Avtal

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en rättsligt bindande överenskommelse mellan två fysiska eller juridiska personer. Ett avtal kan ske både muntligt och skriftligt och inkluderar vanligen information om parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varande i olika ärenden. Ett kontrakt brukar kallas för ett skriftligt avtal medan det inom internationell rätt brukar benämnas som traktat.

Hur sluts ett avtal?

Det vanligaste sättet att sluta avtal är att den ena parten ger ett så kallat anbud eller förslag som den andra parten sedan accepterar.  Det finns dock flera olika sätt att ingå avtal genom med olika förutsättningar för huruvida de är bindande eller inte. De vanligaste formerna är det som i lagen benämns som Konsensualavtal, Formalavtal och Realavtal.

Konsensualavtal

Dessa former av avtal är giltiga även fast de upprättats genom en muntlig överenskommelse. Det finns alltså inget formkrav på denna form av avtal vilket med andra ord betyder att det inte behöver vara av en viss form för att vara giltig. Oftast rekommenderas det dock att man även har ett avtal nedskrivet då det kan bli svårt att bevisa ett muntligt avtal i en eventuell tvist.

Få hjälp med din redovisning

Formalavtal

Formalavtal är en form av avtal som kräver vissa formaliteter för att anses giltigt. Det kan handla om att det måste vara nedskrivet i skriftlig form och/eller ha vittnens underskrifter.  

Realavtal

Ett realavtal blir bindande genom att den ena parten genomför sin prestation som en del av avtalet. Ett enkelt exempel på ett sådant avtal är när en person nyttjar en bilparkering. Personen som parkerar på en betalparkering blir genom att ställa sig på en parkeringsruta bunden av avtalet och således betalningsskyldig.  

Lästips

Du kan läsa mer om vad du bör tänka på innan du ingår i ett avtal på Verksamt.se här: Skriva Avtal