Revisor i Jönköping

En revisor i Jönköping har som uppgift att genomföra en oberoende granskning av företags redovisning, räkenskaper och förvaltning. Alla företag i Jönköping eller någon annanstans kan anlita en revisor i Jönköping. Det spelar ingen roll vilken företagsform företaget drivs i, vilken bransch företaget verkar inom, hur stort företaget är eller vart företaget har sitt säte. Det är lag på att stora svenska aktiebolag ska ha en revisor i Jönköping eller i någon annan svensk stad. Däremot finns det ingen revisionsplikt för mindre aktiebolag och för enskilda firmor. Många av de företag som inte har revisionsplikt enligt lag brukar ändå välja att anlita en revisor i Jönköping eller någon annanstans i Sverige eftersom det finns så många fördelar med att ha en revisor knuten till sitt företag. När en revisor i Jönköping har genomfört sin revision så kan nämligen såväl företaget självt som de externa intressenterna kring företaget, exempelvis ägare, finansiärer, banker, lånegivare, kunder, leverantörer, anställda, myndigheter, veta att en tillförlitlig granskning har gjorts på företaget och dess räkenskaper. Det skänker trovärdighet och ger företaget en kvalitetsstämpel.

Olika typer av revisor i Jönköping

Om man funderar på att anlita en revisor i Jönköping kan det vara bra att veta att det finns tre olika typer av revisor i Jönköping, nämligen godkänd revisor i Jönköping, auktoriserad revisor i Jönköping samt något som kallas för lekmannarevisor. En lekmannarevisor är en person som inte är utbildad revisor och denna person får hjälpa ideella föreningar eller mindre företag som inte har revisionskrav, exempelvis enskilda firmor. Det som man dock oftast syftar på när man tänker på en revisor i Jönköping är det som kallas för godkänd respektive auktoriserad revisor i Jönköping. En godkänd revisor i Jönköping är en person som har ekonomiutbildning på högskola, har avlagt revisorexamen och driver en revisionsbyrå eller är anställd som revisor på en revisionsbyrå. En auktoriserad revisor måste ha en högskoleexamen i företagsekonomi, avlagt en högre revisorexamen samt ha arbetat som revisor i minst fem år. För de flesta mindre och halvstora företag räcker det ofta med en godkänd revisor, men större aktiebolag brukar föredra en auktoriserad revisor i Jönköping.

Tre grundpelare för en revisor i Jönköping

Man kan säga att en revisor i Jönköping som utför revision på företag ska vara oberoende, kompetent och ha tystnadsplikt. En revision ska vara oberoende. Det är själva grundtanken med en revision. Oberoende innebär att en revisor i Jönköping som ska granska ett företag ska vara fristående från företaget. Det innebär bland annat att han eller hon inte får jobba åt företaget, vara släkt med någon i företagets ledning eller vara den person som har skött företagets löpande bokföring. Om inte revisionen skulle vara oberoende skulle revisionen vara meningslös ur ett trovärdighetsperspektiv. En revisor i Jönköping kan inte heller granska den bokföring som han eller hon själv har upprättat. Därför får det inte vara samma person som har upprättat och granskat bokföringen. Däremot får en revisor i Jönköping jobba på samma ekonomibyrå som den som sköter företagets övriga ekonomi. Många ekonomibyråer brukar ju erbjuda flera olika tjänster, exempelvis bokföring, lönehantering, deklaration, redovisning och revision i Jönköping.

Kompetens är en annan av grundpelaren för en revisor i Jönköping. En revisor i Jönköping måste nämligen vara tillräckligt kompetent för att kunna utföra sin revision på ett bra sätt. Dit hör bland annat att man ska välja en godkänd revisor i Jönköping för de mindre bolagen, men välja en auktoriserad revisor i Jönköping för de stora aktiebolagen som har en mer komplex redovisning. Sist men inte minst så har vi tystnadsplikt som den tredje grundpelaren för en revisor i Jönköping. En revisor har alltid tystnadsplikt när det gäller företagets revision. Känslig information ska inte ha någon möjlighet att spridas utanför företaget. Många revisorer fungerar som bollplank och samtalspartner för företagen, inte minst för de mindre företagen som kanske inte har någon ekonomiavdelning. Därför måste man kunna känna att man har förtroende för och litar på sin revisor i Jönköping.