Brutto

Brutto avser ett belopp eller annat värde före det gjorts några avdrag. Motsatsen till brutto är netto som innebär ett belopp eller annat värde efter det gjorts avdrag. Brutto och netto används ofta inom handel och ekonomi och avser oftast penningvärden.

Motsatsen till Brutto är netto som betyder belopp eller värde efter avdrag.

Bruttolön

Bruttolön är den lönen du får innan skatten dras. I bruttolönen ingår bland annat månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön och övertidsersättning. Eventuella avdrag för tjänstledighet och vård av sjukt barn görs från bruttolönen.

Motsatsen till bruttolön är nettolön som betyder den lönen du faktiskt har tillgodo att disponera efter att alla avdrag är gjorda. Nettolönen kan ökas med traktamenten eller andra förmåner.

Flera begrepp med Brutto

Innebörden av ordet bruttovinst varierar i företagsvärlden. Den vanligaste definitionen är att bruttovinsten utgörs av vinsten utan avdrag för indirekta kostnader. I handelsföretag är bruttovinsten skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris. I industriföretag är bruttovinsten vanligtvis försäljningspris med avdrag för direkta tillverkningskostnader.

Bruttovikt avser en varas vikt inklusive förpackning och emballage. Eller ett fordons vikt inklusive last. Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på ett lands totala ekonomiska aktivit under en viss period. Nettovinst är den vinst som finns kvar efter avdrag för alla kostnader.

Svårt att komma ihåg vad som är vad?

Ett sätt att komma ihåg om det är Brutto eller Netto som är före skatt är att tänkta så här:
B kommer före N i alfabetet. Alltså är B (brutto) FÖRE skatt och N (netto) EFTER skatt.