Enskild firma

Vad är en enskild firma?

Enskild firma är ett företag som startats och drivs av en privatperson. Det betyder att ägaren själv ansvarar för företagets drift, ekonomi och avtal. Enskild firma kallas även för enskild näringsverksamhet och personen som driver företaget kallas också för enskild näringsidkare. Många som pratar om att starta eget syftar ofta på att starta enskild firma.

Är enskild firma en juridisk eller fysisk person?

De flesta företagsformer, som aktiebolag och handelsbolag, är juridiska personer. Det betyder att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person. Skillnaden är bara att en juridisk person inte finns i fysisk form.
En enskild firma är inte en juridisk person och det innebär bland annat:

  • Ägaren i egenskap av privatperson själv ansvarar för drift, avtal och för att redovisa företagets resultat i den egna deklarationen.
  • Ska du hyra lokal, starta mobilabonnemang eller vara part i en domstolsprocess/förhandling, är det ägaren i egenskap av privatperson som ansvarar för företagets handlingar, inte företaget. 
  • Ägaren är obegränsat ansvarig för företagets eventuella skulder. Det här innebär att om företaget går i konkurs med skuld kan dessa i värsta fall förfölja ägaren i många år, till skillnad från ett aktiebolag där ägaren normalt bara förlorar sitt satsade kapital.

En enskild firma är däremot en fysisk person eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare och använder den enskilda näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.

Hur fungerar skatten för en enskild firma?

En enskild firma ska först registrera namn hos Bolagsverket och därefter ansöka om att bli godkänd för F-skatt dvs. företagsskatt. Ett godkännande innebär att du är en företagare som själv inbetalningen av skatter och avgifter. Det går att logga in med e-legitimation och ansöka om F-skatt via skatteverkets e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till Skatteverket.

Premlimärskatt enskild firma

Företaget ska också att betala preliminärskatt. Det betyder att ägaren ska räkna ut och betala in skatten löpande, med lika stora belopp varje månad, under året. Preliminärskatten ligger till grund för det slutgiltiga skattebeskedet.

Deklaration enskild firma

En enskild firma är inte något eget skattesubjekt. Det betyder att en enskild firma inte behöver skicka in en egen deklaration utan att det är ägaren som redovisar företagets resultat i en bilaga till sin egen inkomstdeklaration. De flesta enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga men behöver inte ha någon revisor. En och samma person kan ha flera företag i en och samma enskild näringsverksamhet. De olika företagen ska dock redovisas och beskattas tillsammans eftersom de räknas som en och samma näringsverksamhet.

Avgifter för enskild firma

Enskilda firmor är också skyldiga är betala sociala avgifter, det vill säga avgifter som används för att finansiera det allmänna socialförsäkringssystemet, i form av egenavgifter. Egenavgifter är ett samlingsnamn för alla de sociala avgifter som enskilda näringsidkare själva måste betala till Skatteverket.

Egenavgifterna beräknas utifrån företagarens nettointäkt, det vill säga företagets vinst. För att räkna ut den förväntade vinsten uppskattas intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Därefter dras det som regel 25 % i schablonavdrag, motsvarande egenavgifterna som företagaren ska betala. Resultatet blir nettointäkt.