Resultaträkning

Resultaträkning är en av två huvuddelar i bokslutet, den andra är balansräkningen, och visar ett företags totala omsättning, kostnader och resultat för räkenskapsperioden, som i vanliga fall är ett år. Kostnaderna subtraheras från intäkterna för att få fram årets resultat som visas som vinst eller förlust.  

Bokslut för din verksamhet? Ageras hittar rätt redovisningskonsult eller revisor för dina specifika behov. 

Klicka här för tre kostnadsfria offerter

Uppställning resultaträkning

En resultaträkning kan antingen upprättas utefter en kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. Skatteverket godkänner båda varianterna. 

En funktionsbaserad resultaträkning delar upp kostnadsposterna baserat på vilken funktion i verksamheten kostnaderna har. Exempel funktionsbaserad resultaträkning:

 • Nettoomsättning
 • Kostnad för sålda varor 
 • Bruttoresultat 
 • Försäljningskostnader 
 • Administrationskostnader
 • Övriga rörelseintäkter
 • Övriga rörelsekostnader
 • Intäkter från andelar i andra bolag
 • Intäkter från övriga värdepapper och fordringar
 • Ränteintäkter
 • Räntekostnader
 • Bokslutsdispositioner 
 • Skatteårets resultat 
 • Årets resultat 

En kostnadsslagsindelad resultaträkning delar upp kostnadsposterna baserat på vilket kostnadsområde kostnaderna tillhör. Exempel kostnadsslagsindelad resultaträkning: 

 • Nettoomsättning 
 • Förändring varulager
 • Övriga rörelseintäkter
 • Råvaror och förnödenheter
 • Övriga externa kostnader 
 • Personalkostnader
 • Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar 
 • Övriga rörelsekostnader
 • Intäkter från andelar i andra bolag
 • Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 
 • Ränteintäkter
 • Räntekostnader 
 • Bokslutsdispositioner 
 • Skatt årets resultat 
 • Årets resultat 

Olika resultatnivåer 

När man refererar till ett företags resultat för en period kan man syfta på olika siffror, beroende på om man menar resultatet innan eller efter finansiella kostnader och kostnader för skatt. Man kan se det som olika nivåer av resultatet och tillsammans ger de en bra bild av var verksamheten är effektiv och var den kan förbättras. De resultat man ofta refererar till är bruttoresultat, rörelseresultat, resultat efter finansiell poster och årets resultat.