Warranter

Warranter är ett värdepapper som baserats på en underliggande tillgång såsom aktier, råvaror och valutor, men som är billigare än priset på varan. Att köpa warranter kan fungera som en hävstång för ens investeringar. Det innebär att investeringen kan bli större eller mindre än väntat. Den som köper en warrant på en aktie kan tjäna pengar både om aktiepriset går upp eller ner, beroende på om man prickar rätt på aktiens förväntade upp eller nedgång.

Det finns i huvudsak två olika typer av warranter; köpwarranter och säljwarranter. Båda dessa har ett värde som är högre än 0 vilket innebär att man som mest kan förlora det satsade kapitalet. Warranter har en hög risk i och med att steget till att förlora samtligt kapital är stor, samtidigt som man har en möjlighet till hög procentuell avkastning om det går bra. Beloppet på en warrant är alltid avsevärt mindre än värdet på den underliggande tillgången.

Warranter har funnits i Sverige sen mitten på 90-talet och utfärdas av så kallade emittenter. Emittenter är institutioner med speciellt tillstånd att utfärda eller sälja värdepapper. De vanligaste emittenterna är fondkommissionärer och banker.

3 olika köp- och säljwarranter

 • Europeiska warranter kan endast lösas in kontant på slutdagen. Utbetalningen består då av skillnaden mellan underliggande aktiekurs och värdepapprets lösenkurs.
 • Amerikanska warranter går att lösa in innan slutdagen. Lösendagen kan således komma före slutdagen.
 • Asiatiska warranter löses endast in på slutdagen. Deras slutvärde baseras på det genomsnittliga värdet aktien haft under de 5 eller 10 dagarna före slutdagen. Detta brukar kallas för att warranterna har en asiatisk svans. Asiatiska warranter räknas därmed som något mindre värda och genererar i genomsnitt en mindre avkastning gentemot europeiska och amerikanska warranter.

Handla med warranter

Att handla med warranter är egentligen inte svårare än att handla med aktier. Börsen har öppet samma tider och plattformarna är de samma som när du handlar dina aktier. Du handlar warranter på samma sätt och i samma system som när du handlar andra värdepapper. Det enda som behövs göras är att fylla i antal och köp/säljkurs. Bankerna och fondkommissionärerna erbjuder kontinuerligt nya köp- och säljkurser.

Fördelar med warranter

 1. Hög avkastning: Procentuellt sätt har warranter en högre avkastning än aktier och många andra värdepapper. Likt exemplet ovan genererade köpwarranten efter aktieuppgång hela 50% medan aktiens värdeökning endast var 20%
 2. Minskad förlust på aktien: Med warranter har man möjlighet att minska en eventuell förlust på de aktier som ägs genom att köpa säljwarranter. Skulle aktien stiga kommer man visserligen att förlora kapitalet i säljwarranterna men vid förlust kommer förlusten att minskas eftersom man tjänar på säljwarranterna. Nettovinsten blir mindre men risken att förlora en stor summa pengar vid aktienedgång minskar också.
 3. Tjäna pengar i både upp och nedgång: En annan fördel är förstås att man har möjlighet att tjäna pengar både om aktiepriset stiger eller faller på börsen. Du kan alltså, om du tror att en aktie kommer sjunka i värde, välja att köpa säljwarranter.

Risker

 1. Marknadsrisk: Innebär att warranterna både kan stiga och falla under löptiden. För en köpwarrant förfaller placeringen om aktiekursen på slutdagen är lägre än lösenpriset.
 2. Bristande likviditet på marknaden: Det kan leda till att en marknadsplats blir permanent eller tillfälligt omöjlig att handla på.
 3. Valutaförändringar: Om en warrant handlas i svenska kronor men tillgångarna handlas i annan valuta kan komma att påverkas av förändringar i valutakursen.
 4. Kreditrisk: Att handla warranter hos en bank innebär att man tar en kreditrisk hos utfärdaren.
 5. Tekniska fel: Tekniska problem kan skapa stora eller små störningsmoment i handeln.

Hur ser en warrant ut?

Vi väljer att låta Carnegie bank emittera vår warrant för en SCA B aktie. Den warrant vi köper kommer således att heta SCA6A 270CAR. Siffer- och bokstavskombinationen kan förklaras enligt följande:

SCA= SCA B aktie
6= Utfärdad år 2016
A= Månad för utfärdande + om det är en köp- eller säljwarrant. (Januari=Första månaden på året=första bokstaven i alfabetet. Februari=B osv. för köpwarranter. Säljwarranter startar på M=Januari, N=Februari osv.)
270= Förväntad aktiekurs
CAR= Emittenten: Carnegie bank

Exempel:

Vi köper en SCA B aktie köpwarrant: SCA6A 270CAR. Vi tror att aktien skall stiga från 250 till 270 kronor i januari. För att vi ska tjäna pengar på vår affär behöver vi känna till warrantens slutdag. Om slutdagen är den 1a februari och lösenpriset är 270 kr innebär det att aktien den här dagen som lägst måste vara värd 270 kronor för att vi ska tjäna pengar. Hamnar warrantens värde under 270 kronor förlorar vi delar eller hela det satsade kapitalet. Skulle warranten vara lägre förfaller den och pengarna går förlorade.

Som tur är stiger aktiekursen till 300 kronor. Då lösenpriset är 270 blir avkastningen skillnaden mellan löppriset och aktiekursens värde, alltså 30 kronor. Vinsten på warranten är då avkastningen minus vad man betalat för warranten. Om du betalat 20 kronor för warranten blir vinsten 10 kronor, alltså 50% avkastning. Den procentuella avkastningen är då högre än aktiens avkastning som är 20 % (Skillnaden mellan köp och säljpris 50 kr dividerat på köpepriset 250 kr)

Vinsten = (aktiekursen – lösenpriset) – kostnaden för warranten