Inventarier

Vad är inventarier? 

Inventarier är tillgångar företaget köper in till verksamheten. Det är tillåtet att dra av för kostnaden av inventarier men det beror också på vilken typ av inventarie det är. 

Få hjälp med hantering av inventarier

Exempel på inventarier

Inventarier är tänkt att användas i företaget under en längre tid jämfört med lagertillgångar som är tänkta att säljas eller förbrukas under en kortare period. 

Vanliga exempel på inventarier

 • Verktyg
 • Möbler
 • Datorer
 • Fordon

Avskrivning av inventarier

För att få avdrag för inventarier så finns det tre sätt:

 • Omedelbart avdrag
 • Avdrag genom räkenskapsenlig avskrivning
 • Avdrag genom restvärdesavskrivning 

Få hjälp med hantering av inventarier

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar delas upp i tre typer: immateriella tillgångar, materiella tillgångar samt finansiella tillgångar. 

Immateriella tillgångar är tillgångar som inte är fysiska som har ett bestående värde. Nyttjandeperioden för immateriella tillgångar är högst fem år. 

Exempel på immateriella tillgångar

 • Varumärken
 • Patent
 • Forskningskostnader
 • Hyresrätter

Exempel på materiella tillgångar

 • Maskiner
 • Byggnader
 • Mark
 • Inventarier

Exempel på finansiella tillgångar

 • Fonder
 • Aktier
 • Värdepapper

Få hjälp med hantering av inventarier

Anläggningstillgångarnas värde

Värdet av anläggningstillgångar är det så kallade anskaffningsvärdet, det är kostnaden för tillgångens tillverkning eller förvärv. Anläggningstillgångar kan ha en begränsad nyttjandeperiod och ska i sådana fall skrivas av under den förväntade livslängden. Det är detta som kallas avskrivning. 

Anskaffningsvärdet fördelas över den totala nyttjandeperioden. I vissa fall kan värdet på anläggningstillgångarna vara lägre än anskaffningsvärdet minus avskrivningar på balansdagen. Då kan anläggningstillgångarna skrivas ned till det nya värdet men detta gäller endast om värdenedgången anses vara permanent. Anläggningstillgångar kan även skrivas upp om dess värde överstiger anskaffningsvärdet på balansdagen. 

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är en form av inventarier som har en kortare ekonomisk livslängd på högst 3 år. De måste också vara av så kallat mindre värde, vilket enligt Skatteverket är en summa om max 22 000 kr. Dessa inventarierna får man dra av direkt i sin verksamhet, utan avskrivning.

När man gör bedömningen om en inventarie klassas som en anläggningstillgång eller förbrukningsinventarie bedömer man alla de inventarier som köpts in samtidigt och som har ett naturligt samband gemensamt. Med andra ord så görs bedömningen utifrån det sammanlagda anskaffningsvärdet av de inventarier som har ett naturligt samband.

Få hjälp med hantering av inventarier