Vinstkatt på tävlingsvinst

Vad är vinstskatt?

Vinstskatt är ett vardagligt begrepp som helt enkelt åsyftar det överskott som uppstår vid endera försäljning med vinst eller då något genererar ett värde som överstiger insatsen. Detta överskott så då enligt svensk rätt beskattas.

Eftersom begreppet är så brett så tillämpas det i ett stort antal olika sammanhang, däribland vid såväl tävlingsvinst som vid försäljning av bostad, aktier eller fonder.  När det kommer till bostadsförsäljning så används begreppet reavinst ibland som synonymt med vinstskatt. Sammanhanget är i de flesta fall avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas på överskottet. I detta hänseende så räknas överskott som pris eller vinst efter avdrag för utgifter och inköpspris. Ett enkelt sätt att förhålla sig till begreppet är att se det som den skatt som ska betalas på  ekonomisk vinning oavsett det sammanhang som vinningen uppstått i.

Även om man generellt sätt deklarerar vinsten samma år som den uppstår så finns det ibland utrymme för att göra uppskov med följd att skjuter upp beskattningen. Detta kan vara skattemässigt fördelaktigt om man vet att man kommer kunna göra fler avdrag det kommande året. Har det däremot uppstått ett underskott så kan m an i många fall göra avdrag, men detta beror i stor utsträckning på situationen. Det går, till exempel, inte att göra avdrag för förluster i samband med spel om pengar. Inte heller går det att kvitta denna sorts förluster.

Historiskt sett så har skattesatsen kring vinstskatt varit 30 procent, vilket fortfarande gäller direktägande i aktier och fonder, men numera finns det så många undantag och särregleringar att den faktiska skattesatsen varierar stort. Därför är det viktigt att ta reda på den exakta skattesatsen för att överskottet ska beskattas på rätt sätt. Vinstskatt är på så sätt en central och given del av det svenska beskattningssystemet.

Skatterådgivning: Få snabb kontakt med expert

Vad är skattepliktiga tävlingsvinster?

Med tävlingsvinst menas ett pris du vunnit i någon sorts tävling som till exempel en idrottstävling, en e-sportturnering eller en frågesport på TV.

Guide: Skatt vid inkomster från e-sport

Om du vunnit priset genom egen prestation ska du vanligtvis betala skatt på vinsten, men om du vunnit genom slumpen är vinsten skattefri.

Vinster som inte utgörs av kontanter och som har ett värde som understiger 0,03 prisbasbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor är inte skattepliktiga. Det gäller dock inte om en arbets- eller uppdragsgivare betalar ut vinsten till en anställd, då den alltid skattepliktig.

Ett ytterligare undantag från vinstskatten är minnesföremål som medaljer, bägare och pokaler. De är skattefria oberoende av värde. 

Relaterade ord