Inventarier

Inventarier är ett företags tillgångar som är tänkta att användas i verksamheten under en längre tid. Inventarier skiljer sig alltså från lagertillgångar som är tänkta att säljas eller förbrukas i snabbare takt.

Vill du veta hur du ska redovisa avskrivning av inventarier? Läs vår guide här.

Vanliga exempel på inventarier kan vara:

  • Verktyg
  • Möbler
  • Datorer
  • Fordon
  • Maskiner

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är en form av inventarier som har en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Dessa inventarier får man dra av genom avskrivning.

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är en form av inventarier som har en kortare ekonomisk livslängd på högst 3 år. De måste också vara av så kallat mindre värde, vilket enligt Skatteverket är en summa om max 22 000 kr. Dessa inventarierna får man dra av direkt i sin verksamhet, utan avskrivning.

När man gör bedömningen om en inventarie klassas som en anläggningstillgång eller förbrukningsinventarie bedömer man alla de inventarier som köpts in samtidigt och som har ett naturligt samband gemensamt. Med andra ord så görs bedömningen utifrån det sammanlagda anskaffningsvärdet av de inventarier som har ett naturligt samband.