Konkurs

Försättas i konkurs

En person eller ett företag som är oförmögen att betala sina skulder under en längre period kan bli försatt i konkurs. Att bli försatt i konkurs innebär att någon annan tar anspråk på gäldenärens tillgångar för att kunna betala av skulden till borgenären.

En konkursansökan kan komma från både gäldenären och borgenären. Vid en konkursansökan (egen ansökan eller konkursansökan) tilldelas ärendet till en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att göra en noggrann genomgång av företagets tillgångar och skulder. När genomgången är klar ska uppgifterna redovisas för Tingsrätten.

Tingsrätten är de som beslutar om företaget ska försättas i konkurs. Skulle konkursförvaltaren exempelvis upptäcka att fordringen inte är förfallen eller att säkerheten är så pass betryggande att den ger full teckning av fordringen kan detta innebära att företaget kan få fortsätta sin verksamhet. I en privatpersons fall är motsvarande att denne person slipper försättas i personlig konkurs. Skulle konkursförvaltaren dock anse att företaget eller personens skulder troligen inte kommer att betalas kan tingsrätten besluta om en konkurs. Gäldenärens tillgångar delas då upp och säljs för att betala av skulden till borgenärerna. Detta kallas för att man gör en utmätning . Skulden till borgenärerna betalas ut i prioriteringsordning. Läs mer om vilken borgenär som får betalt först.

Avskrivning

Konkursen avslutas när Tingsrätten fastslår att utdelning av gäldenärens tillgångar skall ske eller om ett beslut om avskrivning tas. En avskrivning innebär att man stryker skulden från företaget eller personen och fordringsägarna blir då utan utdelning.

Vem har ansvaret vid en konkurs?

I aktiebolag är det styrelseledamöterna samt den verkställande direktören som bär ansvar vid en konkurs. Hos enskilda firmor och handelsbolag är det ägarna som bär ansvaret. I handelsbolag är ansvaret mellan delägarna solidariskt, vilket innebär att bolagsmännen delar på ansvaret. Om ett handelsbolag går i konkurs och det visar sig att företagets tillgångar inte räcker till används bolagsmännens privata tillgångar för att täcka skulden. Skulle någon av borgenärerna vara oförmögen att betala har fordringsägarna rätt att kräva de andra borgenärerna på den resterande skulden. I föreningar och stiftelser bär styrelsens ledamöter ansvaret, och vid ett dödsbo – dödsbodelägarna.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion görs emellanåt åt företag som befinner sig ekonomisk knipa men som tros ha möjlighet att överleva på lång sikt. Vid ett beviljande tilldelas företaget en rekonstruktör. Rekonstruktörens uppgift är då att se vilka delar av företaget som kan räddas. Företagskonstruktion beviljas i domstol efter att gäldenär eller borgenär ansökt om rekonstruktion.

Rekonstruktionen regleras i lagen om företagsrekonstruktion.

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering innebär att man får hela eller delar av skulden avskriven av Kronofogden. Oftast sker en skuldsaneringen genom att du ansöker om det hos Kronofogden, som sedan startar en utredning. Utredningen går ut på att ta reda på hur tilltrasslad personens ekonomiska situation är vilket används som underlag vid ett eventuellt beslut om skuldsanering. Kronofogden återkommer sedan med ett beslut om du beviljats skuldsanering och i så fall, hur mycket du behöver betala tillbaka. En skuldsanering beviljas oftast om man anser att gäldenären inte kommer att kunna betala av sin skuld på många år.

Mer läsning

En vanlig orsak till att företag går i konkurs är att man missbedömt hur stora kostnader företaget kommer dra på sig vilket resulterar i dålig likviditet. Läs mer om likviditet här.