Konkurs

Vad är en konkurs? 

Såväl fysiska och juridiska personer kan försättas i konkurs. Det kan hända om de inte har möjlighet att betala sina skulder och inte heller kommer ha kapital att göra det en längre tid framöver. I en konkurs används oftast alla tillgångar för att skulder ska betalas av.

Få hjälp med konkursbehandling

Gäldenärens tillgångar säljs

En så kallad gäldenär är en person som har en skuld till en annan person. Gäldenären har en skuld till en borgenär. I en konkurs säljs gäldenärens tillgångar för att skulder till en eller flera borgenärer ska kunna betalas av. Det finns vissa undantag för fysiska personer och det gäller exempelvis egendom som både gäldenären och dennes familj använder och behöver.

Vem kan försättas i en konkurs? 

En konkursansökan kan komma från både gäldenären och borgenären. Vid en konkursansökan (egen ansökan eller konkursansökan) tilldelas ärendet till en konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppgift är att göra en noggrann genomgång av företagets tillgångar och skulder. När genomgången är klar ska uppgifterna redovisas för Tingsrätten.

Exempel på orsaker till konkurs

  • Dålig likviditet och därmed kan företaget inte betala utgifter i tid

  • Obetalda fakturor från kunder eller uppdragsgivare

Få hjälp med konkursbehandling

Tingsrätten tar beslut gällande konkurs

Tingsrätten är de som beslutar om företaget ska försättas i konkurs. Skulle konkursförvaltaren exempelvis upptäcka att fordringen inte är förfallen eller att säkerheten är så pass betryggande att den ger full teckning av fordringen kan detta innebära att företaget kan få fortsätta sin verksamhet. 

Konkurs för privatperson

I en privatpersons fall är motsvarande att denne person slipper försättas i personlig konkurs. Skulle konkursförvaltaren dock anse att företaget eller personens skulder troligen inte kommer att betalas kan tingsrätten besluta om en konkurs. Gäldenärens tillgångar delas då upp och säljs för att betala av skulden till borgenärerna. Detta kallas för att man gör en utmätning. Skulden till borgenärerna betalas ut i prioriteringsordning. 

Få hjälp med dårlig likviditet

Avskrivning

Konkursen avslutas när Tingsrätten fastslår att utdelning av gäldenärens tillgångar skall ske eller om ett beslut om avskrivning tas. En avskrivning innebär att man stryker skulden från företaget eller personen och fordringsägarna blir då utan utdelning.

Vem har ansvaret vid en konkurs?

I aktiebolag är det styrelseledamöterna samt den verkställande direktören som bär ansvar vid en konkurs. Hos enskilda firmor och handelsbolag är det ägarna som bär ansvaret. I handelsbolag är ansvaret mellan delägarna solidariskt, vilket innebär att bolagsmännen delar på ansvaret. 

Om ett handelsbolag går i konkurs och det visar sig att företagets tillgångar inte räcker till används bolagsmännens privata tillgångar för att täcka skulden. Skulle någon av borgenärerna vara oförmögen att betala har fordringsägarna rätt att kräva de andra borgenärerna på den resterande skulden. I föreningar och stiftelser bär styrelsens ledamöter ansvaret, och vid ett dödsbo – dödsbodelägarna.

Få hjälp med konkursbehandling

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion görs emellanåt när företag befinner sig i ekonomisk knipa men som tros ha möjlighet att överleva på lång sikt. Vid ett beviljande tilldelas företaget en rekonstruktör. Rekonstruktörens uppgift är då att se vilka delar av företaget som kan räddas. Företagsrekonstruktion beviljas i domstol efter att gäldenär eller borgenär ansökt om rekonstruktion. Rekonstruktionen regleras i lagen om företagsrekonstruktion.

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering innebär att man får hela eller delar av skulden avskriven av Kronofogden. Oftast sker en skuldsaneringen genom att du ansöker om det hos Kronofogden, som sedan startar en utredning. Utredningen går ut på att ta reda på hur tilltrasslad personens ekonomiska situation är vilket används som underlag vid ett eventuellt beslut om skuldsanering. Kronofogden återkommer sedan med ett beslut om du beviljats skuldsanering och i så fall, hur mycket du behöver betala tillbaka. En skuldsanering beviljas oftast om man anser att gäldenären inte kommer att kunna betala av sin skuld på många år.

Få hjälp med konkursbehandling