Reklamskatt

Reklamskatt är en skatt som tas ut på intäkter som kommer från publicering av reklam och annonser. Den nuvarande generella skattesatsen är 7,65 % med undantag för reklam och annonser i periodiska publikationer (tidningar som kommer ut minst fyra gånger om året) som har en skattesats på 2,50 %.  

Reklam och annons  

Med reklam menas ett meddelande som används i kommersiellt syfte. Reklam innefattar meddelanden som direkt syftar till att sälja en vara, såväl som andra och mer generella kommersiella budskap. Till exempel är det reklam när ett företag publicerar ett meddelande som endast innehåller företagets logga. 

En annons innebär i skattemässig mening ett utrymme i tryckt media som upplåts till en annan aktör än utgivaren.  

Vem ska betala reklamskatt?  

Den som i yrkesmässig verksamhet får ersättning för publicering av reklam och annonser. För att en aktör ska bli redovisningsskyldig ska den årliga ersättningen överstiga 60 000 kronor. Även ideella föreningar är skyldiga att betala reklamskatt om de offentliggör reklam mot betalning som överstiger 60 000 kronor under ett år.  

Reklam som inte är skattepliktig 

Reklam på TV, i radio och på Internet beskattas inte. Det är något förvirrande eftersom det kan verka som om det enbart är olika typer av tidningar och annonsblad som omfattas av reklamskatten. Så är det inte, andra aktörer publicerar reklam offline, till exempel biografer och företag som erbjuder utomhusreklam, och drabbas därigenom av skatten.  

Reklam som företag gör för sig självt i egna lokaler, i direkt anslutning till lokalerna, på egna fordon eller liknande medför inte skatt. 

Publikationer som verkar för sammanslutningar med något av följande ändamål är inte skyldiga att betala reklamskatt:   

  • Religiösa  
  • Nykterhetsfrämjande 
  • Politiska 
  • Miljövårdande 
  • Försvarsfrämjande 
  • Företräda funktionshindrade medlemmar 

Registrering och redovisning 

En näringsidkare som ska betala reklamskatt måste registrera sig hos Storföretagsregionen vid Skatteverkets Ludvika kontor genom att skicka in blankett SKV 5339. Blanketten ska skickas in senast två veckor innan verksamheten börjar och du hittar den här: SKV 339 

Avskaffande av reklamskatten 

Regeringen diskuterar ett avskaffande reklamskatten för periodiska publikationer. Det skulle innebära att alla svenska dagstidningar befrias från att betala skatt för att publicera annonser