Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en förening som skapar värde för dess medlemmar genom sin ekonomiska verksamhet. Exempel på vanliga former av ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar och kooperativa organisationer. Medlemmarna kan bestå av både privata och juridiska personer och deras roll i föreningen kan innefatta allt ifrån konsumenter, leverantörer, användare av föreningens tjänster eller medverkan genom egen arbetsinsats.  

En ekonomisk förening ska:

  • Driva en ekonomisk verksamhet
  • Främja medlemmarnas ekonomi
  • Ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar
  • Ha en styrelse om minst 3 personer
  • Vara öppen och inte vägra ta in en medlem som uppfyller kraven i medlemskapsstadgarna enligt principen om öppet medlemskap
  • Ha en årsstämma där varje medlem har en röst
  • Ha en revisor
  • Upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs inom föreningen (då de har bokföringsskyldighet)

Hur bildas en ekonomisk förening?

Den ekonomiska föreningen bildas officiellt när den registreras hos Bolagsverket. Föreningen blir då en juridisk person som själv kan ingå avtal, äga och ha anställda. Vidare får föreningen ett eget organisationsnummer vid registrering som ska stå på företagets brev, fakturor och eventuella hemsida.

Skatter och vinstutdelning för en ekonomisk förening

Vinsten i en ekonomisk förening beskattas enligt bolagsskatteregler som du kan läsa mer om. Anställda i föreningen som får lön beskattas på samma sätt som övriga anställda. Ekonomiska föreningar kan likt andra företagsformer också göra en vinstutdelning som kallas för överskottsutdelning. Den vanligaste formen av överskottsutdelning i en ekonomisk förening är utdelning eller insatsutdelning genom gottgörelse till medlemmarna vars ersättning då beror på deras deltagande.