God redovisningssed

God redovisningssed är en vedertagen praxis som följs av dem som är bokföringsskyldiga. God redovisningssed regleras och fastställs av Bokföringsnämnden. Bokföringsnämnden är en statlig myndighet som utöver att utveckla standarden för god redovisningssed hjälper till att delge information kring bokförings- och årsredovisningslagen. De lagar som omnämns i bokförings- och årsredovisningslagen kan tolkas olika och kräver därför kompletterande riktlinjer så att villkoren för alla redovisningsskyldiga blir rättvisa. Därför finns god redovisningssed för att hjälpa till att guida dig i rätt riktning.

Årsredovisningen består totalt av tre pelare. Årsredovisningslagen är den första utav dessa tre. Den andra och tredje är bra överskådlighet och rättvisande bild. Eftersom de sistnämnda kan tolkas olika finns det vissa som gärna tänjer på reglerna till sin fördel. Men man bör vara försiktig med att tänja på dessa gränser. Visar det sig vid en årsredovisning att man slarvat med bokföringen eller inte avgett en rättvis bild riskerar man påföljder.

Internationella redovisningsstandarder

I internationella sammanhang hänvisar man ofta till den internationellt accepterade redovisningsstandarden GAAP. GAAP är i redovisningssamanhang en välkänd förkortning som står för Generally Accepted Accounting Principles. GAAP innehåller främst tre delar; riktlinjer gällande bokföringsprinciper, regler och standarder från Financial Accounting Standards Board och vedertagen industripraxis. Svenska företag som handlar med andra länder skall även de använda GAAP.

Vem sätter redovisningsstandarder?

Det finns olika organ arbetar med att rekommendera och kommunicera redovisningsstandarder. De mest omtalade är FAR (Svensk redovisningsstandard), BFN (Bokföringsnämnden), SRF (Srf konsulter) och IASB (International Accounting Standard Boards). Dessa arbetar på olika sätt med att kvalitetsförbättra och sätta standarder kring redovisning. Det normsystem som utgör grunden för god redovisningssed i Sverige sätts av SRF och FAR.

God redovisningsstandard i praktiken

God redovisningssed syftar främst på värderings- och periodiseringsfrågor, alltså vilka perioder diverse affärshändelser skall bokföras samt hur du värderar tillgångar. Eftersom det går att tänja på reglerna kan man exempelvis komma undan att betala en del skatt genom att ta till ohederliga metoder. God redovisningsstandard finns till för att reglera och undvika att detta sker.

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?

När årsredovisningen granskas har revisorerna möjlighet att kontrollera så allt gått rätt till. Skulle oegentligheter uppdagas kan man behöva göra ändringar i årsredovisningen. Man riskerar också att bli bötfälld om det uppdagas att man inte har följt redovisningsstandarderna.