Nyemission

Ett aktiebolag kan välja att ge ut nya aktier vilket kallas för att emittera. Syftet med en nyemission är att få in mer kapital till bolaget. Oftast sker en nyemission inför en expansion eller annan stor investering för bolaget som då ger ett kapitaltillskott som kan vara nödvändigt inför förändringen. En nyemission kan dock också ske för att undvika konkurs.

Vad händer med befintliga aktieägare vid en nyemission?

 Befintliga aktieägare blir oftast erbjudna att vara med i nyemissionen och teckna fler aktier. Om de inte väljer att teckna nya aktier påverkas de av den så kallade utspädningen som sker vid en nyemission. Utspädningen innebär att de befintliga aktieägarnas procentuella aktieinnehav kommer minska i och med att den totala aktieandelen i företaget ökar.

Hur går en nyemission till?

Förslaget om nyemission kan komma från bolagets styrelse eller ifrån någon utav aktieägarna. Ett förslag ska skrivas och presenteras på en bolagsstämma. Mer specifikt behöver förslaget bland annat innehålla följande:

  • Det belopp som aktiekapitalet ska öka med
  • Antal aktier som ska ges ut
  • Beteckningskursen för de nya aktierna, det vill säga vilket belopp som ska betalas för de nya aktierna
  • Vem som ska ha rätt till att teckna de nya aktierna
  • När nyemissionen ska ske
  • Från vilken tidpunkt de nya aktierna ska ge rät till utdelning.

Du kan läsa mer om vad ett förslag om nyemission måste innehålla på Bolagverkets hemsida här.

När förslag om nyemission har lämnats ska ett beslut fattas, vilket måste ske av bolagsstämman eller av styrelsen med godkännande av bolagsstämman. Normalt räcker det med enkel majoritet för att fatta beslut i bolagsstämman.

Länk till: Bolagverkets blankett för nyemission