en förvaltningsberättelse innehålla?

Innehållet i en förvaltningsberättelse styrs av Årsredovisningslagen (1995:1554) , ÅRL. Den beskriver vad företag måste inkludera i detta kapital vilket bland annat omfattar följande:

  • Information om företagets verksamhetsområde
  • Information som är viktig för att kunna bedöma företagets utveckling av verksamheten, ställningen och resultatet men som inte har angetts på annat sätt
  • Väsentliga händelser som inträffat under företagets räkenskapsår
  • Information om vad företaget förväntar sig i framtiden samt potentiella risker och osäkerhetsfaktorer inom marknaden och branschen
  • Information om företagets eventuella filialer i utlandet
  • Information om företagets aktier, kvotvärdet för dessa samt andelen
  • Skälen bakom eventuella förvärv eller överlåtelser av de egna aktierna som gjorts under räkenskapsåret
  • Resultatdisposition, det vill säga information om lön och arvoden samt hur det egna kapitalet ska användas