Depression

Om ett land har lidit av långvarig lågkonjunktur och ett lands BNP sjunkit under en längre period kan landet hamna i något som kallas recession som i extrema fall kan leda till depression. Med recession menas att landets ekonomi och utveckling avmattas och depression innebär ytterligare avmattning och ännu svårare lågkonjunktur. En tid av depression är en följd av långvarig och kraftig negativ tillväxt i ett lands ekonomi.

Börskraschen 1929

En känd period av depression är den som inträffade som följd av börskraschen i USA 1929. Tidsperioden kallas också ofta för 30-talskrisen eller den stora depressionen. Börskraschen i USA kom att sprida sig över Europa och andra delar av världen som fick uppleva en tid av kraftigt sjunkande internationell handel likväl som sjunkande personliga inkomster, skatteinkomster, priser och vinster. Byggandet och investeringar stanna av i flera länder vilket såklart påverkade ekonomin ännu mer. Jordbruket i Sverige likväl som i andra länder påverkades då priserna som de kunde ta ut för sina skördar sjönk samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i andra industrier också kraftigt stannade av. Krisen pågick mellan 1930-39.