Brutto

Vad är brutto? 

Brutto är ett ekonomiskt begrepp som innebär ett belopp eller annat värde före eventuella avdrag och skatt. Motsats begreppet till brutto är netto vilket innebär ett belopp eller annat värde efter avdrag. Brutto samt netto används främst inom handel, ekonomi och andra relevanta områden. 

Vad är bruttolön vs nettolön?

Något som många förknippar med brutto är bruttolön, det vill säga den lön du får innan skatten dras av. I bruttolönen ingår bland annat månadslön, timlön, sjuklön, semesterlön och övertidsersättning. Eventuella avdrag för tjänstledighet och vård av sjukt barn görs från bruttolönen.

Man pratar även om nettolön som är lönen efter att skatten och eventuellt andra avdrag har gjorts. Nettolönen kan ökas med traktamenten eller andra förmåner.

Bruttovinst

I företagsvärlden är begreppet bruttovinst något som förekommer ofta och det skiljer sig hur bruttovinst definieras. Generellt benämns bruttovinsten som en vinst utan avdrag för indirekta kostnader. I handelsföretag innebär bruttovinsten skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset. I industriföretag hänvisar man att bruttovinsten är försäljningspriset med avdrag för direkta tillverkningskostnader. 

Få hjälp med ditt företags redovisning!

Brutto i andra sammanhang

  • Bruttonationalprodukt (BNP): mäter ett lands totala ekonomiska aktivitet. Detta innebär alltså den totala summan av samtliga varor och tjänster under en angiven period, vanligtvis under ett år. 

  • Bruttonationalinkomst: mäter den totala inkomsten från befolkningen i ett land under en angiven period, vanligtvis under ett år. 

När BPN delas med antal invånare i landet så framtas ett resultat som är BNP per capita. Detta är ett mått som främst används för att kunna analysera länders produktion i förhållande till befolkningsutveckling. BNP per capita ger ett jämförelsetal över ländernas levnadsstandard. Sveriges BNP per capita har uppskattats vara relativt låg och år 2020 sjönk Sveriges BNP med 3,5 %. 

 Brutto - vad är brutto?