Utmätning

Utmätning innebär att Kronofogden beräkna värdet av och egendomar samt frånta dina ägodelar för att de ska kunna säljas och därmed betala av din skuld

Kronofogden är det organ som utför utmätningar i Sverige

En utmätning innebär att kronofogden ser över de tillgångar som en skuldsatt person har i sin ägo för att senare kunna sälja tillgångarna och göra upp skulden med fordringsägaren. Utmätningar sker när någon dragit på sig en skuld som han eller hon inte kan eller vill betala.

Hur går en utmätning till?

En utmätning brukar bli aktuell först när ett eller flera ärenden har gått till inkasso men inte kunnat betalas. Då kan man både som skuldsatt eller som fordringsägare vända sig till Kronodogden för att få hjälp med att lösa den ekonomiska situationen. För att en utmätning skall kunna genomföras krävs att det en så kallad exekutionstitel ska ha blivit utfärdad. En exekutionstitel kan vara en utdragning, en dom eller annat skriftligt underlag som visar på beslutet om utmätning. Vid en utmätning bestäms vilka tillgångar som ska tas om hand.

Partnerskap har en påverkan vid utmätning

Om en maka, make eller sambo har skulder hos Kronofogden har Kronofogden rätten att beslagta och utmäta de gemensamma ägodelarna som finns i bostaden. Enligt svensk lag gör dessa boendeförhållanden att tillgångarna delas lika, om inte annat bestäms eller bevis på enskild ägande kan framläggas. Skulle den andra partnern äga egendomar ska denne styrka detta med handlingar såsom köpebrev, gåvobrev eller kvitton för att dessa inte ska tas med i utmätningen. Däremot kan skulderna som sådana inte skrivas över på någon bara för att ens partner ådragit sig skulder.

Vad kan utmätas?

De flesta ägodelar och tillgångar kan utmätas, allt från bostad, personliga egendomar och kontanter från ditt bankkonto. Det spelar ingen roll om det är en fast eller lös egendom så länge den har värde. Främst brukar föremål vars andrahandsvärde är högt väljas först, innan man går in på mindre verksamheter. Konstverk har till exempel ett bättre andrahandsvärde än många möbler. 

Det finns saker som Kronofogden inte utmäter

Kronofogden undviker helst att utmäta de vitala egendomarna i ett hem. Dessa egendomar kallas i sammanhanget för beneficieegendommar. Vad som är en beneficieegendom är inget som är skrivet i sten men till exempel så tenderar man att inte utmäta glasögon, nödvändigt porslin, specialanpassad handikapputrustning eller möbler som är nödvändiga för ett funktionellt hem. Utmätningen brukar i regel också utelämna kläder och nödvändiga arbetsredskap.

Överklagan

Skulle man anse att ett beslut om utmätning har blivit fel har man rätt att tillta åtgärder. Första steget är att vända sig till Kronofogden och begära rättelse. Skulle man bli nekad rättelse kan man överklaga beslutet i domstol.

Efter utmätningen

Utmätt egendom säljs för att kunna betala den fordran som borgenären besitter. Ibland görs en avbetalningsplan för att efter utmätningen försäkra sig om att andra inkomster används till att betala tillbaka skulden. En avbetalningsplan görs tillsammans med den skuldsatte och kan ha stor betydelse.