Kontantmetoden

Löpande bokföring är ett centralt begrepp när man pratar om redovisning, vilket innebär att affärshändelser ska registreras löpande. Det betyder att man inte får vänta för länge med att registrera företagets affärshändelser. En affärshändelse är i sin tur de aktiviteter som påverkar ekonomin i ett företag. Dit hör bland annat in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton men också överföringar mellan konton och förändringar av skulder och fordringar. 

Hur fungerar kontantmetoden?

Ett sätt att bokföra sina affärshändelser är alltså enligt kontantmetoden. På engelska kallas metoden Cash basis method eller flow accounting. Denna metod innebär att man bokför inkomster och utgifter när själva in- eller utbetalningen sker. Redovisning av fakturorna får alltså skjutas upp tills dess att fakturorna betalats, vilket i sin tur innebär att det endast blir ett bokföringstillfälle per faktura. Man bokför alltså inte fakturorna när man skickar eller tar emot dem, utan först när de betalas. Även momsen redovisas först vid betalningstillfället.  Först vid räkenskapsårets slut tar man upp ännu obetalda fakturor i bokföringen för att de ska hamna på rätt räkenskapsår. På grund av detta kan denna metod ibland också kallas för bokslutsmetoden.

Räkneexempel för kontantmetoden:

                                                                Debet                   Kredit

1930 Bankkonto                                        500 kr

3010 Försäljning                                                                   400 kr

2611 Utgående moms                                                           100 kr

Vem får använda sig av kontantmetoden?

Kontantmetoden får användas av företag med en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor. Därför används denna metod oftast av enskilda firmor och andra näringsidkare som inte har så många transaktioner under året och som totalt inte når upp till nettoomsättningsgränsen på 3 miljoner.

För- och nackdelar med kontantmetoden

Den stora fördelen med kontantmetoden är att bokföringen blir enklare eftersom det blir ett moment mindre att bokföra. Det momentet som man med denna metod kan hoppa över är alltså bokföring av kundfordringar och leverantörsskulder. Nackdelen blir dock att denna metod ger en sämre och mindre detaljrik överblick av företagets ekonomiska ställning under året eftersom siffrorna blir riktigt visande först vid bokslutet.

Kontantmetoden är ett av två sätt som man kan sköta sin löpande bokföring på. Det andra sättet är faktureringsmetoden som du kan läsa mer om här: Faktureringsmetoden