Koncernredovisning

En koncernredovisning är en rapport som upprättas av moderbolaget i en koncern. Den syftar till att ge en bild av det ekonomiska tillståndet i koncernen som helhet. Bestämmelserna om koncernredovisning hittar du i 7 kap. ÅRL.

Få hjälp med koncernredovisning

Vad är en koncern?

En koncern är en grupp företag som samlas under ett moderbolag. Koncernen består alltså av minst två företag och moderbolaget måste äga över 50 % av rösterna i dotterbolaget. Företag som i sin tur ägs av dotterbolaget räknas också in i koncernen, även om moderbolaget enbart har indirekt rösträtt.

Behöver ditt företag en revisor eller redovisningskonsult som kan ta sig an er koncernredovisning? Ageras plattform hittar en expert som passar era specifika behov. 

Undantag

Moderföretag som ingår i en större koncern och därigenom samtidigt är ett dotterbolag behöver vanligtvis inte upprätta en koncernredovisning, eftersom den upprättas av bolaget som befinner sig på toppen av koncernen.

Små koncerner är ett annat exempel på koncerner som är undantagna kravet på koncernredovisning. För att en koncern ska räknas som mindre får den den inte inte överskrida två av följande tre gränsvärden:

  • I snitt 50 anställda i koncernen under de senaste två åren
  • Balansomslutning i koncernföretagen som uppgår till 40 miljoner för vart och ett av de senaste två åren
  • Omsättningen för företagen inom koncernen har under vart och ett av de senaste två åren en omsättning som uppgår till 80 miljoner.

Få hjälp med koncernredovisning

Innehåll koncernredovisning

Koncernredovisningen ska innehålla:

  • Koncernbalansräkning
  • Koncernresultaträkning
  • Noter
  • Förvaltningsberättelse
  • Kassaflödesanalys

Varför koncernredovisning?

Koncernredovisningen upprättas som sagt för att visa tillståndet i en koncern i sin helhet. Anledningen att man upprättar en rapport för hela koncernen vid sidan av enskilda rapporter för företagen inom gruppen är att det blir missvisande att slå ihop dotterbolagens räkenskaper direkt. Vanligtvis sker det handel mellan företagen inom en koncern och när man upprättar en koncernredovisning tar man bort poster som uppstått mellan företagen i koncernen.  

I balansräkningen innebär det till exempel att skulder och fordringar mellan företag i koncernen rensas bort och att moderbolagets tillgångar i moderbolaget kvittas mot motsvarande eget kapital i dotterbolaget. I resultaträkningen försvinner intäkter och kostnader som härstammar från handel mellan företagen. Dessutom, i de fallen då moderbolagen inte äger 100 procent av dotterbolaget rensas den andelen av vinsten som tillfaller minoritetsägare.

Få hjälp med koncernredovisning