Resultaträkning

Vad är resultaträkning? 

Resultaträkningen är en av huvuddelarna i ett företags bokslut och måste vara med i årsredovisningen enligt årsredovisningslagen. Varför det kallas just resultaträkning beror på att det är här företagets resultat kan fastställas eftersom man gör en sammanställning av såväl intäkter och kostnader under räkenskapsåret. 

Resultatet fås fram när man adderar intäkterna och drar av kostnaderna vilket sedan ger en översikt av företagets ekonomiska situation - om företaget går med vinst eller förlust. 

Resultaträkningens olika delar

Dessa tre huvuddelar består resultaträkningen av: 

  • Intäkter

  • Kostnader

  • Resultat

Få hjälp med ditt företags redovisning!

 

Uppställning resultaträkning

Kostnadsslagsindelad resultaträkning

Funktionsindelad resultaträkning

Nettoomsättning

Nettoomsättning 

Kostnad för sålda varor 

Förändring varulager

Bruttoresultat 

Övriga rörelseintäkter

Försäljningskostnader 

Råvaror och förnödenheter

Administrationskostnader

Övriga externa kostnader  

Övriga rörelseintäkter

Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader

Avskrivningar och nedskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar                              

Intäkter från andelar i andra bolag

Övriga rörelsekostnader

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar         

Intäkter från andelar i andra bolag

Ränteintäkter

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 

Räntekostnader

Ränteintäkter

Bokslutsdispositioner 

Räntekostnader 

Skatteårets resultat 

Bokslutsdispositioner 

Årets resultat 

Skatt årets resultat 

 

Årets resultat

En resultaträkning kan antingen upprättas efter en kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. De skiljer sig åt då rörelseresultat hanteras olika. Kostnadsslagsindelning är uppdelat utifrån vilka kostnader företaget har medan funktionsindelad resultaträkning delar upp kostnader i enlighet med vilken typ av funktion som kostnaden har. Skatteverket godkänner båda varianterna. 

Ny resultaträkning görs varje år

I samband med varje räkenskapsår görs en ny resultaträkning och den nya nollställs alltid innan det nya årets redovisning av intäkter och kostnader påbörjas. När samtliga bokslutstransaktioner har gjorts så framkommer årets resultat i resultaträkning för år 1. 

Resultatet kan därefter föras över till företagets balansräkning. Det sista man gör i resultaträkningen är att överföra årets vinst eller förlust till balansräkningen. Därefter öppnar företaget en ny resultaträkning för år 2 och sedan fortskrider det på samma vis. 

Olika resultatnivåer 

När man refererar till ett företags resultat för en period kan man syfta på olika siffror, beroende på om man menar resultatet innan eller efter finansiella kostnader och kostnader för skatt. Man kan se det som olika nivåer av resultatet och tillsammans ger de en bra bild av var verksamheten är effektiv och var den kan förbättras. De resultat man ofta refererar till är bruttoresultat, rörelseresultat, resultat efter finansiell poster och årets resultat.

Vad är resultaträkning på engelska? 

På engelska heter resultaträkning income statement. 

resultaträkning