Fastighetsavgift

Kommunal fastighetsavgift 

Den kommunala fastighetsavgiften berör fastigheter med färdiga bostäder. Avgiften för vanliga bostadshus är 0,75 % av taxeringsvärdet upp till en maxtaxa om 7 412 kr. Bostäder som byggs på arrenderad mark har samma procentsats, men en lägre maxtaxa om 3 706 kr.  

För hyreshus är det lite annorlunda. En byggnad räknas som hyreshus om den innehåller minst tre bostäder eller lokaler, som till exempel restauranger och butiker. Då beskattas fastigheten med antingen 0,3 % av taxeringsvärdet på byggnaden och tomtmarken eller 1 268 kr per bostad i huset, beroende på vad som ger lägst avgift. 

Statlig fastighetsskatt  

Statlig fastighetsskatt betalas med 1 % på taxeringsvärdet för fastigheter som saknar färdiga bostadsbyggnader. En tomt med ett bostadshus som är under uppförande ska alltså betala fastighetsskatt fram till att huset är färdigbyggt. 

För ofärdiga bostadshyreshus är skatten 0,4 % av taxeringsvärdet.  

Vem betalar?  

Det är alltid den som stod som fastighetens ägare den första januari av beskattningsåret som betalar avgiften. Om en fastighet har flera delägare ska varje person betala i proportion till sin andel. I bostadsrättsföreningar är det föreningen som står som ägare och därför betalar den.  

Ombyggnad 

Om ett bostadshus byggs om ska det taxeras om. En ombyggnad innebär i princip aldrig att huset räknas som nybyggt, för att det ska ske krävs att hela byggnaden rivs och att en ny uppförs 

Undantag från skatten 

Nybyggda bostäder har dispens från fastighetsavgift. Hus som är byggda fram till och med 2011 betalar ingen avgift under de första fem åren och sedan halv avgift de följande fem åren. Ingen av bostäderna som byggdes innan 2012 är med andra ord helt befriade från avgift, men många betalar fortfarande halverad fastighetsskatt. Bostäder som är byggda från och med 2012 är helt skattefria i femton år från det att de byggs.  

Pensionärer betalar som mest 4 % av sin inkomst i fastighetsavgift.