Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är alltså en form av tillstånd som kan ges till de företag som håller på att gå i konkurs. Som själva ordet beskriver ger tillståndet möjlighet för att företag att under en tid rekonstruera sin verksamhet för att kunna undvika att behöva gå i konkurs och hamna i en situation av utmätning.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

När ett företag har betalningssvårigheter kan Tingsrätten besluta om företagsrekonstruktion där de utser en rekonstruktör som går igenom verksamheten i det företag som håller på att gå i konkurs. Rekonstruktören undersöker då om verksamheten helt eller delvis kan fortsätta och i så fall hur det skulle kunna ske. Det kan till exempel handla om att man behöver göra en ekonomisk uppgörelse med fordringsägarna som företaget står i skuld till för att kunna driva vidare verksamheten.

Det man gör är alltså att försöka avveckla företagets skulder för att kunna driva vidare verksamheten. Till skillnad från en konkurs, där hela verksamheten avvecklas, leder en företagsrekonstruktion till att verksamheten helt eller delvis drivs vidare.

Ofta innefattar också en konstruktion att man skär ner på personal för att spara pengar. Ibland läggs också delar av verksamheten ner helt för att kunna driva vidare verksamheten som helhet och undvika att hamna i en konkurs. Under rekonstruktionstiden läggs också ofta företagets lån om, tillgångar säljs av och kostnadsstrukturen ses generellt över.

Vad händer med fordringsägarna vid en företagsrekonstruktion?

Fordringsägarna, det vill säga de som företaget står i skuld till får normalt inte betalt av ett företag som är under rekonstruktion. Det är för att själva syftet med rekonstruktionen är att ge företaget med betalningssvårigheter rum för att försöka reda ut sina ekonomiska problem. Ett företag under rekonstruktion betalar alltså inte sina skulder. Det är därför rekonstruktören har som uppgift att samtala med alla fordringsägare och besluta om någon slags betalningsuppgörelse.

Hur länge pågår en företagsrekonstruktion?

Vanligtvis pågår en rekonstruktion i ca 3 månader men det kan hända att det pågår i upp till 1 år om man får förlängning. Inom denna tid ska skulderna ha avvecklats annars anses rekonstruktionen vara misslyckad, vilket i sin tur kan leda till konkurs för företaget.

Så säger lagen om företagsrekonstruktion:

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestämmelserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.