Bokföringslagen

Bokföringsskyldighet

I Sverige finns det en bokföringsskyldighet som innebär att aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, enskilda personer som bedriver näringsverksamhet samt vissa ideella föreningar och stiftelser måste upprätta bokföring. Reglerna kring denna process styrs av bokföringslagen (BFL 1999:1078) som ger direktiv och vägledning.

Bokföringslagens delar

Kortfattat reglerar bokföringslagen vilka som är bokföringsskyldiga samt hur den löpande bokföringen ska gå till. Det finns krav på att affärshändelser ska registreras på ett systematiskt sätt i grundbok och huvudbok samt att alla bokföringsposter ska ha verifikationer. Dessutom krävs det att ett årsbokslut eller årsredovisning upprättas vid slutet av företagets räkenskapsår. Räkenskapsinformationen ska också arkiveras i landet i minst 7 år. Lagen tar också upp bestämmelser om god redovisningssed samt överklagande.

Bokföringslagen om verifikationer

Bokföringslagen styr regler kring verifikationer. En verifikation kan till exempel vara en faktura men också en intern transaktion. Det en verifikation måste innehålla är bland annat följande:

  • Datum för när den sammanställts
  • Information om till vem som verifikationen avser – internt eller en extern aktör?
  • Affärshändelsen, det vill säga när verifikationen inträffade
  • Specifikation om vad verifikationen avser
  • Belopp

Vem kan hjälpa mig med bokföringen?

I och med bokföringsskyldigheten som vi har i Sverige är det många som tar hjälp av en erfaren person med sin redovisning. För vissa företag finns det till och med en plikt att ha en extern redovisningskonsult eller revisor som har hand om dessa delar. Redovisningskonsulter arbetar med den ekonomiska biten i ett företag och hanterar allt från deklaration till momshantering. De kan också sköta bokföringen, göra bokslut, ansvara för lönehantering och så vidare. Redovisningskonsulten finns där för att göra ditt arbete lättare och se till att räkenskaperna sköts på rätt sätt.

Vill du komma i kontakt med en redovisningskonsult kan du motta 3 offerter helt gratis genom att fylla i en snabb beskrivning av ditt ärende på denna sida.